Mærkning af prøver og rekvisition til patologius., samt prioritering (rutine, pakke og haste) og betaling, SPA

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Mærkning af prøver
3.1.1) Ved elektronisk rekvirering
3.1.2) Ved manuel rekvirering
3.1.3) Særlige markeringer på prøvematerialet
3.1.4) Faremærkning af prøvebeholder med formalin
3.2) Prioritering af prøver
3.2.1) Hasteprøver (fra patienter med akut livstruende/akut behandlingskrævende sygdomme)
3.2.2) Pakkeprøver (sygdomme omfattet af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb)
3.2.3) Rutineprøver
3.2.4) Forventet svartid
3.3) Betaling for patologiundersøgelse
3.3.1) Asylansøgere
3.3.2) Privathospitaler
4) Ansvarsforhold
5) Definitioner/søgeord
6) Referencer
 
1) Formål

At beskrive generelle forhold vedr. mærkning, rekvisition/rekvirering, prioritering inkl. hasteprøver og evt. betaling for patologiundersøgelser


 
2) Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger, praksis og speciallægepraksis der sender prøver til Patologiafdelingen Region Sjælland


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Mærkning af prøver

 

Ved uoverensstemmelser mellem den fremsendte prøve og tilhørende rekvisition kan det være nødvendigt at returnere prøven til rekvirenten for udredning af prøven.

Prøver til frysesnitsundersøgelse, hasteprøver, hæmatologiprøver og væv, der er fremsendt ufikseret, vil dog blive udredt ved telefonisk kontakt til rekvirenten.


 
3.1.1) Ved elektronisk rekvirering

 

 • Præparater mærkes med stregkodeetiket.
 • Ved rekvisitioner fra SP Best/Ord og Webreq mærkes præparatet med stregkode fra udprintet PTB. 
  Label fra PTB indeholder oplysning om patientens CPR-nr.
   
 • Ved rekvisitioner fra SP Optime mærkes præparatet med gul stregkodelabel fra nummerruller.
  Skal desuden mærkes med CPR-nr. (f.eks. patientlabel)
  HVIS prøven ikke er mærket med CPR-nr., og rekvisitionen IKKE er blevet sendt korrekt, kan det blive nødvendigt at kassere prøven, da vi ikke kan vide, hvem den er fra. 
   
 • Der anvendes en stregkodeetiket pr. materiale.
 • Udstrygninger/finnåle mærkes med CPR-nr. med blyant og container med stregkode og patientlabel.
   
 • Marvudstrygninger eller finnåle fordelt i flere containere mærkes med stregkodeetiket på den ene container og patientens CPR-nr. på alle containere. Brug gerne elastik til at samle dem med. 
    
 • Ved flere materialer på samme rekvisition kan præparaterne evt. mærkes med 'materialets art/lokalisation', f.eks. 'blæretop', '5 cm oppe'.
  Ved rekvisitioner fra SP Optime og evt. håndskreven nummerering af præparatbøtter med 1, 2, 3 skal de mærkes i den rækkefølge de dokumenteres i SP, idet de sendes til patologisystemet i denne rækkefølge. Vær obs på, at dette ikke altid er samme rækkefølge som SP-prøve ID. 
   

 

Placering af stregkodeetiket og evt. patientlabel:

 • Ved histologi og andet cytologi: På smalle prøvebeholdere med diameter under ca. 3 cm sættes stregkode-etiketten lodret/på langs.
  Patientlabel og stregkode sættes, så CPR-nr. og stregkodenummer vender samme vej (dvs. begge etiketter kan læses uden at skulle vende bøtten).
   
 • Ved væskebaseret cervixcytologi: Sættes stregkode-etiketten vandret/på tværs af beholderen. 
  Etiket må ikke dække hak i bunden eller låg, da låget skrues af maskinelt. 
  Derudover SKAL etiketten dække 2D-stregkoderne på beholderen.
   
 • Marvudstrygninger og finnåle fordelt i flere containere mærkes med stregkodeetiket på den ene container og patientens cpr. nr. på alle containere. Brug gerne elastik til at samle dem med.

 

Histologisk/cytologisk prøve i præparatglas, eksempler

 Cytologisk prøve 1-2 objektglas

Cytologisk prøve 5 objektglas

Finnålsaspirat + koagel

 Knoglemarv

 Cervixctologisk prøve væskebaseret

 

 

 

 

Se endvidere vejledninger for elektronisk rekvirering:

 

Sygehuse:

 

Praksis:

 

Ved manglende elektronisk rekvisition kontaktes rekvirenten telefonisk af Patologiafdelingen for fremsendelse af ny rekvisition.


 
3.1.2) Ved manuel rekvirering

 

I tilfælde af system nedbrud eller lignende er det muligt at benytte manuel rekvisition som nødblanket.

 

Manuel rekvirering:

I henhold til retningslinierne for sikker patientidentifikation skal mærkat på prøvebeholderens side og rekvisition udfyldes med:

 1. Navn - ved udstrygninger på objektglas kun initialer
 2. Fulde CPR-nr
 3. Prøvematerialets art

Der skal være overensstemmelse mellem anførte prøveantal og -type på hhv. beholder og rekvistitionsseddel.

 

Ved pladsmangel på objektglas/prøvebeholder kan materiale nr. evt. anføres i stedet for materialets art.

 

Rekvistionssedlen skal desuden være påført prøvedato og underskrift fra rekvirerende afdeling/ansvarlige læge. Rekvisitionen kan evt. påføres dato for hvornår, svaret skal bruges.

 

Der forefindes papirrekvisitioner for:

 
3.1.3) Særlige markeringer på prøvematerialet

 

Histologiske prøver der ikke modtages i formalin markeres med alternative indhold, f.eks.:

 
3.1.4) Faremærkning af prøvebeholder med formalin

 

Prøvebeholdere der indeholder formalin (4% formaldehyd) skal lukkes tæt og mærkes med faresymboler.

Hvis der anvendes prøvebeholdere, der ikke er mærket af leverandøren, har afdelingen ansvaret for at mærke prøvebeholderen.

 

Etiketter kan printes ud fra flg. skabeloner.: 

  1. Større beholdere/spande: Etiketstr. 99,1x67,7mm (Oracle: Avery L7165. Alternativt Avery J8165)
  2. Mellembeholdere: Etiketstr. 63,5x38,1mm (Oracle: Avery LR7160-100. Alternativt J8160)
  3. Små beholdere: Etiketstr. 38,1x21,2mm (Oracle: Avery L7551 eller L7651. Alternativt Avery J8651)
 
3.2) Prioritering af prøver

 
3.2.1) Hasteprøver (fra patienter med akut livstruende/akut behandlingskrævende sygdomme)

 

Hasteprøver (fra patienter med akut livstruende/akut behandlingskrævende sygdomme) meldes telefonisk til afdelingen indenfor afdelingens åbningstid:

 

Roskilde: 47 32 59 00 (sekretariat)

Næstved: 56 51 43 17 (prøvemodtagelse) eller 56 51 42 23 (sekretariat)

 

Bemærk at det kun er et fåtal af prøver, der er kan defineres som HASTE - jævnfør definitionen "Undersøgelser i forbindelse med akut behandlingskrævende eller livstruende tilstand"

 

Prøven skal afleveres personligt og hurtigst muligt efter prøvetagningen, og indenfor afdelingens åbningstid. Hvis den kommer fra en anden sygehusmatrikel fremsendes prøven med flextrafik (specialkørsel uden andre stop)/ i taxa på rekvirentens regning.

Hvis prøven kommer fra en klinisk afdeling på sygehuset SKAL rekvirenten bestille en hastepiccoline/portør til aflevering af denne.

 

Ved elektronisk rekvirering oprettes rekvisitionen med prioritet HASTER.
Ved manuel rekvirering mærkes rekvisitionen HASTER.

 

For begge typer rekvirering skal følgende anføres :

 • Dato for forventet svar
 • Evt. tlf.nr./personsøgernr. på svarmodtager

 

Prøvematerialet mærkes
"HASTER" på bøttens låg,
så patologiafdelingen straks kan se, at det er en hasteprøve.


 
3.2.2) Pakkeprøver (sygdomme omfattet af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb)

 

Prioriteten pakkeforløb omfatter prøver der indgår i kræftpakkeforløb jvf. sundhedstyrelsens Beskrivelser af pakkeforløb på kræftområdet.

Prøver der ikke er en del af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb skal oprettes som rutineprøver, evt. med svar senest dato (se pkt. 3.2.3)

 

Ved elektronisk rekvirering oprettes rekvisitionen med prioritet PAKKEFORLØB

 

Det skal fremgå af de kliniske og/ materialeoplysninger, at patienten indgår i et kræftpakkeforløb.

 

Derudover bør der så vidt muligt anføres dato og klokkeslæt for hvornår patienten kommer til svar.

 

Prøvematerialet kan med fordel mærkes "PAKKE"


 
3.2.3) Rutineprøver

 

Alle prøver der ikke falder ind under hasteprøver eller pakkeprøver.

Dvs. prøver fra patienter, uden sygdom der er akut livstruende/akut behandlingskrævende (hasteprøver, pkt. 3.2.1), eller omfattet af sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb (pakkeprøve, pkt. 3.2.2), skal oprettes som rutineprøver.

 

Der kan evt. anføres en svar-senest dato:

 • I SP kan datoen indtastes ved oprettelse af rekvisitionen.
 • Praksis som anvender Webreq kan anføre datoen under klinisk oplysninger.
 
3.2.4) Forventet svartid

 

Vedrørende prioritering og forventede svartider klik her.

 


 
3.3) Betaling for patologiundersøgelse

 

Generelle regler for udlændinges vilkår for adgang til sygehusbehandling i Danmark er beskrevet i regionalt dok, 325706:

http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=325706

 

Ved rekvirering af patologiundersøgelser på "ikke dansk-registrerede" patienter, der er omfattet af egenbetaling, forventer patologiafdelingen, at den behandlende afdeling eller praksis tilvejebringer de fornødne informationer, udfylder skemaer mv. i hht. til de beskrevne retningslinjer.


 
3.3.1) Asylansøgere

 

Asylansøger er omfattet af de generelle regler, når der er tale om akut behandling.
Det er en lægelig vurdering, hvornår den akutte fase ophører.

Prøver fra praksis på asylansøgere bestilles via webreq. Derud over skal der medsendes et betalingsbilag (eller kopi heraf). 

Asylcentret, de kommer fra, er ansvarlig for at sende betalingsbilaget med prøven til patologiafdelingen.

 

Ved prøver fra sygehusafdelinger sker afregning til den afdeling der tager prøven.


 
3.3.2) Privathospitaler

 

Patologiafdelingen sender kvartalsvis opgørelse til Koncern Økonomi mhp. afregning med privathospitaler for prøver sendt til patologiundersøgelse.


 
4) Ansvarsforhold

 

Alle der håndterer prøver til patologiundersøgelse har ansvaret for at følge vejledningen


 
5) Definitioner/søgeord

Ingen

 


 
6) Referencer

 

Udlændinges vilkår for adgang til sygehusbehandling i Danmark: http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=325706


 

Bilag:
Faremaerkning 4% formaldehyd mellem etiket.doc
Faremaerkning 4% formaldehyd smaa etiketter.doc
Faremaerkning 4% formaldehyd store etiketter.doc
03.05.2021