Transfusionsinstruktion, Regional. Livstruende blødning samt kontrollabel blødning - transfusionsstrategi, TI

 
1) Formål
2) Målgrupper og anvendelsesområde
4) Fremgangsmåde
4.1) Information til blodbanken
4.2) Identifikation af livstruende blødning
4.3) Bestilling af blodkomponenter i beredskab (15 år og derover)
4.4) Ved klinisk mistanke om blødning
4.5) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning - VOKSNE
4.6) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning - BØRN
4.7) Transfusion af blodkomponenter
4.8) Bestilling af blod ved livstruende blødning
4.9) Fortsat livstruende blødning
4.10) Generel behandlingsstrategi ved kontrollabel blødning
4.11) Monitorering
4.12) Skift af transfusionssæt
4.13) Tilbagelevering af ikke-transfunderede blodkomponenter
4.14) Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling
5) Ansvar og organisering
6) Definitioner
7) Referencer
 
1) Formål

 

At understøtte, at behandling med blodkomponenter udføres evidensbaseret og iht. nationale retningslinjer hos patienter med livstruende blødning eller med klinisk mistanke om blødning.

 

At præcisere forholdsregler og procedurer på hospitaler med blodbanksfunktion og hospitaler uden blodbanksfunktion i Region Sjælland, der kan sikre hurtig fremskaffelse af blod til patienter med livstruende blødning samt til anden kontrollabel transfusionsbehandling.
 
2) Målgrupper og anvendelsesområde

 

Dokumentet henvender sig til sundhedspersonale, der involveres i akut ordination, fremskaffelse og journalføring af blodkomponenter til patientbehandling på hospitaler med og uden blodbanksfunktion i Region Sjælland. Der gælder særlige aftaler for det præhospitale område.


 
4) Fremgangsmåde

 


 
4.1) Information til blodbanken

 

Ved behov for blod gives følgende informationer uanset blødningens art til Blodbanken:


 1. Rekvirerende afdeling.
 2. Blødningens art og antal patienter.
 3. Patientens køn og CPRnr./erstatnings CPRnr.
 4. Skønnet behov for blodkomponenter.
 5. Ved livstruende blødning: tlf nr. til behandlingsansvarlig læge.
 
4.2) Identifikation af livstruende blødning


Livstruende blødning kendetegnes ved kredsløbssvigt med utilstrækkelig vævsgennemblødning/-oxygenering og laktatdannelse (hæmodynamisk shock). Dvs. en blødning, der i størrelse og dynamik, kræver umiddelbar transfusion af blodkomponenter for at holde patienten i live (blødningsshock, systolisk Blodtryk under 90 mm Hg). Det er den behandlende læge, der identificerer, at patienten har denne tilstand.

 

Livstruende blødning er en tilstand, der i alvorlighed er sammenlignelig med hjertestop.

 

Ved modtagelse af traumepatienter og i andre situationer med mistanke om kraftig pågående blødning, skal den behandlende læge hurtigst muligt vurdere, hvorvidt denne er en livstruende blødning. For behandlingsstrategi ved livstruende blødning se afsnit 4.5.


 
4.3) Bestilling af blodkomponenter i beredskab (15 år og derover)

 

Afhængig af situation følges ovenstående diagram.

Anvendes fx ved melding af patient(er) på vej med ambulance eller helikopter.  


 
4.4) Ved klinisk mistanke om blødning

 

Ved modtagelse af ny patient i akutmodtagelse / Traumecenter med klinisk mistanke om blødning bestilles og afhentes i kølekasse:

 

1 Erytrocytpakke i beredskab (4 stk.)


Livstruende blødning

Ved modtagelse af en ny patient i akutmodtagelse med "Livstruende blødning" (blødningsshock (systolisk Blodtryk under 90 mm Hg)) bestilles og afhentes:

 

1 Akutpakke i beredskab

 

Ved mistanke eller aktiv blødning ifm. overflytning

Se instruks for Forsendelse af blodkomponenter med patienter Dok ID 273408


 
4.5) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning - VOKSNE

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning skal der indenfor 15 minutter efter identifikation af en livstruende blødning opstartes balanceret blodkomponentterapi. I Region Sjælland følges nedenstående generelle retningslinje:

 

Kontakt blodbanken og bestil følgende:

Næstved, Slagelse og Køge
 

 Første Akutpakke Efterfølgende akutpakker
 4 Erytrocyt komponenter 4 Erytrocyt komponenter
 1 Kryopræcipitat-pool * 4 Plasma komponenter
 1 Trombocytkoncentrat  1 Trombocytkoncentrat

 

* Transfusion af kryopræcipitat bør efterfølges af infusion af krystalloid op til 1 L.


 

Roskilde, Holbæk og Nykøbing F.

 

Følger samme strategi som Næstved, Slagelse og Køge, men under rådighedsvagt (i hverdagen fra kl. 22.30 til 08.00 og weekend mellem 15.00 og 08.00) skal blodkomponenter til 1. akutpakke hentes i udleverings-område/-rum, hvor der ligger 4 erytrocytportioner i køleskab og 1 trombocytkoncentrat i trombocyt-opbevaringsskab parat til afhentning.

 

Udlevering af kryopræcipitat til 1. akutpakke kan desuden være forsinket ,idet vagthavende bioanalytiker ikke nødvendigvis er tilstede i afdelingen. Man kan alternativt give protrombinkomplekskoncentrat 25 IE/kg i.v. og fibrinogen-koncentrat 15-25 mg/kg i.v, idet der dog bør udvises stor forsigtighed i tilfælde, hvor det vurderes, at tromboemboliske komplikationer udgør en særlig risiko.

Kryopræcipitat eller plasma vil blive klargjort så snart vagten er mødt ind.


 
4.6) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning - BØRN

 

Retningslinje for børn med legemsvægt op til 40 kg. Børn med vægt over 40 kg følger retningslinjerne for voksne.

        

Kontakt blodbanken og bestil følgende:

 

Næstved, Slagelse og Køge

 

 Første akutpakke*  Efterfølgende pakker
 Erytrocytter 4 mL pr. kg Erytrocytter 4 mL pr. kg
 Kryopræcipitat 1 mL pr. kg ** Plasma 4 mL pr. kg
 Trombocytkoncentrat 1-2 mL pr. kg Trombocytkoncentrat 1-2 mL pr. kg

 

*Bolus som kan gentages efter volumenbehov i ventetiden på optøet plasma.

** Transfusion af kryopræcipitat bør efterfølges af infusion af krystalloid op til 10 ml/kg.

 

 

 

Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde

 

Følger samme strategi som Næstved, Slagelse og Køge men under rådighedsvagt (i hverdagen fra kl. 22.30 til 08.00 og weekend mellem 15.00 og 08.00) skal blodkomponenter til 1. akutpakke hentes i udleverings-område/-rum, hvor der ligger 4 erytrocytportioner i køleskab og 1 trombocytkoncentrat i trombocyt-opbevaringsskab parat til afhentning.

 

Udlevering af kryopræcipitat til 1. akutpakke kan desuden være forsinket, idet vagthavende bioanalytiker ikke nødvendigvis er tilstede i afdelingen. Man kan alternativt give protrombinkomplekskoncentrat 25 IE/kg i.v. og fibrinogen-koncentrat 15-25 mg/kg i.v, idet der dog bør udvises stor forsigtighed i tilfælde, hvor det vurderes, at tromboemboliske komplikationer udgør en særlig risiko.

Kryopræcipitat eller plasma vil blive klargjort så snart vagten er mødt ind.


 
4.7) Transfusion af blodkomponenter

 

 • Indgift af de 3 blodkomponenter (erytrocytter, kryopræcipiatat og trombocytkoncentrat) skal foregå PARALLELT og med højere hastighed end blødningsraten.

 

 • Indgift under TRYK, også på trombocytkoncentrat, kan være nødvendig


 
4.8) Bestilling af blod ved livstruende blødning

 

Se afsnit 4.14 for Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling.


 1. Behandlende læge identificerer ”Livstruende Blødning”.

 2. Relevante personer informeres i den kliniske afdeling.

 3. Besked om ”Livstruende Blødning” gives til blodbanken, oplys patientens fulde navn og cpr nr. (hvis kendt, ellers alder og køn) og afdeling: Skriv ned og læs op - Sikker mundtlig kommunikation. 

 4. Den kliniske afdeling sørger for personale til afhentning af ”Akut Transfusions Pakke”.

 5. Akut Transfusions Pakke afhentes - se skema 1 og 2

Blodbanken informerer vagthavende læge om ”Livstruende Blødning” og udlevering af ”Akut Transfusions Pakke”.

Skema 1

 Hospital

 Erytrocytter

Trombocytter

 Kryopræcipitat

 

 Næstved

 

 Udleveringsrum i kælder i højhuset

 Transfusionscenteret

 Transfusionscenteret

 Slagelse

Rum ved OP eller kælder i

NFA-bygningen eller i Blodbanken

 Blodbanken

 Blodbanken

 Køge

 Indgang på OP og i Blodbanken

 

 Blodbanken

 

 Blodbanken

 

 Skema 2

 

 Hospital

 Erytrocytter

 Trombocytter

 Kryopræcipitat

Protrombinkompleks

koncentrat

 Fibrinogen

 

 Roskilde

 

 Køleskab v. Blodbanken

 Trombocytskab v. Blodbanken

  Blodbanken

 Intensiv og neurologisk afsnit

 Intensiv afsnit

 Holbæk

 Køleskab v. OP

 

 Trombocytskab v. OP

  Blodbanken

 Intensiv afsnit og AMA

 

 Intensiv afsnit

 

 Nykøbing F.

 Udleveringsrum v. AKUT 3

 Udleveringsrum v. AKUT 3

  Blodbanken

 Intensiv afsnit og AMA

 

 Intensiv afsnit

 

 


 
4.9) Fortsat livstruende blødning

 

Ved fortsat livstruende blødning på trods af maksimal kirurgisk og endovaskulær behandling samt transfusionsbehandling:

 • Hvor patienten har et blodtab på mere end 1 blodkomponent/10 kg/time samt truet hæmodynamik defineret som vigende blodtryk.

SKAL der tages kontakt til blødningsvagten for Region Sjælland: 51 71 40 66.


 
4.10) Generel behandlingsstrategi ved kontrollabel blødning

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning skal der ved kontrollabel blødning anvendes restriktiv transfusionsbehandling efter følgende generelle retningslinje:

 

Erytrocytter:

Erytrocytter overvejes hos kredsløbsstabile patienter efter individuel klinisk vurdering når:

 

 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 4,3 mmol/l og/eller kliniske symptomer på anæmi hos patienter uden hjertesygdom.

 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 4,7 mmol/l og/eller kliniske symptomer på anæmi hos patienter med kronisk hjertesygdom.

 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 5,6 mmol/l hos patienter med akut koronart syndrom.


Kliniske anæmisymptomer er brystsmerter, ortostatisk hypotension eller takykardi, der ikke responderer på væskebehandling.

Den videre behandling af kontrollabel blødning omfatter indgift af plasma og trombocytter, f.eks. efter 4-10 princippet (se nedenfor) eller vejledt af ROTEM.

 

 

Plasma:

Ved vedvarende blødning hos voksne, og deraf følgende transfusionsbehov, bør behov for og indikation for behandling med plasma monitoreres med ROTEM.

Hvis blødning skyldes mangel på koagulationsfaktorer behandles med plasma i dosis 10-20 ml pr. kg kropsvægt.

 

Hvis ROTEM ikke er til rådighed, behandles efter 4 transfunderede portioner erytrocytter med:

1 portion erytrocytter: 1 portion plasma i forholdet 1:1.

Vedvarende blødning hos børn op til 40 kg kropsvægt: Der behandles efter erytrocyttransfusion ud over 20 mL pr.kg i forholdet:

4 ml erytrocytter: 4 ml Plasma.

 

 

Trombocytter:

Ved vedvarende blødning hos voksne bør behov for og indikation for behandling med trombocytter monitoreres med ROTEM.

 

Hvis ROTEM ikke er til rådighed bør anvendes trombocyttal, og behandling med trombocytter påbegyndes efter ca. 10 SAGM+Plasma:

1 trombocytkoncentrat: 4 portioner erytrocytter : 4 portioner plasma

Trombocytterne indgives først, hvorefter erytrocytter og plasma transfunderes samtidigt afhængig af kredsløbsbehovet.

 

Vedvarende blødning hos børn under 40 kg kropsvægt: Behandling med trombocytter påbegyndes efter erytrocyttransfusion ud over ca. 40 ml/kg (og relevant mængde plasma) i forholdet:

1 ml trombocytter pr. kg: 4 ml Erytrocytter  pr. kg : 4 ml plasma pr. kg 

 

 

Tranexamsyre:

Anbefales til patienter, der gennemgår kirurgi, hvor blødning er forventeligt. Der skal suppleres med tranexamsyre 1-2 g iv. per blodvolumen, der erstattes.


 
4.11) Monitorering

 

Behandlingen bør løbende monitoreres med fuldblods-hæmostaseundersøgelse, dvs. ROTEM,  samt trombocyttal og hæmatokrit.

 

Brug af Plasma, TK og hæmostatiske lægemidler baseres så vidt muligt på ROTEM og Multiplate®-analyse med det behandlingsmål, at opnå en normal hæmostase vurderet ved disse analyser i blødningsfasen.

 

ROTEM-behandlingsalgoritme ved blødning  

Se skema i under beskrivelse af Tromboelastometri i LMV : DOK-ID 460397


 
4.12) Skift af transfusionssæt

 

Der skal søges skiftet transfusionssæt, filter og dråbekammer ved skift til anden AB0-blodtype end 0 i henhold til blødningstilstanden. Et transfusionssæt må anvendes i max. 6 timer.


 
4.13) Tilbagelevering af ikke-transfunderede blodkomponenter

 

Udleverede blodkomponenter som ikke er anvendt SKAL tilbageleveres til Blodbanken indenfor 30 minutter efter udlevering.

 

Erytrocytter (SAGM) og plasma som er udleveret i kølekasse SKAL returneres til Blodbanken indenfor 4 timer efter udlevering.


 
4.14) Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling

 

Blodtype og/eller BAC-test foreligger ikke:

Når blodtypebestemmelse og BAC-test ikke kan afventes, kan anvendes erytrocytter (SAG-M) af blodtype 0 RhD negativ (eller 0 RhD positiv - vurderes af Blodbanken).

 

Blodprøver til blodtypebestemmelse og BAC-test tages FØR transfusionsbehandlingen påbegyndes. Blodprøver og rekvisitioner sendes straks til Blodbanken.

I tilfælde af blodprøver ikke kan udtages før transfusions skal de udtages så snart det er muligt. Undgå at udtage blodprøver i droparm.


 
5) Ansvar og organisering

 

 • Hospitalsdirektioner/sygehusledelser er ansvarlige for at distribuere dokumentet til relevante afdelinger.
 • Center-, klinik- og afdelingsledelser er ansvarlige for at implementere vejledningen.
 • Sundhedsfagligt råd (Klinisk Immunologi) og Transfusionskomitéer i Region Hovedstaden og Region Sjælland er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere dette dokument.

 

Se også: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold Dok-ID 273407.


 
6) Definitioner

 

Akut Transfusions Pakke: Pakke bestående af erytrocyt-, plasma- og trombocyt-komponenter i et forhold balanceret så tæt på fuldblod som muligt.

 

AMK: Den Akutte Medicinske Koordinationsfunktion i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

 

BAC-test: Blodtypekontrol Antistofscreentest Computerforlig. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient samt antistofscreentest og udlevering af blodkomponenter via elektronisk forlig.

 

BF-test: Blodtypekontrol Forligelighedsundersøgelse. Analog til BAC-test som anvendes til patienter med irregulære antistoffer. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient samt undersøgelse af den serologiske forligelighed mellem patientens plasma og udvalgte donor-erytrocytter.

 

Blodkomponenter: Delprodukt af fuldblod (erytrocyt-, plasma- og trombocytkomponenter).

 

Blødningsvagt: En højt specialiseret døgndækkende rådgivningsfunktion inden for transfusionsmedicin i Region Sjælland. Varetages af Klinisk Immunologisk Afdelings vagthavende læge.
Tlf.: 51 71 40 66.

 

Erytrocytter: Blodkomponent som indeholder erytrocytter og er tilsat et opbevaringsmedium indeholdende Saltvand, Adenin, Glukose og Mannitol (SAGM).


Transfusionsjournal:
Dokument som følger med enhver blodkomponent. Er påtrykt blodtype, komponentkode, patientidentifikation og unikt tappenummer. Anvendes til at registrere alle relevante oplysninger i forbindelse med blodtransfusion, såfremt elektronisk opsætningskontrol og transfusionsregistrering ikke anvendes. I så tilfælde er følgesedlen blodbankens dokumentation for transfusionsbehandling, korrekt patientidentifikation og eventuelle komplikationer. I henhold til lovgivningen har blodbanken pligt til at opbevare journaliserede oplysninger om blodkomponenters anvendelse (sporbarhed).

 

Kontrollabel blødning: Blødning karakteriseret ved stabilt kredsløb.

 

Kryopræcipitat-pool: Koncentrat af koagulationsfaktorer fra flere portioner plasma.

 

Livstruende blødning: Blødning, der i størrelse og dynamik kræver umiddelbar transfusion af blodkomponenter for at holde patienten i live. Oftest karakteriseret ved ustabilt kredsløb, dvs. blodtryksfald, nedsat vævsgennemblødning, stigende laktat etc. Det er den behandlende læge, der identificerer, at patienten har denne tilstand.

 

NKR: National Klinisk Retningslinje.

 

Plasma: Blodkomponent, som indeholder plasma. Indeholder koagulationsfaktorer samt naturlige antikoagulations-proteiner.

 

Protrombinkomplekskoncentrat: Plasmaderiveret koncentrat af koagulationsfaktor II, VII, IX og X, samt protein C og S.

 

Erytrocyt pakke: Pakke bestående af 4 x Erytrocytter komponenter.

 

ROTEM: Trombelastometri. Viskoelastisk hæmostaseundersøgelse udført på fuldblod. Giver en funktionel helhedsvurdering af patientens hæmostase og korrelerer bedre med den kliniske blødningstendens end plasmabaserede analyser (f.eks. INR, PP, APTT).

 

Trombocytkoncentrat: Blodkomponent som indeholder 200-300 mia. trombocytter enten som en pool fra 4 donorer eller som aferese-trombocytter fra 1 donor.


 
7) Referencer

 

DSKI: VEJLEDNING OM TRANFUSIONSMEDICINSK BEHANDLING OG MONITORERING AF BLØDENDE PATIENTER, vers. 3.0, februar 2019

 

Sundhedsstyrrelsen: Nationale kliniske retningslinjer om indikation for transfusion med blodkomponenter, 2018

 


Link til "Hvem har medicinen" udarbejdet af Sygehusapoteket i Region Sjælland.

 

http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/virksomheder/sygehusapoteket/logistikogkliniskfarmaci/rekvireringaflaegemidler/Sider/Hvemharmedicinen.aspx


 
24.11.2021