Transfusionsinstruktion, Regional. Livstruende blødning samt kontrollabel blødning - transfusionsstrategi, TI

 
1) Formål
2) Målgrupper og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
4.1) Information til blodbanken
4.2) Identifikation af livstruende blødning
4.3) Bestilling af blodkomponenter i beredskab (15 år og derover)
4.4) Ved klinisk mistanke om blødning
4.5) Oplysning om transfusionsservice i Region Sjælland
4.6) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning
4.6.1) Monitorering
4.6.2) Fortsat livstruende blødning
4.7) Bestilling af blod ved livstruende blødning
4.8) Generel behandlingsstrategi ved kontrollabel blødning
4.9) Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling
4.10) Skift af transfusionssæt
4.11) Tilbagelevering af ikke-transfunderede blodkomponenter
5) Ansvar og organisering
6) Referencer
 

 

 


 
1) Formål

 

 • At understøtte at behandling med blodkomponenter udføres evidensbaseret og iht. nationale retningslinjer hos patienter med livstruende blødning eller med klinisk mistanke om blødning.

 

 • At præcisere forholdsregler og procedurer på hospitaler med blodbanksfunktion og hospitaler uden blodbanksfunktion i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der kan sikre hurtig fremskaffelse af blod til patienter med livstruende blødning samt til anden kontrollabel transfusionsbehandling.


 
2) Målgrupper og anvendelsesområde

 

Dokumentet henvender sig til sundhedspersonale, der involveres i akut ordination, fremskaffelse og journalføring af blodkomponenter til patientbehandling på hospitaler med og uden blodbanksfunktion i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der gælder særlige aftaler for det præhospitale område.


 
3) Definitioner

 

Akut Transfusions Pakke: Pakke bestående af erytrocyt-, plasma- og trombocyt-komponenter i et forhold balanceret så tæt på fuldblod som muligt.

 

AMK: Den Akutte Medicinske Koordinationsfunktion i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

 

BAC-test: Blodtypekontrol Antistofscreentest Computerforlig. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient samt antistofscreentest og udlevering af blodkomponenter via elektronisk forlig.

 

BF-test: Blodtypekontrol Forligelighedsundersøgelse. Analog til BAC-test som anvendes til patienter med irregulære antistoffer. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient samt undersøgelse af den serologiske forligelighed mellem patientens plasma og udvalgte donor-erytrocytter.

 

Blodkomponenter: Delprodukt af fuldblod (erytrocyt-, plasma- og trombocytkomponenter).

 

Blødningsvagt/Vagthavende læge: En højt specialiseret døgndækkende rådgivningsfunktion inden for transfusionsmedicin i Region Hovedstadens og Region Sjællands Blodbank.
Region Hovedstadens Blødningsvagt: 35 45 42 00
Region Sjællands Vagthavende læge: 51 71 40 66.

 

Erytrocytter: Blodkomponent som indeholder erytrocytter. Er tilsat et opbevaringsmedium indeholdende Saltvand, Adenin, Glukose og Mannitol (SAGM).

 

Følgeseddel/transfusionsjournal: Dokument som følger med enhver blodkomponent. Er påtrykt blodtype, komponentkode, patientidentifikation og unikt tappenummer. Anvendes til at registrere alle relevante oplysninger i forbindelse med blodtransfusion, såfremt elektronisk opsætningskontrol og transfusionsregistrering ikke anvendes. I så tilfælde er følgesedlen blodbankens dokumentation for transfusionsbehandling, korrekt patientidentifikation og eventuelle komplikationer. I henhold til lovgivningen har blodbanken pligt til at opbevare journaliserede oplysninger om blodkomponenters anvendelse (sporbarhed).

 

Kontrollabel blødning: Blødning karakteriseret ved stabilt kredsløb.

 

Kryopræcipitat-pool: Koncentrat af koagulationsfaktorer fra flere portioner plasma.

 

Livstruende blødning: Blødning, der i størrelse og dynamik kræver umiddelbar transfusion af blodkomponenter for at holde patienten i live. Oftest karakteriseret ved ustabilt kredsløb, dvs. blodtryksfald, nedsat vævsgennemblødning, stigende laktat etc. Det er den behandlende læge, der identificerer, at patienten har denne tilstand.

 

NKR: National Klinisk Retningslinje.

 

Plasma: Blodkomponent, som indeholder plasma. Indeholder koagulationsfaktorer samt naturlige antikoagulations-proteiner.

 

Protrombinkomplekskoncentrat: Plasmaderiveret koncentrat af koagulationsfaktor II, VII, IX og X, samt protein C og S.

 

SAGM pakke: Pakke bestående af 4 x Erytrocytter (SAGM).

 

TEG/ROTEM: Trombelastografi/trombelastometri. Viskoelastisk hæmostaseundersøgelse udført på fuldblod. Giver en funktionel helhedsvurdering af patientens hæmostase og korrelerer bedre med den kliniske blødningstendens end plasmabaserede analyser (f.eks. INR, PP, APTT).

 

Trombocytkoncentrat: Blodkomponent som indeholder 200-300 mia. trombocytter enten som en pool fra flere donorer eller som aferese-trombocytter fra 1 donor.


 
4) Fremgangsmåde

 


 
4.1) Information til blodbanken

 

Ved behov for blod gives følgende informationer uanset blødningens art (livstruende eller kontrollabel) til Blodbanken:

 1. Rekvirerende afdeling.
 2. Patienttype (og evt. antal patienter med denne tilstand).
 3. Patientens køn og CPR-nummer/erstatningsCPR.
 4. Skønnet behov for blodkomponenter.
 5. Ved livstruende blødning: tlf nr til behandlingsansvarlig læge

Obs. Sikker mundtlig kommunikation - Skriv ned og læs op - Sikker mundtlig kommunikation (Dok-ID 214334).


 
4.2) Identifikation af livstruende blødning


Livstruende blødning kendetegnes ved kredsløbssvigt med utilstrækkelig vævsgennemblødning/-oxygenering og laktatdannelse (hæmodynamisk shock). Dvs. en blødning, der i størrelse og dynamik, kræver umiddelbar transfusion af blodkomponenter for at holde patienten i live (blødningsshock, systolisk Blodtryk under 90 mm Hg). Det er den behandlende læge, der identificerer, at patienten har denne tilstand.

 

Livstruende blødning er en tilstand, der i alvorlighed er sammenlignelig med hjertestop.


Kontrollabel blødning karakteriseres ved stabilt kredsløb.

Ved modtagelse af traumepatienter og i andre situationer med mistanke om kraftig pågående blødning, skal den behandlende læge hurtigst muligt vurdere, hvorvidt denne er en livstruende blødning. For behandlingsstrategi ved livstruende blødning se afsnit 4.6.


 
4.3) Bestilling af blodkomponenter i beredskab (15 år og derover)

 

Afhængig af situation følges nedenstående diagram:

 


 
4.4) Ved klinisk mistanke om blødning

 

 

Ved modtagelse af ny patient i akutmodtagelse eller TraumeCentret (Rigshospitalet) med klinisk mistanke om blødning bestilles/afhentes i kølekasse:

 

 • 1 "SAGM pakke"

 

Livstruende blødning

Ved modtagelse af en ny patient i akutmodtagelse eller TraumeCentret (Rigshospitalet) med "Livstruende blødning" (blødningsshock (systolisk Blodtryk under 90 mm Hg)) bestilles/afhentes:

 

 • 1 Akut Transfusions Pakke i beredskab

 

Mistanke om blødning ifm. overflytning

Ved ledsagelse af patient inter-hospitalt UDEN forudgående transfusionsbehov men med mistanke om aktiv blødning bestilles/afhentes i kølekasse:

 

 • 1 "SAGM pakke"

 

Kendt aktiv blødning med forudgående transfusionsbehov ifm. overflytning

Ved ledsagelse af patient inter-hospitalt MED forudgående transfusionsbehov og blødning: Blodkomponenter til transporten bestilles ud fra en individuel vurdering.


 
4.5) Oplysning om transfusionsservice i Region Sjælland

 

Se også yderligere oplysninger Dok-ID 273422 Laboratorier i Region Sjælland (Klinisk Immunologi) – svartider - Informationsfolder.


 
4.6) Generel behandlingsstrategi ved livstruende blødning

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning skal der ved akut, livstruende blødning snarest muligt indledes balanceret terapi efter følgende, generelle retningslinje:

 

Voksne: 

Næstved, Slagelse og Køge:

 

 

Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde:

 

 

 

Børn (op til 40 kg):

        

Næstved, Slagelse og Køge:

 Nykøbing Falster, Holbæk og Roskilde:

 

*Transfusion af kryopræcipitat-pool bør efterfølges af infusion af krystalloid op til 1 L (børn 10-20 ml/kg).

 

** Hvis udleveringen af kryopræcipitat-pool af logistiske årsager er forsinket i vagten, kan man alternativt give protrombinkomplekskoncentrat 25 IE/kg i.v. og fibrinogen-koncentrat 15-25 mg/kg i.v., idet der dog bør udvises forsigtighed i tilfælde, hvor det vurderes at tromboemboliske komplikationer udgør en særlig risiko.

 

Trombocytter indgives fra begyndelsen samtidigt med, at plasma og erytrocytter transfunderes i henhold til kredsløbsbehovet. Således gælder:

 • Indgift af de 3 blodkomponenter (Erytrocytter, Kryo-pool/Plasma og Trombocytkoncentrat) skal foregå PARALLELT og med højere hastighed end blødningsraten.
 • Indgift under TRYK, også på Trombocytkoncentrat, kan være nødvendig.

 

Se også: "Afhentning af blod på vital indikation" Dok ID 276830


 
4.6.1) Monitorering

 

Behandlingen bør løbende monitoreres med fuldblods-hæmostaseundersøgelse, dvs. ROTEM,  samt trombocyttal og hæmatokrit.

Brug af Plasma, TK og hæmostatiske lægemidler baseres så vidt muligt på ROTEM og Multiplate®-analyse med det behandlingsmål, at opnå en normal hæmostase vurderet ved disse analyser i blødningsfasen.

 

ROTEM-behandlingsalgoritme ved blødning  

Se skema i under beskrivelse af Tromboelastometri i LMV : DOK-ID 460397

 

Tranexamsyre anbefales til patienter, der gennemgår kirurgi, hvor blødning er forventeligt. Der skal suppleres med tranexamsyre 1-2 g iv. per blodvolumen, der erstattes.

 


 
4.6.2) Fortsat livstruende blødning

 

Ved fortsat livstruende blødning på trods af maksimal kirurgisk og endovaskulær behandling samt transfusionsbehandling:

 • Hvor patienten har et blodtab på mere end 1 blodkomponent/10 kg/time samt truet hæmodynamik defineret som vigende blodtryk.

SKAL der tages kontakt til Vagthavende læge: 51 71 40 66.


 
4.7) Bestilling af blod ved livstruende blødning

 

Se afsnit 4.9 for Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling.

 1. Behandlende læge identificerer ”Livstruende Blødning”.
 2. Relevante personer informeres i den kliniske afdeling.
 3. Besked om ”Livstruende Blødning” gives til blodbanken, oplys patientens fulde navn og cpr nr. (hvis kendt, ellers alder og køn) og afdeling: Skriv ned og læs op - Sikker mundtlig kommunikation. 
 4. Den kliniske afdeling sørger for personale til afhentning af ”Akut Transfusions Pakke”.
 5. Akut Transfusions Pakke afhentes:


 

 

 

På sygehuse med fødeafdelinger findes der bestrålede SAGM-erytrocytter til nyfødte i køleskabene, hvor der i forvejen findes blod til akutudlevering.

 

 1. Blodbanken informerer vagthavende læge om ”Livstruende Blødning” og udlevering af ”Akut Transfusions Pakke”.

 


 
4.8) Generel behandlingsstrategi ved kontrollabel blødning

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning skal der ved kontrollabel blødning anvendes restriktiv transfusionsbehandling efter følgende generelle retningslinje:

 

Erytrocytter:

Erytrocytter overvejes efter individuel klinisk vurdering når:

 

 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 4,3 mmol/l og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter uden hjertesygdom.
 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 5,0 mmol/l og samtidig kronisk hjertesygdom og/eller kliniske symptomer på anæmi hos kredsløbsstabile patienter med kronisk hjertesygdom.
 • Hæmoglobinkoncentration mindre end 5,6 mmol/l og samtidig:
  • Akut koronar syndrom i iskæmifase eller livstruende blødning.

Kliniske anæmisymptomer er brystsmerter, ortostatisk hypotension eller takykardi, der ikke responderer på væskebehandling.

Den videre behandling af kontrollabel blødning omfatter indgift af plasma og trombocytter, f.eks. efter 4-10 princippet (se nedenfor) eller vejledt af ROTEM.

 

 

Plasma:

Ved vedvarende blødning hos voksne, og deraf følgende transfusionsbehov, bør behov for og indikation for behandling med plasma monitoreres med ROTEM.

Hvis blødning skyldes mangel på koagulationsfaktorer behandles med plasma i dosis 10-20 ml/kg kropsvægt.

 

Hvis ROTEM ikke er til rådighed, behandles efter 4 transfunderede portioner erytrocytter med:

1 port. erytrocytter (SAGM): 1 Plasma i forholdet 1:1.

Vedvarende blødning hos børn op til 40 kg kropsvægt: Der behandles efter erytrocyttransfusion ud over 20 ml/kg i forholdet:

20 ml erytrocytter: 20 ml Plasma.

 

 

Trombocytter:

Ved vedvarende blødning hos voksne bør behov for og indikation for behandling med trombocytter monitoreres med ROTEM.

 

Hvis ROTEM ikke er til rådighed bør anvendes trombocyttal, og behandling med trombocytter påbegyndes efter ca. 10 SAGM+Plasma:

1 Trombocytkoncentrat : 4 portioner erytrocytter (SAGM): 4 Plasma

Trombocytterne indgives først, hvorefter erytrocytter og plasma transfunderes samtidigt afhængig af kredsløbsbehovet.

 

Vedvarende blødning hos børn under 40 kg kropsvægt: Behandling med trombocytter påbegyndes efter erytrocyttransfusion ud over ca. 40 ml/kg (og relevant mængde plasma) i forholdet:

5 ml trombocytter pr. kg: 20 ml Erytrocytter (SAGM): 20 ml plasma


 
4.9) Blodtype og BAC-test ved akut transfusionsbehandling

 

Blodtype og/eller BAC-test foreligger ikke:

Når blodtypebestemmelse og BAC-test ikke kan afventes, kan anvendes erytrocytter (SAGM) af blodtype 0 RhD negativ (eller 0 RhD positiv - vurderes af Blodbanken). KUN på Vital indikation.

 

Blodprøver til blodtypebestemmelse og BAC-test tages FØR transfusionsbehandlingen påbegyndes. Blodprøver og rekvisitioner sendes straks til Blodbanken.

 


 
4.10) Skift af transfusionssæt

 

Der skal søges skiftet transfusionssæt, filter og dråbekammer ved skift til anden AB0-blodtype end 0 i henhold til blødningstilstanden. Et transfusionssæt må anvendes i max. 6 timer.


 
4.11) Tilbagelevering af ikke-transfunderede blodkomponenter

 

Udleverede blodkomponenter som ikke er anvendt SKAL tilbageleveres til Blodbanken indenfor 30 minutter efter udlevering.

 

Erytrocytter (SAGM) og plasma som er udleveret i kølekasse SKAL returneres til Blodbanken indenfor 4 timer efter udlevering.


 
5) Ansvar og organisering

 

 • Hospitalsdirektioner/sygehusledelser er ansvarlige for at distribuere dokumentet til relevante afdelinger.
 • Center-, klinik- og afdelingsledelser er ansvarlige for at implementere vejledningen.
 • Sundhedsfagligt råd (Klinisk Immunologi) og Transfusionskomitéer i Region Hovedstaden og Region Sjælland er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere dette dokument.

 

Se også: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold Dok-ID 273407.


 
6) Referencer

 

Referencedokument - Region Sjælland (Dok ID 252338)

 

Vejledning nr. 9154 af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (Epikrisevejledningen)

 


 


 
30.11.2017