Transfusionsinstruktion, Regional. Beskrivelse af blodkomponenter, -derivater og hæmostase-pharmaka, TI

Slettet dokument

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Erytrocytter
3.1.1) Leukocytdepleterede erytrocytkomponent (SAG-M)
3.1.2) Bestrålet erytrocytkomonent (SAG-M)
3.1.3) Vasket erytrocytkomponent
3.1.4) IgA negativ erytrocytkomponent
3.2) Trombocytter
3.2.1) Trombocytkomponent (trombocytpool)
3.2.2) Trombocytkomponent (trombaferese)
3.2.3) Bestrålet trombocytcomponent
3.2.4) HLA-udvalgt trombocytkomponent
3.2.5) HPA-1a negativ trombocytkoncentrat
3.3) Plasma
3.3.1) FFP Plasma
3.3.2) Plasma til akutbehandling
3.3.3) Kryopræcipitatdepleteret plasma
3.3.4) Kryopræcipitat
3.4) Industrielt fremstillede blodderivater
3.4.1) Human Albumin
3.4.2) Antitrombin
3.4.3) Fibrinogenkoncentrat
3.4.4) Anti-D
3.4.5) Immunglobulin
3.5) Hæmostase-pharmaka
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er at give oplysninger om de blodkomponenter, der er til rådighed i Region Sjælland, samt at give en kort beskrivelse af blodderivater og hæmostasefarmaka.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig primært til læger og sygeplejersker, der beskæftiger sig med transfusion i Region Sjælland.


 
3) Fremgangsmåde

 

Fra 450 mL fuldblod udføres primær fraktionering af erytrocytter, plasma og trombocytter. Sekundært udvindes bestrålede, poolede, præcipitater eller delte komponenter.


 
3.1) Erytrocytter

 

Efter transfusion af en erytrocytkomponent vil der være en forventet stigning i hæmoglobinkoncentration på 0,5 mmol/L (70 kg).

 

Vejledende hæmoglobinmåling kan foretages efter en time. 


 
3.1.1) Leukocytdepleterede erytrocytkomponent (SAG-M)

 

Siden 2010 er alle erytrocytkomponenter i Danmark leukocytdepleteret og har følgende specifikationer:

 

 • Koncentreret erytrocytter resuspenderet i 100 mL opbevaringsmedium (bestående af Saltvand Adenin Glycose Mannitol)
 • Mere end 99,9 % af leukocytterne, og trombocytterne er fjernet ved fraktionering og leukocytfiltrering
 • Totalvolumen er gennemsnitligt 250 mL
 • Hæmoglobinindhold ≥ 2,5 mmol (40 g)
 • Leukocytindhold ≤ 1 x 10/ L
 • Indeholder få mL restplasma
 • Holdbarhed 35 dage

 
3.1.2) Bestrålet erytrocytkomonent (SAG-M)

 

Erytrocytkomponent bestrålet med 30 -36 Gy.

 

Bestrålede erytrocytkomponenter anvendes til stærkt immunsuprimerede patienter eller nyfødte på grund af risiko for Graft-versus-Host sygdom (GvHD). Bestrålingen ødelægger DNA i leukocytternes cellekerner, hvorfor disse ikke er i stand til at dele sig.

 

Specifikation af bestrålet erytrocytkomponent til præmature børn:

 

 • Erytrocytkomponent, højst 10 dage gammelt og bestrålet inden for 50 timer.
  Blodet må kun anvendes i 50 timer efter bestrålingstidpunkt af hensyn til overdosis af kalium udskilt fra erytrocytterne.

 

Specifikation af bestrålet erytrocytkomponent til børn over 3 mdr. samt voksne:

 • Erytrocytkomponent bestrålet inden for 4 uger
 • Holdbarhed 28 dage 

 

Eksempler på indikationer:

 

 • Immunsupprimerede patienter med defekt lymfocytfunktion efter behandling med Fludarabinphosphat, Cladribin, Mabcampath.
 • Stamcellerecipienter 
 • Patienter, der har gennemført højdosis forløb med stamcellestøtte indtil lymfocytfraktionen er over 0,5 x 109/L
 • Patienter med kongenit immundefekt
 • Patienter med mb. Hodgkin
 • Patienter med maligne hæmatologiske sygdomme, hvor tilstedeværende immuninkompetence bedømmes at øge risikoen for transfusionsinduceret GVHD.
 • Præmature børn

 


 
3.1.3) Vasket erytrocytkomponent

 

Erytrocytkomponent vasket med sterilt NaCl 0,9% og resuspenderet i fysiologisk saltvand, hvorved restplasma og immunglobuliner fra donor er fjernet.

 

Specifikation:

 

 • EVF: 0,36
 • IgA < 90 µg
 • Holdbarhed: 14 dage (anvendt posekit med bakteriefilter)
 • Holdbarhed: 24 timer (vasket uden bakteriefilter)

 

Indikation:

 • Erytrocyttransfusionskrævende patienter med kendt IgA mangel og anti-IgA.
 •  

  Vaskede/IgA-mangel komponenter  skal anvendes til ptt. med IgA mangel og anti-IgA ved alle komponenttyper.


   
  3.1.4) IgA negativ erytrocytkomponent

   

  Anvendes til patienter med IgA mangel i stedet for at vaske en komponent.

   

  Specifikation:

   

  • Erytrocytkomponent tappet fra IgA-deficiente donorer.
  • Holdbarhed 35 dage

  • (svært at skaffe)

   

  Indikation:

 • Erytrocyttransfusionskrævende patienter med kendt IgA mangel og anti-IgA
 •  

  IgA negativt blod skal rekvireres og monitoreres i samråd med vagthavende læge i blodbanken.

   


   
  3.2) Trombocytter

   


   
  3.2.1) Trombocytkomponent (trombocytpool)

   

  Trombocytkoncentrat består af en pool af trombocytter fremstillet ud fra 4 blodportioner og resuspenderet i trombocytopbevaringsvæske. Trombocytkoncentratet er filtreret gennem et adhæsionsfilter, hvor mere en 99,9 % af leukocytterne er fjernet.

   

  Efter transfusion af en trombocytkomponent (pool), kan der forventes en stigning i trombocyttallet på 30 x 109/L

   

  Specifikation:

   

  • Volumen 350 mL
  • Trombocytindhold  minimum 200 x 109/L
  • Leukocytindhold ≤ 1 x 10/ L
  • Produktet skal holdes i konstant bevægelse
  • Holdbarhed 7 dage

   
  3.2.2) Trombocytkomponent (trombaferese)

   

  Trombocytkoncentrat fra én donor, høstet med maskinel celleseparator. Trombocytkoncentratet er leukocytfiltreret i forbindelse med høsten.

   

  Koncentratet indeholder store mængder trombocytter suspenderet i plasma eller suspensionsmedie.

   

  Efter transfusion af en trombocytkomponent kan der forventes en stigning i trombocyttallet på 30 x 109/L

   

  Specifikation

   

  • Volumen 300 mL
  • Trombocytindhold på minimum 200 x 109/L
  • Leukocytindhold ≤ 1 x 10/ L
  • Produktet skal holdes i konstant bevægelse
  • Holdbarhed 7 dage

   
  3.2.3) Bestrålet trombocytcomponent

   

  Trombocytkomponenten røntgenstråles med 30 - 36 Gy. Stråling kan udføres på alle typer af trombocytkoncentrat.

   

  Bestråling beskytter mod Graft-versus-Host sygdom (GvHD), hvilket leukocytdepletering i sig selv ikke gør. Bestrålingen ødelægger kromosomerne i cellernes kerner, hvorefter disse ikke er i stand til at dele sig. Anvendes ved transfusion til stærkt immunsupprimerede patienter for at hindre, at de transfunderede leukocytter deler sig.

   

   

  • Produktet skal holdes i kostant bevægelse
  • Holbarhed 7 dage

   
  3.2.4) HLA-udvalgt trombocytkomponent

   

  Trombocytkomponent fra donorer, der er HLA-identiske eller HLA-forligelige med recipienten.

   

  Fremstilles som trombaferese (ved celleceparation)

   

  Specifikationer:

  • Volumen 300 mL
  • Trombocytindhold på minimum 200 x 109/L
  • Leukocytindhold ≤ 1 x 10/ L
  • HLA udvalgt
  • Suspenderet i 100 % plasma
  • Produktet skal holdes i konstant bevægelse
  • Holbarhed 7 dage

   

   

  Indikation:

   

  • Patienter med HLA antistoffer

   

  HLA udvalgte trombocytter skal rekvireres og monitoreres i samråd med vagthavende læge i blodbanken.

   


   
  3.2.5) HPA-1a negativ trombocytkoncentrat

   

  Trombocytkomponent fra donor der er HPA-1a negativ

   

  Fremstilles som trombaferese (ved celle separation). 

  Specifikation:

  • Volumen 60 mL
  • Trombocytindhold på minimum 60 x 109/L
  • Leukocytindhold ≤ 1 x 106/L
  • Suspenderet i 100 % plasma
  • Produktet skal holdes i konstant bevægelse
  • Holbarhed 7 dage

   

  Indikation:

   

  • Patienter med HPA-1a-antistoffer
  • Nyfødte børn af mødre med HPA-1a-antistoffer

   

  Trombocytkomponent skal rekvireres og monitoreres i samråd med vagthavende læge i blodbanken.

   


   
  3.3) Plasma

   
  3.3.1) FFP Plasma

   

  Fremstillet fra fuldblod eller i forbindelse med en afaresetapning

   

  Plasmaet er frosset inden for 24 timer efter tapning således, at plasma har bevaret maksimalt indhold af koagulationsfaktorer.

   

  Vær opmærksom på at plasma indholder citrat, hvorfor transfusion af store mængder plasma kan påvirke patientes calcium-niveau.

   

  Specifikation:

   

  • Volumen er gennemsnitlig 260-300 mL
  • Holdbarhed frosset 24 måneder
  • Holdbarhed optøet 24 timer

   
  3.3.2) Plasma til akutbehandling

   

  Optøet plasma til akutbehandling er under validering og derfor ikke tilgængeligt pt.

   

  Optøet plasma til opbevaring i akutkasser ved 4° C


   
  3.3.3) Kryopræcipitatdepleteret plasma

   

  Plasma, hvor størstedelen af koagulationsfaktorerne FVIII, von Willebrandt faktor (vWF), fibrinogen og FXIII er fjernet.

   

  Specifikation:

   

  • Volumen 220-260 mL
  • Opbevares frosset
  • Holdbarhed 24 måneder

   

  Indikation:

  •  Patienter med TTP

   

  Kryopræcipitatdepleteret plasma skal rekvireres og monitoreres i samråd med blodbankens vagthavende læge.


   
  3.3.4) Kryopræcipitat

   

  Kryopræcipitat er under validering og derfor ikke tilgængeligt pt.

   

  Kryopræcipitat er udvundet af FFP og er rig på koagulationsfaktorerne FVIII, von Willebrand faktor (vWF) og fibrinogen.

   

  Kryopræcipitat fremstilles ofte som et pooled produkt fra flere donorer.

   

  Specifikation:

   

  • Volumen 150 mL
  • Opbevares frosset
  • Holdbarhed 24 måneder

  Indikation:

   

  • Til behandling hvor store mængde af koagulationsfaktorer er ønskelig, fx. ved traumer.

   
  3.4) Industrielt fremstillede blodderivater


  Bestilles via sygehusapoteket.

   


   
  3.4.1) Human Albumin

   

  Human Albumin er et virusinaktiveret produkt, der er fremstillet af plasma fra flere donorer.

  10 g human albumin har samme kolloidosmotiske effekt som 200 mL plasma.


   
  3.4.2) Antitrombin

  Antitrombin er et virusinaktiveret produkt, fremstillet af plasma fra flere donorer.


   
  3.4.3) Fibrinogenkoncentrat

   

  Fibrinogenkoncentrat er et virusinaktiveret produkt fremstillet af plasma fra flere donorer.

  2 g fibrinogenkoncentrat (200 mL) har samme indhold af fibrinogen som ca. 1500 mL plasma.


   
  3.4.4) Anti-D

   

  Anti-D er et virusinaktiveret produkt, der er fremstillet af plasma fra flere donorer indeholdende immunglobulin rettet mod RhD.


   
  3.4.5) Immunglobulin

   

  Immunglobulin er et virusinaktiveret produkt, fremstillet af plasma fra flere donorer.

   

  Immunglobulin kan indgives intravenøst, subcutant og intramuskulært, afhængig af produktfremstilling.


   
  3.5) Hæmostase-pharmaka

   

  Tranexamsyre

   

  Desmopressin

   

  Protombinkomlekskoncentrat

   

  Fibrinogenkoncentrat

   

  NovoSeven®

   

   

  Se anvendelse under: Blodkomponentterapi


   
  4) Ansvarsforhold

   

  Se: Transfusionsbehandling - Overodnede ansvarsforhold.


   
  5) Dokumentation

   

  Dokumentation for produktionsprocessen og sporbarhed findes i blodbanken, hos sygehusapotek og hos lægemiddelproducent.

   

  Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2012 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


   
  6) Definitioner/Søgeord

   

  SAG-M anvendes ofte i daglig tale om erytrocytkomponenter og refererer til opbevaringsvæsken erytrocytterne er suspenderet i.

   

  HLA = Humant leukocyt antigen

  HLA er tilstede på alle kerneholdige celler og påvises lettest på lymfocytter.

   

  HPA = Humant Platelet antigen

  HPA-1a er et af de hyppigst forekommende trombocytantigener.

   

  TTP = Thrombotisk thrombocytopenisk purpura

  TTP betegnes som en blodsygdom, hvor erytrocytterne fragmenteres og anæmi opstår. Desuden dannes mange små tromber i forskellige organsystemer, der medfører, at antallet af trombocytter falder.


   
  7) Referencer

   

  Referencedokument (Dok ID 252338)
   


   
  20.09.2013