Transfusionsinstruktion, Regional. Blodtypeserologiske analyser udført af blodbanken , TI

Slettet dokument

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) AB0. og RhD-blodtypebestemmelse - Rutine
3.1.1) Formål
3.1.2) Indhold
3.1.3) Indikation for blodtypebestemmelse
3.1.4) Tidsfrister
3.1.5) Blodtypesvar
3.2) BAC-test
3.2.1) Formål
3.2.2) Indhold
3.2.3) Tidsfrister
3.2.4) BAC-test-svar
3.3) BF-test (serologisk forligelighedsundersøgelse)
3.3.1) Formål
3.3.2) Indhold
3.3.3) Tidsfrister
3.3.4) BF-test-svar
3.4) Forundersøgelse - Antistofscreentest (blodtypebestemmelse)
3.5) Blodtypeserologiske undersøgelser af gravide
3.6) DAT (Direkte Antiglobulin Test)
3.7) KAT (Kuldeagglutinintiter)
3.8) Undersøgelse af fuldblodskoagulation (TEG/ROTEM)
3.9) Undersøgelse af trombocytfunktion (Multiplate)
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er at supplere Laboratorie Medicinsk Vejledning vedr. analyser, der udføres af blodbanken .


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der er beskæftiget med bestilling af blodbankens analyser.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) AB0. og RhD-blodtypebestemmelse - Rutine

 

Se også LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)


 
3.1.1) Formål

 

AB0- og RhD-blodtypebestemmelse af patienter er nødvendig for at kunne udvælge blodkomponenter, der er AB0 og RhD forligelige i tilfælde af, at patienten skal have blodtransfusion.


På gravide og på nyfødte børn af RhD negative kvinder udføres RhD-bestemmelsen desuden for at afgøre, om der skal gives anti-D (RhD profylakse) til mater.


 
3.1.2) Indhold

Ved en blodtypebestemmelse undersøges for AB0-type og for RhD-type. Endvidere udføres en antistofscreentest, hvor patientens plasma undersøges for tilstedeværelse af irregulære blodtypeantistoffer, der kan give komplikationer ved evt. blodtransfusion og graviditet.


 
3.1.3) Indikation for blodtypebestemmelse

 • Blodtypen er ikke, registreret i blodbankens edb-system, og der er et sandsynligt behov for, at patienten skal have blodtransfusion.

 

 • I forbindelse med forundersøgelse, hvor der forud for operation/undersøgelse ønskes en aktuel antistofscrentest (se 3.4).

 

 • Patienten er gravid.

 
3.1.4) Tidsfrister

I ikke-hastende tilfælde bør blodtypebestemmelsen udføres i god tid, evt. i forbindelse med forundersøgelse, så der evt. kan suppleres med yderligere undersøgelser, såfremt der findes analytiske problemer.


 
3.1.5) Blodtypesvar

Se bilag 3 blodtypesvar.

Tilsendte blodtypesvar kan opbevares i patientjournalen, Det er ikke et krav, at der ligger et blodtypesvar i journalen, da svaret kun er af orienterende art, og kan ses i InterInfo via OPUS


 
3.2) BAC-test

 

Se også LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)


BAC-test rutine


BAC-test (haste/vagt)


 
3.2.1) Formål

At sikre, at patientens blodtype stemmer overens med tidligere fund, at patienten ikke har dannet irregulære blodtypeantistoffer, samt at der kan findes forligelige blodkomponenter i blodbankens lagre.


 
3.2.2) Indhold

Ved en BAC-test udføres:

 

1.      Blodtypekontrol

2.      Antistofscreentest

3.      Computer forlig

 

BAC-test er synonymt med BAS-test (S = Systemkontrol).

 

Patientens blodtype kontrolleres, men kontrollen kan ikke erstatte en blodtypebestemmelse, som altid skal udføres på en separat blodprøve. Desuden udføres en antistofscreentest, der sikrer, at patienten på prøvetagningstidspunktet ikke har irregulære blodtypeantistoffer, som kan give anledning til transfusionsreaktioner.

 

Når der foreligger en gyldig BAC-test, kan der i hele gyldigheds perioden reserveres blodkomponenter, uden at der skal foretages yderligere analyser eller tages yderligere blodprøver.

Reservation kan i hastende tilfælde udføres inden for få minutter i dagarbejdstiden og udenfor dagarbejdstid, når vagthavende bioanalytiker er til stede i blodbanken.

 

I vagtperioden udføres BAC-test kun, hvis der foreligger en aktuel og velindiceret bestilling af blodkomponenter. I andre tilfælde udføres den førstkommende hverdag.

BAC-test kan ikke anvendes, hvis der er påvist irregulære blodtypeantistoffer. I så tilfælde skal der udføres BF-test (serologisk forligelighedsundersøgelse).


 
3.2.3) Tidsfrister

 

BAC-test er gyldig indtil 4. døgns morgen kl. 08.00, efter at blodprøven er udtaget og bestilt blod reserveres i 2 døgn.


Forlængelse af reservation kan finde sted, såfremt den rekvirerende afdeling meddeler dette til blodbanken. Reservationen kan dog højst forlænges svarende til BAC-testens gyldighed.


 
3.2.4) BAC-test-svar

Se bilag 4 BAC-testsvar


 

Tilsendte BAC-test-svar kan opbevares i patientjournalen, men et svar på en gyldig BAC-test kan ses i InterInfo 


Når BAC-testen ikke længere er gyldig, bør svaret fjernes fra patientjournalen og kasseres.


 
3.3) BF-test (serologisk forligelighedsundersøgelse)

 

Ved en BF-test udføres:


1. Blodtypekontrol

 

2. Forligelighedsundersøgelse

 

BF-test udføres, hvis patienten tidligere har fået påvist irregulære blodtypeantistoffer, autoantistoffer eller uspecifikke reaktioner, der medfører, at antistofscreentesten ikke er negativ.

 

Se også LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)


BF-test (forligelighedsundersøgelse) - Rutine


BF-test haste/vagt


 
3.3.1) Formål

BF-testen skal sikre, at de valgte blodkomponenter er direkte forligelige med patientens blod. Analysen udføres kun i: Næstved, Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk og Roskilde.


 
3.3.2) Indhold

 

Patientens plasma undersøges mod donorerytrocytter for at sikre, at patientens irregulære blodtypeantistoffer ikke er rettet mod erytrocytter fra de blodkomponenter, man påtænker at transfundere med.


 
3.3.3) Tidsfrister

 

BF-test er gyldig indtil 4. døgns morgen kl. 08.00, efter at blodprøven er udtaget.


Blod, der er reserveret til en given patient, vil være reserveret i hele BF-testens gyldighedsperiode, med mindre andet er aftalt.


 
3.3.4) BF-test-svar

 

Se bilag 5 BF-testsvar.


 

Tilsendte BF-test-svar kan opbevares i patientjournalen, men oplysningen kan også ses i InterInfo

 

Når BF-testen ikke længere er gyldig, bør svaret fjernes fra patientjournalen og kasseres.

 


 
3.4) Forundersøgelse - Antistofscreentest (blodtypebestemmelse)

 

Formålet er at undersøge patienters plasma for evt. indhold af irregulære blodtypeantistoffer.

 

Analysen bestilles som en blodtypebestemmelse og indtil videre skrives "forundersøgelse" i intern note, således at der forud for operation/undersøgelse foreligger en aktuel antistofscreentest.

 

Undersøgelsen vil være koblet op på en blodtypebestemmelse, da det indtil videre ikke er teknisk muligt at udføre en isoleret antistofscreentest, så svaret vil kunne ses i InterInfo.

 

Der udføres samme undersøgelsen som ved en blodtypebestemmelse. Se 3.1.2.  
3.5) Blodtypeserologiske undersøgelser af gravide

 

Se LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)


 
3.6) DAT (Direkte Antiglobulin Test)


Analysen bestilles til:

 

 • Udredning af immunhæmolytisk anæmi

 • Udredning af hæmolytisk sygdom hos nyfødte

 • Udredning af transfusionskomplikationer

 

Se LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)

DAT (Direkte Anti-humanglobulin Test)


 
3.7) KAT (Kuldeagglutinintiter)

 

Analysen bestilles til udredning af

 

 • Hæmolyse/kuldeagglutininssyndrom

 • Patienter der er DAT positive med komplement C3d

 

Se også LMV (Laboratorie Medicinsk Vejledning)


 
3.8) Undersøgelse af fuldblodskoagulation (TEG/ROTEM)

 

TEG/ROTEM-analysen er en fuldblodsanalyse der kan identificere de forskellige dele af den hæmostatiske proces og derved differentiere mellem forskellige koagulopatier.


TEG/ROTEM-analysen anvendes til at monitorere blødende patienter, så de får den mest optimale blodkomponentterapi.

 

Anvendes ved:

 • Mistanke om trompocytopeni
 • Trombocytopati
 • Koagulopati
 • DIC
 • Blødende patienter
 • Blodkomponentterapi uden effekt
 • Evt. lægemiddelforgiftning med trombocytpåvirkning

 

Udføres i:

Transfusionscentret i Næstved samt i blodbankerne på Roskilde, Køge, Nykøbing F, Slagelse og Holbæk sygehuse.

 

Prøvemateriale:

Minimum 2,7 ml. citrat blodprøve, holdbar max. 2 timer fra prøvetagningstidspunktet.

 

Analysetid:

Selve analyseringen tager en time, fra prøven er modtaget og sat på apparatet, men allerede efter ca. 15 min. kan en behandling startes ud fra de foreløbige resultater.


 
3.9) Undersøgelse af trombocytfunktion (Multiplate)

 

Multiplate er et apparat til analysering af trombocytfunktion i fuldblod. Der kan måles på forkellige trombocytaktiveringsreceptorer og derved kan forskellige faktorer der kan påvirke tromcytfunktionen identificeres.

 

Multiplate-analysen anvendes til at monitorere kardiologiske patienter samt til undersøgelse af trombocytfunktion hos hæmatologiske patienter og blødende patienter, så de får den mest optimale medicinske behandling/blodkomponentterapi.

 

Anvendes ved: 

Monitorering af patienter i medicisk behandling med:

- Aspirin® & øvrige cyklooxygen inhibitorer

- Plavix ® & øvrige ADP receptor inhibitorer, så som:

           Plavix® (Clopidogrel)

           Reopro® (Abciximab)

           Integrelin® (Eptifibatid)

           Aggrastat® (Tirofibanhydroklorid)

 

Undersøgelse af medfødte trombocytdefekter

- von Willebrandt sygdom

- Bernard Soulier syndrom

- Glanzman trombocytopeni

 

Pågående uforklarlig blødning hos patienter med normalt trombocyttal.

 

Udføres i:

Blodbankerne på Roskilde og Slagelse sygehuse.

KUN efter aftale med vagthavende læge på Klinisk Immunologisk afdeling.

 

Blodprøverne kan rekvireres i BCC på kvantitet 338. Udfyld om muligt også rekvisition bilag 1 (Roskilde Sygehus) eller bilag 2 (Slagelse Sygehus)

Til analyserne anvendes blodprøver udtaget i Lithium Heparin (Li-Hep) glas (grøn prop - uden gel) og hvis dette ikke er muligt kan Hirudin anvendes.

Hirudinglas kan rekvireres i lokal blodbank eller blodbanken på Roskilde sygehus (link: 2.13.16 Multiplate - Rekvirering af analyser (DOK ID 295679))

 

Særlige forhold Roskilde Sygehus

I tidsrummet 07.30 til 23.00:

Kontakt blodbanken på telefon 4732 5650, blodbanken sørger for kontakt til vagthavende læge.

Blodprøver udtages af Klinisk biokemisk afd. (KBA) eller rekvirerende afd.

 

I tidsrummet 23.00 til 07.30:

Kontakt informationen på Roskilde Sygehus på telefon nr. 4732 3200/lokal nr. 2 8092. Informationen indkalder personale til blodbanken. Personale med vagt fra hjem har en responstid på 30 minutter.

Rekvirerende afd. eller KBA udtager blodprøver.

Udfyld om miligt bilag 1. Analysen rekvireres i BCC med kvantitet 338 (Multiplate).

 
Særlige forhold Slagelse Sygehus

Hverdage:

I tidsrummet 08.00 til 23.00:

Kontakt blodbanken på telefon 5855 9480/2485 6609, blodbanken sørger for kontakt til vagthavende læge.

Blodprøver udtages af Klinisk biokemisk afd. (KBA) eller rekvirerende afd.

I tidsrummet 23.00 til 08.00:

Kontakt informationen på Slagelse Sygehus på telefon nr. 58559140. Informationen viderestiller til
personalet i blodbanken. Personale med vagt fra vagtværelse

Rekvirerende afd. eller KBA udtager blodprøver.

 

Weekend og helligdage:

I tidsrummet 08.00 til 15.30:

Kontakt blodbanken på telefon 5855 9480/2485 6609, blodbanken sørger for kontakt til vagthavende læge.

Blodprøver udtages af Klinisk biokemisk afd. (KBA) eller rekvirerende afd.

 

I tidsrummet 15.30 til 08.00:

Kontakt informationen på Slagelse Sygehus på telefon nr. 58559140. Informationen viderestiller til personalet i blodbanken. Personalet har vagt fra vagtværelse.

Rekvirerende afd. eller KBA udtager blodprøver.

 

Udfyld om muligt bilag 2. Analysen rekvireres i BCC med kvantitet 338 (Multiplate).


 
Materialer

Rekvisition til blodbanken på Roskilde sygehus bilag 1.

Rekvisition til blodbanken på Slagelse sygehus bilag 2.

Lithium Heparinglas (Li-Hep, grøn prop) eller evt. Hirudinglas (hvid prop) kan anvendes.


 
Særlige forhold ved prøvetagning

Blodprøveglas og rekvisition (bilag 1 eller bilag 2) mærkes med patientlabel. Udfør identitetssikring og kvittér med initialer på rekvisition.

 

Der skal anvendes 1 Li-Hep glas (grøn prop - uden gel), evt. kan Hirudinglas (hvid prop) anvendes og det skal være fyldt.

 

Blodprøven bør udtages som nummer 2 og hvis blodet trækkes ud af venflon, CVK eller A-kanyle, bør det første glas kasseres.

Blodprøven må IKKE rystes. Den skal vendes forsigtigt 8-10 gange og den må ikke udsættes for kulde eller ekstrem varme.

 

Analysen skal udføres mellem en ½ time og 3 timer efter udtagning af blodprøve.

Selve analyseringen tager 15 minutter. Der skal gå 30 minutter fra prøven er udtaget og til analysen kan udføres.


 
Advisering af blodbankens læge


Blodbanken Roskilde Sygehus

I tidsrummet 07.30 til 23.00:

Rekvirerede analyser udføres.

Blodbankens læge adviseres om udførsel og svarafgivelse, når der foreligger resultater.

 

I tidsrummet 23.00 til 07.30:

Rekvirerede analyser udføres kun efter aftale med blodbankens vagthavende læge.

 

Al kontakt til vagthavende læge i blodbanken foregår via blodbankens personale.


 

Blodbanken Slagelse Sygehus

Hverdage:
I tidsrummet 08.00 til 23.00

Rekvirerede analyser udføres.

Blodbankens læge adviseres om udførsel og svarafgivelse, når der foreligger resultater.

 

I tidsrummet 23.00 til 08.00:

Rekvirerede analyser udføres kun efter aftale med blodbankens vagthavende læge.

 

Al kontakt til vagthavende læge i blodbanken foregår via blodbankens personale.

 

Weekend og helligdage:

I tidsrummet 08.00 til 15.30:

Rekvirerede analyser udføres.

Blodbankens læge adviseres om udførsel og svarafgivelse, når der foreligger resultater.

 

I tidsrummet 15.30 til 08.00:

Rekvirerede analyser udføres kun efter aftale med blodbankens vagthavende læge.

 

Al kontakt til vagthavende læge i blodbanken foregår via blodbankens personale.


 
4) Ansvarsforhold

 

Se: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold.

  
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2014 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord


BAC-test: Blodtypekontrol - Antistofscreentest - Computerforlig

 

BF-test: Blodtypekontrol - Forligelighedsundersøglse

 

KAT: KuldeAgglutinin Titer

 

DAT: Direkte Anti-humanglobulin Test (tidl benævnt Coombs`test)

 

TEG/ROTEM: Trombelastografi/Trombelastometri

Irregulære blodtypeantistoffer: Alle andre typer af blodtypeantistoffer end AB0-antistoffer

 

InterInfo: Webbaseret adgang til blodbankens edb-system (bloddråbeikon på PC-skrivebordet)


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)

 


 

Bilag:
bilag 3, Blodtypesvar
bilag 4, BAC-testsvar
bilag 5, BF-testsvar
02.01.2015