Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA, EPC order 12128, KMA

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 

Kan kun rekvireres på sygehuse inklusive ambulatorier via Sundhedsplatformen.

I primærsektoren henvises til Staphylococcus aureus (MRSA) (dyrkning).


 
1) Princip

Påvisning af methicillinresistente stafylokokker (MRSA) ved identifikation af SCC (Staphylococcal cassette chromosome) og mec gener ved real-time PCR.


 
2) Indikation

Alle, der indlægges på hospital, skal spørges, om der foreligger en af de 4 almene risikosituationer. (Se tabel 1a under bemærkninger).

Såfremt der i øvrigt er kendskab til, at der foreligger en af de specielle risikosituationer, podes ligeledes. (Se tabel 1b under bemærkninger).

Ved planlagt indlæggelse er det henvisende læge, der gennemfører undersøgelserne for MRSA.

Tidspunkter for kontrol efter behandling fremgår af tabel 2 under bemærkninger.

Isolationsregler fremgår af tabel 3 under bemærkninger.

 


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Der podes fra følgende lokalisationer:

• næse

• svælg (tonsiller)

• perineum

 

Desuden fra eventuelle:

• sår/bylder

• hudaffektioner som fx eksem eller psoriasis

• i.v. indstiks- eller drænsted

• sonder/fremmedlegemer (fx urinvejskatetre/dræn/intravenøse katetre, PEG sonder, tracheostomi)

• urin, såfremt patienten har kateter à demeure

• trachealsekret, såfremt patienten er intuberet

• lokalisationer, hvor der tidligere er fundet MRSA

• andre lokalisationer med tegn på infektion

 

Det er vigtigt, at podningen tages med fast hånd for at få hudfloraen med.

 

Podning af sår for MRSA: 

  • Tørre sår podes fra sårkant og sårskorpe.
  • Fugtige sår podes med en podepind i sårsekretet. Gerne en podning, der tages så dybt som muligt og fra overgang mellem sundt og afficeret væv.
  • En podepind til hvert sår
  • Eksem podes fra den afficerede hud.
  • Alle podninger udføres med et godt tryk på podepinden. Podepinden føres efterfølgende helt ned til bunden af glasset med transportmediet inden podepinden knækkes, og låget sættes på.

 

Selvpodning øger risikoen for falsk negative prøver og bør derfor undgås.

 

Samtidig behandling med antibiotika eller naturprodukter med antibiotikalignende virkning (fx tea tree oil) kan øge risikoen for falsk negative prøver.

 

Rekvisition
MRSA-undersøgelsen rekvireres som:

Staphylococcus aureus (MRSA) DNA/RNA, KMD. EPC order 12128

Kan kun rekvireres for hospitalsindlagte og via Sundhedsplatformen

 

Utensilier

Der anvendes eSwab podepind med tilhørende transportmedium.

UTM-medium og kulpodepind kan IKKE anvendes.

 

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Anførsel af anatomisk lokalistaion for podning

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

For at kvalificere svaret, er det vigtigt er der ikke blot bestilles en dyrkning, hvor der i indikationen står "Obs. MRSA.

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring

Prøverne opbevares på køl (4°C), indtil de hurtigst muligt sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 

Forsendelse

Almindelig post


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svarafgivelse

Hospitalsprøver

Svar afgives samme dag, hvis prøven er modtaget i laboratoriet inden:

Slagelse: Kl. 20 på hverdage og kl. 15 i weekender og helligdage.

Nykøbing: Kl 16 på hverdage, kl. 13 lørdage og kl. 12 søn- og helligdage.

 

Positivt svar på sygehusprøver afgives telefonisk af læge og elektronisk; negativt svar afgives kun elektronisk.

 

Positive prøver: Svartekst: ”MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus) DNA påvist. Ved indlæggelse på hospital skal patienten isoleres. Der udføres konfirmatorisk dyrkning og resistensbestemmelse. Dyrkningssvar udsendes på nyt laboratorienummer”.

 

Negative prøver: “MRSA (Methicillinresistent Staphylococcus aureus) DNA IKKE påvist.”.

 

Svar sendes elektronisk til Sundhedsplatform.

 

Anmeldelse:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling sender anmeldelsesskema til afsender og isolatet til SSI.

 

Se evt. Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA og Statens Seruminstitut.


 
6) Bemærkninger

PCR undersøgelsen er en screening, som er designet til med stor sikkerhed at udelukke om patienten er koloniseret/inficereret med MRSA. Patienter under observation for MRSA kan tages ud af isolation ved negative PCR svar. Metoden har således høj negativ prædiktiv værdi.

Til gengæld er den positive prædiktive værdi lavere, hvorfor PCR positiv test kræver konfirmatorisk dyrkning for endeligt at afgøre om prøven reel er positiv for MRSA.

 

Se Screening for MRSA.


 
06.10.2019