Svaroversigt i Sundhedsplatform (SP), patoweb og patobank - patologi, SPA

 
1) Historik vedr. patologisvar og bilag i sundhedsplatform, patoweb og patobank samt papirsvar
2) Indhold i patologisvar
3) Patologisvar i Sundhedsplatformen
4) Patologisvar i Patoweb - åbnes fra Sundhedsplatformen
4.1) Overskrifter / kolonner i svaroversigten i Patoweb
4.2) Visning af svar i Patoweb
4.3) Læsning af svar og åbning af bilag i patoweb
4.4) Status i Patoweb
4.5) SUPPLERET eller RETTET svar
4.6) Prioritet
4.7) Nægtet samtykke / ældre svar
4.8) Skærmbilledet tidligere undersøgelser i Patoweb
5) Patobank svar - åbnes fra Sundhedsplatformen
 
1) Historik vedr. patologisvar og bilag i sundhedsplatform, patoweb og patobank samt papirsvar

 

Patologisvar i SP

 • Svar sendt til sygehuse i Region Sjælland (og Region H) efter d. 5.10.2017
 • Svar er inkl. bilag (fx foto og pdf-filer med Flow-/PCR-analysevar)
 • SP gemmer en kopi af alle svar (foreløbig/endeligt/suppleret/rettet svar)

 

Via link fra SP til Patoweb

 • Alle svar sendt til sygehuse og praksis i Region Sjælland (Næstved, Roskilde og Slagelse patologiafdelinger)
  Der findes elektroniske patologidata fra 1982 (Roskilde 1985). Ældre data findes kun i begrænset omfang.
  Svar er inkl. bilag (tilgængelige fra det tidspunkt de gemmes i patologisystemet)
 • Oversigten indeholder tillige i en begrænset periode svar på undersøgelser udført på patologiafdelinger udenfor Region Sjælland. 
  Svar fra andre patologiafdelinger er tilgængelige i indtil 90 dage efter seneste prøve er undersøgt på en af patologiafdelingerne i Region Sjælland.

 

Via link fra SP til Patobank

 • Patobankregisteret indeholder undersøgelser udført på alle patologiafdelinger og er landsdækkende fra 1999.
  Den øvrige historik kan ses på Patobankens hjemmeside: www.patobank.dk
 • Svar er eksklusiv bilag og foreløbige svar

 

Papirsvar udskrives indtil videre fortsat enten på afdelingens egen printer eller på patologiafdelingen, hvorefter det sendes til rekvirenten.

OBS. vedr. svar på egen printer:
Afdelinger som får papirsvar udskrevet på egen printer har ansvaret for at patologiafdelingen orienteres:

 • Hvis printeren udskiftes 
 • Afdelingen ikke modtager svar til printeren
 
2) Indhold i patologisvar

 

Overskrift/felt  Indhold 
Rekv.nr. og kategori Prøvens rekvisitionsnr. (i SP Laboratoriets prøvenr./glasnummer) i patologisystem og materialetype 
Patientoplysninger  CPR.nr og navn 
Rekvirentoplysninger  Den afdeling patienten er tilknyttet i Sundhedsplatformen
Materiale  Rekvirentens oplysninger om fremsendte materialer 
Patologisk-Anatomiske diagnoser. I SP: Resultat

SNOMED-Diagnosekoder.

Indeholder minimum en angivelse af topografi og diagnose/resultat. 

Konklusion Konklusion. Kan være udeladt
Mikroskopisk beskrivelse Læge/evt. bioanalytikers beskrivelse af mikropræparat.
Kan være udeladt
Makroskopisk beskrivelse Læge/bioanalytikers beskrivelse af makropræparatet.
NB. Kan desuden indeholde evt. kommentarer fra patologiafd. vedr. prøvemodtagelsen/rekvisitionen.
Kliniske oplysninger /
klinisk diagnose
Rekvirentens oplysninger
Personopl./Ansvarlig/Undersøger

Læge/bioanalytiker/molekylærbiolog der har mikroskoperet/analyseret prøven 

evt. Bilag F.eks. kopi af foreløbigt svar, flowcytometrisvar, PCR analyse, klonalitetsundersøgelser eller billeder. Se pkt. 4.3 
Kopimodtagere  Evt. modtagere af kopi af svar 
Tidsangivelser 

Rekvireringstidspunkt
Modtagelsestidspunkt (tidspkt. for oprettelse på kl. patologi) 


 
3) Patologisvar i Sundhedsplatformen

 

Vejledninger til patologisvar i Sundhedsplatformen kan findes på intranettet:
http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaerfunk/sundhedsplatform/UddannelseogSupport/Uddannelse/Sider/default.aspx


Vælg:

 • Patologibestillinger og svar - sengeafsnit (lægemanual)
 • Patologibestillinger og svar ambulatoriet (ambulatoriemanual)
 
4) Patologisvar i Patoweb - åbnes fra Sundhedsplatformen

 

Patoweb kan åbnes fra Sundhedsplatformen:

Vælg Vis Journal og åbn fanen Laboratoriesvar.

Under 'Mere' kan man tilgå forskellige parakliniske systemer, herunder Patoweb og Patobank.

 

Adgang til at logge på Patoweb tildels af IT-helpdesk (kræver AD-skabelonen: L-PATO-AP-WEB)


 
4.1) Overskrifter / kolonner i svaroversigten i Patoweb

 

 

Rekvisitionerne er oplistet efter Rekvireringsdato, men kan sorteres ved tryk på overskrifterne.
 
4.2) Visning af svar i Patoweb

 

For læsning af svaret trykkes på det understregede rekvisitionsnr., og svaret åbnes.

Ved svar sendt efter januar 2016 kan en kopi af papirsvar åbnes og udskrives ved tryk på pdf-ikonet. 

 

 

 

 • Foreløbige svar kan enten læses ved:
  • Direkte åbning af rekvisition med status er Foreløbigt besvaret     
  • Ved tryk på pdf-ikonet i kolonnen Svar. Når status er Makro/Mikro skal det foreløbige svar altid åbnes via pdf-ikonet. 
 
4.3) Læsning af svar og åbning af bilag i patoweb

 

Ved åbning af svar findes følgende muligheder øverst i skærmbilledet: 


 

 • Læst.
  Funktionen læst/signer erstattes af signering i Sundhesdplatformen.
 • Udskrivning af svar
  Knappen Udskriv kan anvendes til udskrivning af en kopi af det originale papirsvar.
   
 • Bilag
  Linket Diverse bilag øverst i skærmbilledet vil være aktivt på enkelte svar. 
  Vedhæftede bilag er tilgængelige i bunden af svaret.
  Bilag kan f.eks. være:
   • Makro- og mikrofoto
   • Flowcytometriundersøgelser udført af patologi eller KBA i Roskilde
   • Klonalitetsundersøgelser udført af KBA i Roskilde
   • Begæring af obduktion
      
     
 
4.4) Status i Patoweb

 

Vist status Prøvens forløb på patologiafdelingen
Indbakke Udgår når rekvisitionen oprettes i SP
Makro

Prøven behandles i laboratoriet.

Mikro Prøven er klar til eller under mikroskopi af patolog.
Der kan stadig gå tid inden der foreligger et svar.
Hvis patologen ønsker yderligere laboratorieundersøgelser, skifter rekvisitionen tilbage til Makro. Status kan skifte mellem Makro og Mikro flere gange under prøvens behandling på patologiafdelingen.
Foreløbigt besvaret Der er et foreløbigt svar.
Status Foreløbigt besvaret kan kun ses i en begrænset periode, idet status skifter til Makro/Mikro når patologiafd. arbejder videre på rekvisitionen.
Indtil det endelige svar udsendes, kan man se det foreløbige svar ved åbning af pdf-fil, se afsnit 4.2.
Besvaret Der er et endeligt svar.
Bemærk: Rekvisitionen kan evt. suppleres senere, se afsnit 4.5.


 
4.5) SUPPLERET eller RETTET svar

 

Det fremgår IKKE af svaroversigten i patoweb om et patologisvar er suppleret eller rettet.

Ved nyt suppleret/rettet patologisvar vil der som vanligt blive sendt et print til afdelingen (printer). Det vil derudover fremgå ved åbning af rekvisitionen i Patoweb:

 

 

SUPPLERET, kan f.eks. dreje sig om:

 • Supplerende undersøgelser (I fbm. primær us. eller senere)
 • Supplerende beskrivelser
 • Supplerende diagnosekoder
 • Rettelse af rekvirent, stamafdeling eller kopimodtagere.

 

RETTET, kan f.eks. dreje sig om:

 • Rekvisition/prøve har været fremsendt på forkert CPR-nr., og rekvirent efterfølgende har sendt skriftlig anmodning om, at CPR-nr. skal udskiftes.
 • Væsentlige ændringer i tekst og diagnosekoder, hvor det for at undgå misforståelser og forkert indberetning til cancerregisteret/kliniske databaser eller patientens kontrolforløb er nødvendigt at udskifte ukorrekte koder/tekst.

 

NOTE: I SP vises alle former for rettelser med et R


 
4.6) Prioritet

 

Rutine, -, W, V, G eller Ingen visning: Rutineprøve 

Pakkeforløb, B, L, M, Y: Prøven indgår i et pakkeforløb.

Haster, O: Behandles som en hasteprøve på patologiafdelingen. (Må kun anvendes til Akut, livstruende undersøgelser og skal meldes til patologiafdelingen)

 

F/Fremskyndet, Dato, øvrige bogstaver, Makvurd, Prio, Rykker, Nål, Tilfsv og Ude:

Interne samt ældre prioritetsangivelser, der kun har betydning for patologiafdelingen.

 

Vedr. svartider: Se dok 262248

 

NOTE: Prioritet fra patologisystemet vise ikke i SP.


 
4.7) Nægtet samtykke / ældre svar

 

Rekvisitioner der er markeret med forbudsskilt betyder enten:

 • Svaret er af ældre dato (Patologiafdelingens edbsystem registrerede automatisk svar med nægtet samtykke efter 1 år)
 • Ved nyere svar, at der er nægtet samtykke (må ikke ses af 3. part uden patientens samtykke).

 


 
4.8) Skærmbilledet tidligere undersøgelser i Patoweb
 

Under menupunktet Svar er det muligt, at vælge funktionen Tidl. Undersøgelser.

 

 

Oversigten indeholder færre kolonner, men på besvarede rekvisitioner vises diagnosekoder.

Diagnosekoderne er farvemarkeret således at maligne vises med rød skrift. Lette forandringer med grøn skrift og Obs. pro med gul skrift.

Status på uafsluttede rekvisitioner vises alle som "uafsluttet". 
5) Patobank svar - åbnes fra Sundhedsplatformen

 

Patobank kan åbnes fra Sundhedsplatformen:

Vælg Vis Journal og åbn fanen Laboratoriesvar.

Under 'Mere' kan man tilgå forskellige parakliniske systemer, herunder Patobank.

 

Patobank svaroversigt er bygget op på samme måde som oversigten "Tidligere undersøgelser" beskrevet i pkt. 4.8.

 

I feltet "Vis rekvisitioner med" er det muligt at afgrænse de fremfundne rekvisitioner:

 


 
02.11.2017