Obduktioner - Patologi, PAT

 
1) Generelt om obduktioner
2) Voksen/barn: Afdøde med alder på mere end 28 dage
3) Fostre, dødfødte og børn højst 28 dage gamle
4) Placenta
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning

 


 
1) Generelt om obduktioner

 

Forudsætninger for at der kan udføres hospitalsobduktion:

 1. Der skal være foretaget ligsyn.
 2. Dødsattestens side 1 skal være udfyldt, underskrevet og kopi vedlægges.
  (gælder ikke fostre under uge 22+0)
 3. Obduktionen må ikke finde sted, såfremt der skal foretages retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion.
 4. Der skal foreligge samtykker fra afdødes nærmeste eller fra afdøde.
 5. Obduktionsbegæringen/fosterjournalen skal være underskrevet af en læge
 6. Kliniske resumé skal forefindes i journalen eller på obduktionsbegæringen

 

Der henvises i øvrigt til:

 

Obduktion kan blive afvist ved:

 • Manglende formalia eller utilstrækkelige kliniske oplysninger
 • Kadaverose 
 • Svær adipositas, vurderes afdøde ved anmodning om obduktion.
 • Manglende kapacitet, f.eks. ved mange obduktionsbegæringer eller portørfravær.

 

Ved afvisning af obduktion meddeles dette den rekvirerende afdelilng.

Ved afvisning af obduktion påhviler det den rekvirerende afdeling at informere de pårørende.

 

Obduktionsjournal:

Sendes efterfølgende til den rekvirerende afdeling. Der vil automatisk blive sendt et papirsvar. Sendes til rekvirentens printer, hvis afdelingen normalt modtager patologisvar på egen printer.
Svar vil ligeledes kunne ses SP.

 

Svartid: Se Svartider Patologi


 
2) Voksen/barn: Afdøde med alder på mere end 28 dage

 

Rekvisition

Elektronisk rekvisition fra SP:

 • Best/ord: Vælg obduktion

 

Desuden udfyldes:

Papir: Begæring om hospitalsobduktion. Link til rekvisitioner

Fremgangsmåde

Forudsætningerne til hospitalsobduktion skal være tilstede.
Se afsnittet Generelt om obduktioner.

Transport

For at undgå autolyse er det vigtigt, at afdøde så hurtigt som muligt (efter konstatering af sikre dødstegn) flyttes fra den kliniske afdeling til morguen (kølerum) forsynet med tåseddel påført patientens data.

 

Ved ønske om obduktion følger obduktionsbegæring + kopi af dødsattestens side 1 liget.

Afdelingskode skal noteres på begæringen.

 

Ønskes obduktion af afdøde fra Køge, Slagelse, Holbæk eller Nykøbing F. sygehuse aftales transport med personalet ved kapellet på Roskilde sygehus.
Formalia (se under forudsætninger øverst) skal være i orden før transporten.

 

Afdøde fra Køge, Slagelse, Holbæk eller Nykøbing F. sygehuse skal være på den obducerende afdeling senest kl. 13 dagen før.
Efter obduktion aftales transport med rekvirerende hospitals kapel.

Udføres af 

Patologi Roskilde

Obduktioner udføres tirsdag og torsdag.


 
3) Fostre, dødfødte og børn højst 28 dage gamle

 

Rekvisition

Elektronisk rekvisition fra SP:

 • Best/ord: Vælg obduktion

 

Desuden udfyldes:

Papir: Rekvisition ved føtal/perinatal obduktion og undersøgelse af placenta

Link til rekvisitioner

Fremgangsmåde

Forudsætningerne til hospitalsobduktion skal være tilstede.
Se afsnittet Generelt om obduktioner.

 

En fosterobduktion kan afhængig af fosterets tilstand foretages ned til gestationsalder 10 uger.

 

For hvert foster/barnelig medsendes en papirrekvisition med oplysninger om:

 • Maters CPR-nr.
 • CPR-nr på foster fra uge 22+0 samt dødfødte og børn
 • Samtykker, herunder om kraniet ikke ønskes åbnet
 • Medfølgende placenta
 • Begravelse
Fiksering 

Fosteret skal være ufikseret - opbevares på køl 
Medfølgende placenta fikseres i formalin

 

Evt. beholder med foster skal være forsynet med data for foster og mater samt materialets art.

Transport/

forsendelse 

Papirekvisition + foster/barn + placenta bringes til patologiafsnit Næstved. 

Holdbarhed/

opbevaring

Fostre og dødfødte opbevares køligt indtil transport til Næstved.

Ved opbevaring og transport af små fostre er der risiko for udtørring. Dæk fosteret til med fugtigt klæde.

Udføres af  Patologi, afsnit Næstved (Regionsfunktion

 


 
4) Placenta

 

Rekvisition

Elektronisk rekvisition fra SP:

 • Best/ord: Vælg histologi
 • Optime: Vælg lokalisation og materiale
Fremgangsmåde

Elektronisk rekvisition udfyldes med relevante data, f.eks. klinisk indikation samt gestationsalder, barnets vægt, evt. gemelli og navlesnorsmarkering mv.

Efter udtagning kommes præparatet straks i passende beholder med fikseringsvæske.

 

Vigtigt: Hvis kromosomanalyser ønskes foretaget, skal væv/blod fratages før fikseringsvæske påhældes.

Fiksering

Anbringes i lukket beholder med 4% Neutral buffet Formaldehyd (formalin) i forholdet 1 del væv 10 dele formalin.

Forsendelse

Prøven mærket med maters data og materialets art.

Placenta (med eller uden foster) der tilsendes med taxa til Patologi afsnit Næstved, skal være afsnittet i hænde indenfor åbningstid.

Holdbarhed/

opbevaring

Fikseret ubegrænset.
Udføres af

Patologi, afsnit Næstved (Regionsfunktion)


 
14.11.2018