Biopsier/Vævsprøver (dyrkning) Epic order ID: 10011, KMA

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

 

Mikroskopi (om muligt) samt aerob og anaerob dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.


 
2) Indikation

 

Mistanke om infektion.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Vævsprøver udtaget ved kirurgiske indgreb eller ved diagnostisk punktur, f.eks. knoglemarvsaspirat, lunge- og leverbiopsi.

Ved formodet infektion i ortopædkirurgiske alloplastikker anbefales fem biopsier fra samme operationsfelt med separate instrumenter ("Kamme-teknik").

Petekkier: Se under bemærkninger.

Ventrikelbiopsi for Helicobacter pylori: se under bemærkninger.

 

Utensilier 

Sterile prøverør.

 

Evt. eSwab eller kulpodepind og Stuarts transportmedium til ventrikelbiopsi. UTM-medie kan IKKE anvendes.

 

 

Tidspunkt for prøvetagning

Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes. En antibiotisk behandling kan eventuelt seponeres flere dage før operationen eller det diagnostiske indgreb. Ved behov for peroperativ antibiotisk behandling kan denne iværksættes efter prøvetagningen.

 

Prøvetagning

Der anvendes aseptisk teknik. Den optimale prøvestørrelse er 3-4 mm, større biopsier bør deles i forbindelse med prøvetagningen.

Såfremt der udtages flere biopsier fra et operationsfelt, benyttes separate instrumenter og forsendelse i separate rør med tilhørende, mærkede rekvisitionssedler. Prøvetagningsrør mærkes med stregkodelabel fra rekvisitionsseddel. Label påsættes på langs ad røret.


Opbevaring og forsendelse

Opbevaring i køleskab (4ºC) indtil hurtig forsendelse.


Kort transporttid er ønskelig. Forsendelse bør om muligt ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Nykøbing F.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Akutte prøver og andre prøver, hvor svaret kan kræve akut indsats, besvares telefonisk.

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn. Visse prøver, bl.a. prøver fra ortopædkirurgisk alloplastik operationer ("Kamme" prøver) dyrkes i 6 døgn.

Positive prøver besvares skriftligt med navn på mikroorganisme(r), mængdeangivelse og resistensbestemmelse.

75% af de positive prøver besvares efter 2-3 døgn.

95% af de positive prøver besvares efter 2-5 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Ved korrekt prøvetagning er ethvert bakteriefund signifikant.

Falsk negative fund kan forekomme i tilfælde af utilsigtet desinfektion af prøvematerialet eller ved uhensigtsmæssig transport.


 
6) Bemærkninger

Petekkier:

Hos patienter med formodet meningokoksygdom kan mikroskopi og dyrkning af en petekkie eventuelt give en hurtig diagnose.

 

Ventrikelbiopsi for Helicobacter pylori:

En gastroskopisk ophentet biopsi anbringes i eSwab (eller på spidsen af en kulpodepind, der føres ned i Stuarts transportmedium). Helicobacter pylori er meget følsom over for udtørring og for den høje iltkoncentration i atmosfærisk luft, derfor er kort transporttid ønskelig. Hvis biopsien bringes direkte fra gastroskopistuen til mikrobiologisk afdeling (dvs. mindre end 6 timer efter prøvetagning), kan transporten foregå i sterilt spidsglas tilsat lidt isotonisk saltvand. Der skal rekvireres undersøgelsen: Helicobacter pylori (dyrkning) Epic order ID: 10845.

 

Ved bløddelsinfektion (cellulitis og lignende) kan prøvemateriale fremskaffes på følgende måde: efter desinfektion af huden injiceres sterilt saltvand i randen af det inficerede område. Der aspireres, og væsken forsendes i sprøjten forsynet med steril lukkeprop.

 

Ved mistanke om Actinomyces rekvireres undersøgelsen: Actinomyces (dyrkning) Epic order ID: 10410, eller det anføres under kliniske oplysninger ved rekvisition af dyrkning og resistens.


 
30.11.2018