Ekspektorat, trakealsug og bronkialsekret, dyrkning Epic order ID 10011, KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Mikroskopi med bedømmelse af prøvens egnethed. Efterfølgende aerob dyrkning. Bronkialsekreter dyrkes desuden anaerobt, hvis patienten er fra intensive eller hæmatologiske/ onkologiske afdelinger, eller hvis "obs lungeabsces" er nævnt i indikationen. Der foretages identifikation og resistensbestemmelse af de bakterier, der kan være af betydning for en nedre luftvejsinfektion (bronkitis, lungebetændelse).

Hvis TB mistænkes, skal prøven sendes til SSI (Se Mykobakterier).


 
2) Indikation

Mistanke om nedre luftvejsinfektion.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

1-2 ml sekret

 

Utensilier:

Ekspektoratæske med forsendelsesbeholder.

Trakealsugesæt.

Sterilt prøverør.

 

Prøvetagningstidspunkt:

Før påbegyndelse af antibiotisk behandling. 

 

Prøvetagning:

Tilblandning af spyt skal undgås i videst muligt omfang.

Ekspektorat:

Sekret fra nedre luftveje, frembragt ved ophostning, tages helst om morgenen, før patienten har spist.

Det er afgørende, at prøvematerialet er hostet op fra nedre luftveje og ikke udgøres af sekret fra øvre luftveje (spyt).

Patienten skal skylle munden inden prøvetagningen.

Patienten skal instrueres grundigt i hoste og stødteknik, og helst assisteres (evt. af en fysioterapeut) under forsøget på at opbringe sekret fra de nedre luftveje.

Patienten bør sidde op under hosten og plejepersonalet, der opsamler ekspektoratprøven, bør stå bag patienten og instruere i, at den åbne dåse bør holdes tæt op til munden under hosten.

1-2 ml sekret ophostes i steril skål.

Er ekspektoratet sejt og svært at hoste op, kan der anvendes en PEP-maske.

Hvis der ikke ved hoste kan opbringes rimeligt materiale, bør trakealsugning overvejes.

Det optimale er, at prøvetagning sker før iværksættelse af antibiotisk behandling.

Låget på den sterile inderskål skrues fast til, hvorefter inderskålen anbringes i yderskålen med tryklåg.

Larynxsekret: Sekret aspireret fra aditus laryngis/larynx.

Trakeal- og bronkialsekret:  Sekret aspireret fra trachea/bronkierne. 1-2 ml sekret ophentes ved sugning gennem bronkoskop eller ved sugning fra trachea ved hjælp af kateter. Det er væsentligt, at der ikke suges under nedføring og tilbagetrækning af kateteret, men at der udelukkende suges i selve trakea og/eller bronkier. Sekretet sendes i sterilt pøverør.

Bronkial lavage: Se særskilt vejledning.

 

Rekvisition

Praksis: WebReq.

Sygehus: Elektronisk rekvisition via BCC biokemi.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Svaret indeholder et mikroskopisvar og et dyrkningssvar (dog ikke et dyrkningssvar, hvis mikroskopisvaret er "Udelukkende svælgsekret, ny prøve anbefales").  

 

Mikroskopisvar:

  1. Velegnet prøvemateriale besvares: "Velegnet sekret med...." med en angivelse af de celler (leukocytter, cylinderepitelceller) og mikroorganismer, der er set. Både celler og mikroorganismer besvares semikvantitativt: "få/en del/talrige".
  2. Uegnet prøvemateriale besvares: "Udelukkende svælgsekret, ny prøve anbefales" (svælgsekret = blandet flora og/eller pladeepitelceller). Uegnede prøver slutsvares umiddelbart.
  3. Prøvemateriale, der både bedømmes som egnet og uegnet besvares: "Dels svælgsekret, dels velegnede strøg med...." med angivelse af celler og mikroorganismer.
  4. Prøvemateriale, der bedømmes som uegnet, men hvor en enkelt patogen bakterie (f.eks. pneumokokker) ses overalt i præparatet, besvares f. eks.: "Svælgflora tilblandet talrige Gram-positive kokker i diplo", eller "Svælgflora tilblandet talrige leukocytter".

 

Dyrkningssvar:

  1. Ved vækst af patogene bakterier set i velegnede strøg svares disse ud med navn på mikroorganismen, vækstgrad (sparsom/moderat/kraftig vækst) og resistensbestemmelse.
  2. Ved vækst af svampe set i velegnede strøg svares disse ud med navn på svampen, vækstgrad (sparsom/moderat/kraftig vækst) og resistensbestemmelse. 
  3. Ved vækst af patogene bakterier, der ikke er set i velegnede strøg, svares disse ud summarisk. Undtagelse: Hvis patienten ligger på intensiv eller hæmatologisk afdeling og der ved mikroskopi er set f.eks. svælgflora tilblandet talrige Gram-negative stave, udføres der identifikation og resistensbestemmelse på den sete mikroorganisme ved kraftig vækst af denne.
  4. Ved vækst af svampe, der ikke er set i velegnede strøg, svares disse ud summarisk. Undtagelse: Hvis patienten ligger på intensiv eller hæmatologisk afdeling og vækstgraden er moderat eller kraftig, svares ud med navn på svampen, vækstgrad (moderat/kraftig vækst) og resistensbestemmelse. 
  5. Negative prøver besvares med "Ingen vækst" eller "Svælgflora, sparsom/moderat/kraftig vækst"

 

Svartid:

Negative prøver besvares skriftligt efter 1 døgn.

85% af de positive prøver besvares efter 2 døgn.

95% af de positive prøver besvares efter 3 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Ekspektorat, trakeal- og bronkialsekret bliver ophostet eller opsuget og kan derfor indeholde sekret fra mundhulen (svælgsekret).

Den vigtigste del af undersøgelsen er udvælgelsen af en velegnet del af materialet samt mikroskopi af dette materiale. Ved mikroskopi er det afgørende at finde områder med velegnede strøg og at bedømme floraen i disse strøg. Dyrkningen har til formål at identificere og resistensbestemme de bakterier, som ved den direkte mikroskopi er set i velegnede strøg.

 

Vedrørende Legionella og andre årsager til såkaldt atypisk pneumoni kan det være relevant at undersøge for atypisk pneumoni. Se Pneumoni-udredning (Atypisk pneumonipakke) og LUT.

Se iøvrigt:

PUT

Chlamydophila pneumoniae antistoffer

Mycoplasma pneumoniae antistoffer


 
30.11.2018