Svaroversigt i Sundhedsplatform (SP), patoweb og patobank - patologi, SPA

 
1) Patologisvar og bilag i sundhedsplatform, patoweb og patobank samt papirsvar
2) Indhold i patologisvar
3) Patologisvar i Sundhedsplatformen
4) Patologisvar i PATOWEB - åbnes fra Sundhedsplatformen
4.1) Overskrifter / kolonner i svaroversigten i Patoweb
4.2) Visning af svar i Patoweb
4.3) Læsning af svar og åbning af bilag i patoweb
4.4) Status i Patoweb
4.5) SUPPLERET eller RETTET svar
4.6) Prioritet
4.7) Nægtet samtykke / ældre svar
4.8) Skærmbilledet tidligere undersøgelser i Patoweb
5) Patobank svar - åbnes fra Sundhedsplatformen
 
1) Patologisvar og bilag i sundhedsplatform, patoweb og patobank samt papirsvar

 

Samlet oversigt:

Svartype

Patoweb

Patobank 

SP 

Svar sygehusprøver RegSJ
efter okt. 2017 (SP)

Ja

Ja 

Ja 

Svar sygehusprøver RegSJ før 5.10.17 

Ja

Ja 

Nej 

Svar praksisprøver  

Ja 

Ja 

Nej 

Svar andre patologiafdelinger Ja i 90 dage efter seneste patologius. i RegSJ

Ja 

Nej 

Foreløbige svar  Ja Nej Ja 
Bilag (foto og pdf - f.eks. flowsvar) Ja Nej Ja (link) 
Fletning af tidligere svar ved nyt CPR-nr.  Nej Nej Ja
Sortering af materialer efter SP-nr. (efter d. 10.2.21)

Ja

Nej 

Nej

Ny-godkendte svar ved nedbrud af forsendelse til SP 

Ja 

Ja 

Nej 

Ny-godkendte svar ved nedbrud af forsendelse til Patobank Ja Nej Ja 
Ny-godkendte svar ved nedbrud af forsendelse til SP og Patobank  Ja Nej Nej 
Kopi af alle svar inkl. foreløbige og supplerede svar på samme undersøgelse 

Nej 
(kun seneste svar) 

Nej 
(kun seneste svar) 

Ja 

Status på prøven

Makro

Mikro

Foreløbigt besvaret

Besvaret

Uafsluttet

Blank (endeligt svar)

I proces (modtaget)
Foreløbigt resultat

Endeligt resultat

 

Patologisvar i SP

 • Svar sendt til sygehuse i Region Sjælland (og Region H) efter d. 5.10.2017
 • Svar er inkl. bilag (fx foto og pdf-filer med Flow-/PCR-analysevar)
 • SP gemmer en kopi af alle svar (foreløbig/endeligt/suppleret/rettet svar)

 

Patoweb (link fra SP)

 • Alle svar sendt til sygehuse og praksis i Region Sjælland (Næstved og Roskilde patologiafdelinger samt de nedlagte afdelinger i Slagelse, Nykøbing F og Holbæk)
  Der findes elektroniske patologidata fra 1982 (Roskilde 1985). Ældre data findes kun i begrænset omfang.
  Svar er inkl. bilag
 • Oversigten indeholder tillige i en begrænset periode svar på undersøgelser udført på patologiafdelinger udenfor Region Sjælland. 
  Svar fra andre patologiafdelinger er tilgængelige i indtil 90 dage efter seneste prøve er undersøgt på en af patologiafdelingerne i Region Sjælland.

 

Patobank (link fra SP)

 • Patobankregisteret indeholder undersøgelser udført på alle patologiafdelinger og er landsdækkende fra 1999.
  Den øvrige historik kan ses på Patobankens hjemmeside: www.patobank.dk
 • Svar er eksklusiv bilag og foreløbige svar

 

Papirsvar udskrives, såfremt andet ikke er aftalt, på afdelingens egen printer eller på patologiafdelingen, hvorefter det sendes til rekvirenten.

OBS. vedr. svar på egen printer:
Afdelinger som får papirsvar udskrevet på egen printer har ansvaret for at patologiafdelingen orienteres:

 • Hvis printeren udskiftes 
 • Afdelingen ikke modtager svar til printeren

OBS. vedr. ophør med papirsvar:

Afdelinger som ikke ønsker papirsvar, kan ophøre med dette efter skriftlig aftale med patologiafdelingen.
Kontakt toaa@regionsjaelland mhp afklaring af omfattede afsnit (mnemokoder) og printer.

 


 
2) Indhold i patologisvar

 

Overskrift/felt  Indhold 
Rekv.nr. Prøvens rekvisitionsnr. (i SP Laboratoriets prøvenr./glasnummer) i patologisystem 
Kategori Materialetype 
Patientoplysninger  CPR.nr og navn 
Rekvirentoplysninger  Den afdeling patienten er tilknyttet er  i Sundhedsplatformen i forbindelse med oprettelse af elektronisk patologirekvisition.
Materiale  Rekvirentens oplysninger om fremsendte materialer 
Patologisk-Anatomiske diagnoser. 
I SP: Resultat

SNOMED-Diagnosekoder.

Indeholder minimum en angivelse af topografi og diagnose/resultat. 

Konklusion Konklusion. Kan være udeladt
Mikroskopisk beskrivelse Læge/evt. bioanalytikers beskrivelse af mikropræparat.
Kan være udeladt
Makroskopisk beskrivelse Læge/bioanalytikers beskrivelse af makropræparatet.
NB. Kan desuden indeholde evt. kommentarer fra patologiafd. vedr. prøvemodtagelsen/rekvisitionen.
Kliniske oplysninger /
klinisk diagnose
Rekvirentens oplysninger
Personopl./Ansvarlig/Undersøger

Læge/bioanalytiker/molekylærbiolog der har mikroskoperet/analyseret prøven 

evt. Bilag F.eks. kopi af foreløbigt svar (indtil endeligt svar er sendt), flowcytometrisvar, PCR analyse, klonalitetsundersøgelser eller billeder. Se pkt. 4.3 
Kopimodtagere  Evt. modtagere af kopi af svar (Ved svar til SP sendes kun til en kopimodtager, uanset om der er registreret flere i patologisystemet)
Tidsangivelser 

Rekvireringstidspunkt
Modtagelsestidspunkt (tidspkt. for oprettelse på patologiafd.)

Svardato (svaroversigt i patoweb) eller godkendelsestidspunkt (på specifikke svar i patobank)


 
3) Patologisvar i Sundhedsplatformen

 

Patologisvar kan ses i journalen under Vis journal, Laboratoriesvar eller Resultater, Laboratorieundersøgelser.

For at kvittere for patologisvar på indlagte patienter kan man bruge rapporten Resultatsignering.

Patologisvar på ambulante og udskrevne patienter ses via In Basket

Patologisvar i forbindelse med cases lander i In basket hos den kontaktansvarlige afdeling og ikke hos rekvirerende afdeling.

 

Vejledninger vedr. patologisvar og resultatsignering i Sundhedsplatformen kan findes på intranettet:

http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaerfunk/sundhedsplatform/
UddannelseogSupport/Uddannelse/SP18%20manualer/Sider/default.aspx


Vælg f.eks.:

 • Patologibestilling og resultatsignering (Sengeafsnit og ambulatorie)
 • Resultater i In basket
 • Bestillinger og ordinationer (afsnit 7.5 'Se patologisvar')
 • Operation, endoskopi og opvågning (afsnit 15.7 'Se patologisvar')

 


 
4) Patologisvar i PATOWEB - åbnes fra Sundhedsplatformen

 

Patoweb kan åbnes fra Sundhedsplatformen:

Vælg Vis Journal, Laboratoriesvar, laboratorierapporter eller resultatgennemgang.

 

Der adgang til Patobank og Patoweb under parakliniske systemer.

Afhængigt af SP skærmbilledet skal de parakliniske systemer evt. findes under 'Mere' eller 'Flere'.

 

Adgang til parakliniske systemer kan evt. afhænge af den enkeltes adgang til SP.

Adgang til at logge på Patoweb tildeles af IT-helpdesk (kræver AD-skabelonen: L-PATO-AP-WEB).


 
4.1) Overskrifter / kolonner i svaroversigten i Patoweb

 

 

 

Rekvisitionerne er oplistet efter Rekvireringsdato, men kan sorteres ved tryk på overskrifterne.

NB. kolonnen Læst anvendes ikke, da der kvitteres for svar i SP.


 
4.2) Visning af svar i Patoweb

 

For læsning af svaret trykkes på det understregede rekvisitionsnr., og svaret åbnes.

Ved svar sendt efter januar 2016 kan en kopi af papirsvar åbnes og udskrives ved tryk på pdf-ikonet.
 

 

 

 

 • Foreløbige svar kan enten læses ved:
  • Direkte åbning af rekvisition med status er Foreløbigt besvaret     
  • Ved tryk på pdf-ikonet i kolonnen Svar. Når status er Makro/Mikro skal det foreløbige svar altid åbnes via pdf-ikonet. 
 
4.3) Læsning af svar og åbning af bilag i patoweb

 

Ved åbning af svar findes følgende muligheder øverst i skærmbilledet: 

 

 • Læst.
  Funktionen læst/signer erstattes af signering i Sundhedsplatformen.
   
 • Udskrivning af svar
  Knappen Udskriv kan anvendes til udskrivning af en kopi af det originale papirsvar.
   
 • SP-sortering
  Ved rekvisitioner fra operationer og endoskopi kan rækkefølgen materialer er sendt til patologisystemet adskille sig fra SP-nr. i SP.
  På rekvisitioner fra efter 10.2.2021 kan man ved tryk på knappen SP-sortering få vist materialerne i SP-nr. rækkefølge:

 

 

 • Bilag
  Ved tryk på linket 'Diverse bilag' hoppes til bunden af svaret, hvor man kan finde vedhæftede bilag.
  Bilag kan f.eks. være:
  • Makro- og mikrofoto, hvor der kan zoomes ind på et udsnit af billedet 
  • Pdf-kopi af patologisvar
  • Pdf-fil ved flowcytometriundersøgelser udført af patologi eller KBA i Roskilde
  • Pdf-fil ved klonalitetsundersøgelser udført af KBA i Roskilde

      


 
4.4) Status i Patoweb

 

Vist status Prøvens forløb på patologiafdelingen
Indbakke Udgår når rekvisitionen oprettes i SP
Makro

Prøven behandles i laboratoriet.

Mikro Prøven er klar til eller under mikroskopi af patolog.
Der kan stadig gå tid inden der foreligger et svar.
Hvis patologen ønsker yderligere laboratorieundersøgelser, skifter rekvisitionen tilbage til Makro. Status kan skifte mellem Makro og Mikro flere gange under prøvens behandling.
Foreløbigt besvaret Der er et foreløbigt svar.
Status Foreløbigt besvaret kan kun ses i en begrænset periode, idet status skifter til Makro/Mikro når patologiafd. arbejder videre på rekvisitionen.
Indtil det endelige svar udsendes, kan man se det foreløbige svar ved åbning af pdf-fil, se afsnit 4.2.
Besvaret Der er et endeligt svar.
Bemærk: Rekvisitionen kan evt. suppleres senere, se afsnit 4.5.


 
4.5) SUPPLERET eller RETTET svar

 

Det fremgår IKKE af svaroversigten i patoweb om et patologisvar er suppleret eller rettet.

Ved nyt suppleret/rettet patologisvar vil der blive sendt et print til afdelingen (printer), hvis man ikke har fravalgt at modtage papirsvar. 
Det vil derudover fremgå ved åbning af rekvisitionen i Patoweb:

 

 

SUPPLERET, kan f.eks. dreje sig om:

 • Supplerende undersøgelser (I fbm. primær us. eller senere)
 • Supplerende beskrivelser
 • Supplerende diagnosekoder
 • Rettelse af rekvirent, stamafdeling eller kopimodtagere.

 

RETTET, kan f.eks. dreje sig om:

 • Rekvisition/prøve har været fremsendt på forkert CPR-nr., og rekvirent efterfølgende har sendt skriftlig anmodning om, at CPR-nr. skal udskiftes.
 • Væsentlige ændringer i tekst og diagnosekoder, hvor det for at undgå misforståelser og forkert indberetning til cancerregisteret/kliniske databaser eller patientens kontrolforløb er nødvendigt at udskifte ukorrekte koder/tekst.

 

NOTE: I SP vises alle former for rettelser med et R


 
4.6) Prioritet

 

Rutine, -, W, V, G eller Ingen visning: Rutineprøve 

Pakkeforløb, A, B, L, Y: Prøven indgår i et pakkeforløb.

Haster, O: Behandles som en hasteprøve på patologiafdelingen. (Må kun anvendes til Akut, livstruende undersøgelser og skal meldes til patologiafdelingen)

 

F/Fremskyndet, Dato, øvrige bogstaver, Makvurd, Prio, Rykker, Nål, Tilfsv og Ude:

Interne samt ældre prioritetsangivelser, der kun har betydning for patologiafdelingen.

 

Vedr. svartider: Se dok 262248

 

NOTE: Prioritet fra patologisystemet vises ikke i SP.


 
4.7) Nægtet samtykke / ældre svar

 

Rekvisitioner der er markeret med forbudsskilt betyder enten:

 • Svaret er af ældre dato (Patologiafdelingens edbsystem registrerede automatisk svar med nægtet samtykke efter 1 år)
 • Ved nyere svar, at der er nægtet samtykke (må ikke ses af 3. part uden patientens samtykke).

 


 
4.8) Skærmbilledet tidligere undersøgelser i Patoweb
 

Under menupunktet Svar er det muligt, at vælge funktionen Tidl. Undersøgelser:

 

 

Det er samme oversigt som vises i patobank og har færre kolonner, men på besvarede rekvisitioner vises diagnosekoder.

Diagnosekoderne er farvemarkeret således at rød = maligne, orange = præmaligne eller malignitetssuspekte, sort = øvrige

Status på uafsluttede rekvisitioner vises alle som "uafsluttet".

 


 
5) Patobank svar - åbnes fra Sundhedsplatformen

 

Patobank kan åbnes fra Sundhedsplatformen:

Vælg Vis Journal og åbn fanen Laboratoriesvar.

Under 'Mere' kan man tilgå forskellige parakliniske systemer, herunder Patobank.

 

Patobank svaroversigt svarer til oversigten "Tidligere undersøgelser" beskrevet i pkt. 4.8.

 

I feltet "Vis rekvisitioner med" er det muligt at afgrænse de fremfundne rekvisitioner:

 

 

 

 


 
03.05.2021