Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponenter - Bestilling, afhentning og tilbagelevering, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Rekvirering af blod
3.2) Akut beredskab
3.3) Afhentning - generelle retningslinjer
3.4) Afhentning af blodkomponenter fra udleveringskøleskab
3.5) Tilbagelevering af ikke transfunderet blodkomponenter
3.6) Oversigt over Udleveringssteder
4) Ansvar
5) Dokumentation
6) Definitioner
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre, at sundhedspersonale, der medvirker ved bestilling og/eller afhentning af blodkomponenter, er trænet hertil og er bekendt med ansvaret i forbindelse med udførsel af opgaven.


 
2) Anvendelsesområde

 

Dokumentet henvender sig til sundhedspersonale og servicemedarbejdere, der foretager bestilling og/eller afhentning af blodkomponenter i Region Sjælland.


 
3) Fremgangsmåde


 
3.1) Rekvirering af blod

 

Der findes 3 muligheder:

 

 • Elektronisk blodbestilling via SP InterInfo (kun til planlagte transfusioner). Se Instruktion: Elektronisk blodbestilling Dok ID 361591

 • Telefonisk kontakt til blodbanken når blod skal anvendes indenfor en time eller uden for normal dagtid. Følgende skal oplyses ved bestillingen: Patientens navn og CPR-nr, rekvirerende afdeling, komponent art og antal samt anvendelsestidspunkt.

 • Direkte afhentning i blodbanken - Køge og Roskilde (over skranke) under forudsætning af, at gyldig BAC-/BF-test foreligger.

NB!

I tilfælde, hvor patienten er kendt med irregulære blodtypeantistoffer (kan ses ved opslag i InterInfo), skal blodet bestilles i så god tid som muligt.


 
3.2) Akut beredskab

 

Link:

 

 
3.3) Afhentning - generelle retningslinjer


 

 • Medbring seddel med patientens navn og CPR-nr. Det kan være patientlabel eller anden skriftlig dokumentation med oplysning om patientdata.

 

 • Der bør kun afhentes blod til 1 patient ad gangen.

 

 • Hentes der alligevel til flere patienter samtidig, skal hver patients blodkomponent bæres i separat plasticpose, som findes ved udleveringskøleskabet eller udleveres af blodbankens personale.

 

 • I tilfælde, hvor det er nødvendigt at transportere blod udendørs, bør det ske så kortvarigt som muligt og blodet skal beskyttes særskilt i frostvejr. Blodkomponenter bæres direkte til patienten og bør opsættes indenfor ½ time fra afhentningstidspunktet. (Blodet må ikke anbringes i afdelingens køleskab, på is, op ad radiator, i patientens seng eller lignende).

 

 • Ved behov for flere komponenter ad gangen til samme patient, fx ved massive blødninger, kan blod udleveres i kølekasse. Ønske om dette skal oplyses til blodbanken.

 

 • Kølekasser med blodkomponenter må ikke anbringes/stå på gangareal eller lignende, men skal afleveres direkte på stuen, eller til afdelingens personale.

 


 
3.4) Afhentning af blodkomponenter fra udleveringskøleskab

 

 1. Åben køleskab med ID kort eller nøgle

 2. Find kurven med komponenten der skal afhentes, der er en kurv til hver patient.

 3. Kontroller data på komponenten overfor det medbragte patient ID

 4. Klip plastikstripsen mellem blodkomponent og kurven (PAS PÅ IKKE AT KLIPPE STRIPSEN DER BINDER HELE KURVEN).

 5. Transfusionsjournalen skal dato/tidsstemples - der findes stempelur på bordet ved køleskabet. Noter dine initialer ved siden af dato stemplet. Vejledning kan ses i billeder i bilag 1.

 6. Anbring blodkomponenten i en plasticpose (for at skjule oplysninger på transfusionsjournalen - GDPR regler) før returnering til afdeling.

 


 
3.5) Tilbagelevering af ikke transfunderet blodkomponenter

 

Blodkomponenter, der ikke anvendes kan inden for 30 min. fra udleveringstidspunktet leveres tilbage til blodbanken med henblik på genanvendelse.

 

Er det ikke muligt at aflevere blodet direkte til blodbanken, lægges blodet tilbage i udleveringskøleskabet. Transfusionsjournalen tidsstemples og signeres igen, så det fremgår, at produktet ikke har været ude i mere end 30 minutter. Blodbanken adviseres herefter telefonisk og orienteres om, at der er lagt blod tilbage i udleveringskøleskabet.


Erytrocytkomponenter, der er udleveret i kølekasse returneres hurtigst muligt til blodbanken med henblik på genanvendelse. Blodet i kølekassen er holdbart i 4 timer efter anbrud af plombe og max. 6 timer efter udlevering fra blodbanken. For at opretholde den bedste kvalitet på blodet skal kassen holdes lukket i hele opbevaringsperioden.


Hvis der er gået mere end 30 minutter:

 1. Komponenten kasseres efter sygehusets gældende regler eller returneres til blodbanken med henblik på kassation.

 2. På transfusionsjournalen noteres ”Ikke transfunderet” samt årsag. (Hvis komponenten er elektronisk sat op, skal det fremgå på transfusionsjournalen, så rettes dette i blodbanken)

 3. Transfusionsjournalen returneres/sendes til blodbanken.

 


 
3.6) Oversigt over Udleveringssteder

 

I udleveringskøleskabe og skabe til opbevaring af trombocytkomponenter, vil blodet være plomberet i kurve og pakket med den tilhørende transfusionsjournal. Blodet kan hentes på følgende steder:

 

 

 

 

 Sygehus / Hospital

 

 Erytrocytter

 Plasma

 Trombocytter

 HolbækKøleskab ved OP, eller i Køleskab i blodbankenKøleskab ved OP, eller i køleskab i blodbanken

 

Trombocytskab ved OP, eller udlevering i blodbanken

 

 

 Køge

 

Køleskab ved OP, eller udlevering i blodbanken*Udlevering i blodbanken*Udlevering i blodbanken*

 

 Nykøbing Falster

 

Køleskab i udleveringsrum ved Akut 3, eller 
udlevering i blodbanken*

 

Køleskab i udleveringsrum ved Akut 3, eller

udlevering i blodbanken*

Trombocytskab i udleveringsrum ved Akut 3, eller udlevering i blodbanken*

 

 Næstved

 

Køleskab i udleveringsrum i kælder i højhuset

 

Køleskab i udleveringsrum i kælder i højhuset 

Udlevering i blodbanken*

 

 Roskilde

 

Køleskab ved blodbanken, eller

udlevering i blodbanken*

 

Køleskab ved blodbanken, eller

udlevering i blodbanken*

Trombocytskab ved blodbanken, eller

Udlevering i blodbanken*

 

 Slagelse

 

Køleskab i rum ved OP, eller køleskab i blodbanken, eller i

Køleskab i kælder under Akutmodtagelsen

Køleskab i rum ved OP

Køleskab i blodbanken

Køleskab i kælder under  Akutmodtagelsen

Trombocytskab i kælder under Akutmodtagelsen, eller udlevering i blodbanken*

 

 

* Betyder at blodkomponenterne udleveres af personalet i blodbanken.

 


 
4) Ansvar


Center-, klinik- og afdelingsledelser er ansvarlige for at implementere vejledningen i de kliniske afdelinger.

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) i Region Sjælland er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere dette dokument.

 

I henhold til lovgivningen har KIA pligt til at opbevare journaliserede oplysninger om blodkomponenters anvendelse (sporbarhed).


 
5) Dokumentation

 

Ved afhentning af blodkomponenter fra Hemomat, logges initialerne på afhenter i skabets Computer og i KIA IT system.


 
6) Definitioner

 

Blodkomponent: Delprodukt af fuldblod (Erytrocyt-, plasma- eller trombocytkomponenter).


Transfusionsjournal: Dokument, som følger med enhver blodkomponent. Er påtrykt blodtype, komponentkode, patientidentifikation, donor tappenummer, samt alle relevante oplysninger om transfusionsmedicinske analyser, som har relevans for blodtransfusionen. 

 

Hemomat: Automatisk udleveringskøleskab.


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338

 

 

 


 

Bilag:
Bilag 1, Dato og tidstempling - billedinformation
Bilag 2, Information på udleveringsskøleskab
12.05.2020