Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponenter - Bestilling , afhentning og tilbagelevering af, TI

 
1) Formål
2) Målgrupper og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
4.1) Rekvirering
4.2) 0 RhD negativ erytrocytkomponent (universal blod)
4.3) Afhentning
4.4) Tilbagelevering af ubrugte blodkomponenter
4.5) Udlevering af blod i Region Sjælland
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre, at sundhedspersonale, der medvirker ved bestilling og/eller afhentning af blodkomponenter, er trænet hertil og er bekendt med ansvaret i forbindelse med udførsel af opgaven.


 
2) Målgrupper og anvendelsesområde

 

Dokumentet henvender sig til sundhedspersonale og servicemedarbejdere, der foretager bestilling og/eller afhentning af blodkomponenter.


 
3) Definitioner

 

Blodkomponent: Delprodukt af fuldblod (Erytrocyt-, plasma- og trombocytkomponenter).


Transfusionsjournal: Dokument, som følger med enhver blodkomponent. Er påtrykt blodtype, komponentkode, patientidentifikation og unikt tappenummer.
Anvendes til at registrere alle relevante oplysninger i forbindelse med blodtransfusion såfremt elektronisk opsætningskontrol og transfusionsregistrering ikke anvendes.
I så tilfælde er transfusionsjournalen blodbankens dokumentation for transfusionsbehandling, korrekt patientidentifikation og eventuelle komplikationer.

I henhold til lovgivningen har blodbanken pligt til at opbevare journaliserede oplysninger om blodkomponenters anvendelse (sporbarhed).


 
4) Fremgangsmåde


 
4.1) Rekvirering

 

Der findes 3 muligheder:

 

 • Elektronisk blodbestilling (kun til planlagte transfusioner). Se Instruktion: Elektronisk blodbestilling Dok-ID 361591

 • Telefonisk kontakt til blodbanken til blod, der skal leveres indenfor en time. Opgiv patientens navn og CPR-nr, rekvirerende afdeling, komponent art, antal samt anvendelsestidspunkt for blodkomponenterne.

 • Direkte afhentning i blodbanken - Køge og Roskilde (over skranke) under forudsætning af, at gyldig BAC-/BF-test foreligger, eller ved akutudlevering af 0RhD erytrocytkomponenter, hvor disse ikke tages fra akutkurv/stativ i udleveringsskøleskab.

 

 • Afhentning fra automatkøleskab - Roskilde og  Slagelse 
  Roskilde: Ved gyldig BAC-/BF-test.
  Slagelse: Ved gyldig BAC-test


I tilfælde, hvor patienten har irregulære blodtypeantistoffer (kan ses ved opslag i InterInfo), bedes blodet bestilt i så god tid som muligt.


 
4.2) 0 RhD negativ erytrocytkomponent (universal blod)

 

Se:

 • Afhentning af blod på vitalindikation Dok-ID 276830

 

 • Livstruende blødning samt kontrollabel blødning - transfusionsstrategi Dok-ID 273404 

 

 

 


 
4.3) Afhentning


Generelle retningslinjer

 

 • Medbring seddel med patientens navn og CPR-nr. (patientlabel, eller anden skriftlig dokumentation med oplysning om patientdata).

 

 • Der bør kun afhentes blod til 1 patient ad gangen.

 

 • Hentes der til flere patienter samtidig, skal hver patients blodkomponent(er) bæres i separat plasticpose, som findes ved udleveringskøleskabet eller udleveres af blodbankens personale.

 

 • I tilfælde, hvor det er nødvendigt at transportere blod udendørs, bør det ske så kortvarigt som muligt og blodet skal beskyttes særskilt i frostvejr. Blodkomponenter bæres direkte til patienten og bør opsættes indenfor 1 time fra afhentningstidspunktet (må ikke anbringes i afdelingens køleskab, på is, op ad radiator, i patientens seng eller lignende).

 

 • Ved behov for flere komponenter ad gangen til samme patient, fx ved massive blødninger, kan blod udleveres i kølekasse. Ønske om dette skal oplyses til blodbanken.

 

 • Kølekasser med blodkomponenter må ikke anbringes/stå på gangareal eller lignende, men skal afleveres direkte på stuen, eller til afdelingens personale.

 

 • På transfusionsjournalen noteres dato og tidspunkt (brug evt. stempel-ur) for afhentning samt signatur. Transfusionsjournalen må ikke fjernes fra blodkomponenten under denne procedure. Se: Bilag 1.Transfusionsjournalen skal forblive sammen med blodkomponenten, indtil identifikationsproceduren udføres ved patienten.
 
4.4) Tilbagelevering af ubrugte blodkomponenter

 

Blodkomponenter, der ikke anvendes kan inden for 30 min. fra udleveringstidspunktet leveres tilbage til blodbanken med henblik på genanvendelse.

 

Er det ikke muligt at aflevere blodet direkte, lægges blodet tilbage i udleveringskøleskabet. Transfusionsjournalen tidsstemples og signeres igen, så det fremgår, at produktet ikke har været ude i over ½ time. Blodbanken adviseres herefter telefonisk og orienteres om, at der er lagt uplomberet blod tilbage i udleveringskøleskabet.


Erytrocytkomponenter, der er udleveret i kølekasse returneres hurtigst muligt til blodbanken med henblik på genanvendelse. Blodet i kølekassen er holdbart i 4 timer efter anbrud af plombe og max. 6 timer efter udlevering fra blodbanken. For at opretholde den bedste kvalitet på blodet skal kassen holdes lukket i hele opbevaringsperioden.

 

Blod, der er afhentet i HemoSafe udleveringskøleskab, kan returneres til HemoSafe.
Se: HemoSafe automatkøleskab, udlevering og tilbagelevering af erytrocytkomponenter dok-ID 417053 og Quick guider Dok-ID 273421


Øvrige ikke anvendte blodkomponenter:
• På transfusionsjournalen noteres ”Ikke transfunderet” samt årsag
• Transfusionsjournalen returneres til blodbanken
• Komponenten kasseres efter sygehusets gældende regler eller
  returneres til blodbanken med henblik på kassation


 
4.5) Udlevering af blod i Region Sjælland

 

Udleveringsteder af blodkomponenter i Region Sjælland

 

I udleveringskøleskabe og skabe til opbevaring af trombocytkomponenter, vil blodet være plomberet og pakket med den tilhørende transfusionsjournal.

 

 

 

 

 

 

 


 
5) Ansvar og organisation

 

Hospitalsdirektioner/Sygehusledelser er ansvarlige for at distribuere dokumentet til relevante afdelinger.

Center-, klinik- og afdelingsledelser er ansvarlige for at implementere vejledningen.

SFR Immunologi og Transfusionskomitéer i Region Sjælland og Region Hovedstaden er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere dette dokument.

 

 


 
6) Referencer

 

Referencedokument Dok-ID 252338

 

 

 


 

Bilag:
Bilag 1, Tidstempling
Bilag 2, Holbæk Information på udleveringsskøleskab
Bilag 3, Slagelse Information på udleveringskøleskabe
16.11.2017