Transfusionsinstruktion, Regional. Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold, TI

Slettet dokument

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Om Transfusionsinstruktionen
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er at beskrive de overordnede ansvarsforhold i forbindelse med transfusionsbehandling med blodkomponenter.


 
2) Anvendelsesområde

 

Den samlede Transfusionsinstruktion gælder for al personale i Region Sjælland omfattende, sygehuse, sundhedscentre, sundheds- og akuthuse, privathospitaler samt hospice, som varetager:

  • blodprøvetagning

  • rekvirering af blodtyperologiske analyser

  • procedurer ved bestilling

  • afhentning og opsætning af blodkomponenter samt patientidentifikation og journalføring i forbindelse hermed.
     

 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Om Transfusionsinstruktionen

 

Instruktionen er bl.a. skrevet med baggrund i Sundhedsstyrelsens Vejledning. Se punkt 7 Referencer i Referencedokumentet under punkt 3.1 Blod: Vejledning 10333 af 20. december 2007 om blodtransfusion.

 

Instruktionen skal være tilgængelig for personale, som udfører ovennævnte procedurer.

 

Instruktionen skal være godkendt og autoriseret af afdelingens ledelse. Dette kan gøres ved at linke egen instruktion til Transfusionsinstruktionen.

 

Se eksempel på en lægevejledning:

Blodkomponentterapi udarbejdet for Anæstesiafdelingen på Slagelse og Ringsted sygehuse.


Det bør tilstræbes, at der udarbejdes så få lokale instruktioner som muligt og i så fald skal de være af uddybende karakter med supplerende anvisninger i forhold til  de regionale retningslinjer.

 

Anvend feedback, hvis der er ønske om flere Quickvejledninger, som kan udformes, så de kan anvendes regionalt, eller der er andre procedurer, der bør være nedskrevet i transfusionsinstruktionen.


 
4) Ansvarsforhold

 

Enhver behandling med blod, blodkomponenter eller blodprodukter skal være baseret på en lægelig vurdering af indikation i det konkrete tilfælde. Under hensyntagen til den kliniske tilstand skal der altid foretages en afvejning af, om den foreliggende mangeltilstand kan kompenseres gennem anden rationel terapi.

 

Det er de kliniske afdelingers ansvar, at der afhentes den korrekte blodkomponent og foretages korrekt patientidentifikation, og at der er overensstemmelse med patientidentifikationen på blodkomponenten. Aktuelt er identifikationen angivet på en transfusionsjournal, der sidder på blodkomponenten, hvor også blodkomponenten er identificeret ved et unikt tappenummer. Den for proceduren ansvarlige sundhedsperson skal signere, evt. elektronisk, som dokumentation for, at der er gennemført korrekt patientidentifikation i forbindelse med blodprøvetagning respektive opsætning og tilkobling af blodkomponent.

 

Sundhedsstyrelsen indskærper, at der ved anvendelse af identifikationsarmbånd på kliniske afdelinger skal være en instruktion på afdelingen for påsætning af armbåndet. Instruktionen skal sikre, at det rette armbånd sættes på den rette patient. Den ledende overlæge på den kliniske afdeling er ansvarlig for, at den nødvendige instruktion forefindes, er kendt af relevante medarbejdere, samt at den følges.

 

Der skal foreligge en aktuel måling af patientens temperatur inden blodtransfusionen, således at den kan sammenholdes med temperaturen i forbindelse med en eventuel transfusionskomplikation. Transfusion ved temperaturforhøjelse er ikke kontraindiceret.

Blodtryk og puls skal også foreligge. Under transfusionen skal patienten overvåges.

 

Transfusionscentret/Klinisk Immunologisk Afd. i Næstved er ansvarlig for, at der forefindes en transfusionsinstruktion og at denne holdes opdateret.


 
5) Dokumentation

 

Ordination og behandling med blodkomponenter skal indføres i patientens journal  med angivelse af indikation.

Det skal også fremgå, hvilken mundtlig og evt. skriftlig information, der er givet til patienten, og at patienten eller dennes værge har givet samtykke til transfusionsbehandling.

 

Ovenstående er nærmere uddybet i Referencedokumentet under punkt 3.1 Blod: Vejledning 9038 af 15.januar 2015 om blodtransfusion.

 

Alle komplikationer ved behandling med blodkomponenter skal noteres i journalen og skal rapporteres til den lokale Klinisk Immunologiske Afd./blodbank.

 

Oplysning om behandling med blodkomponenter skal anføres i epikrisen af hensyn til sent optrædende komplikationer (f. eks. tardiv hæmolyse eller hepatitis).

 

Såfremt der ordineres behandling uden for de i transfusionsinstruktionen anbefalede indikationsrammer, har lægen pligt til nærmere at begrunde indikationen herfor i journalen. Der påhviler således lægen en skærpet journalføringspligt i disse situationer.

 

Se de anbefalede indikationsrammer under: Blodkomponentbehandling ved særlige kliniske problemstillinger afsnit 3.1.2

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2015 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Blodkomponenter: Erytrocytter, plasma og trombocytter


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)

 

Vejledning nr. 9154 af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (Epikrisevejledningen) 
06.03.2015