Transfusionsinstruktion, Regional. Forsendelse af blodkomponenter med patienter, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Bestilling af blod til overførsel af patienter
3.2) Pakning og håndtering af blodkomponenter
3.3) Opsætning af blod under transporten
3.3.2) Opsætning med kun én kontrollant
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At beskrive procedurerne, når der sendes blodkomponenter med patienter fra en lokation til en anden, samt at beskrive procedurerne, når blodkomponenter gives under transporten.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig primært til sundhedspersonale, der deltager i eller planlægger overflytninger af patienter fra et sygehus til et andet, hvor der skal medfølge blod til eventuel transfusion under transporten.


 
3) Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) Bestilling af blod til overførsel af patienter

 

Ud fra en samlet lægefaglig vurdering baseret på patientens aktuelle kliniske tilstand og mulige blødningsrisiko, det forudgående transfusionsbehov samt den forventede transporttid, bestilles som standard enten en SAGM-pakke eller 1-2 akutpakker. Bestilling af anden sammensætning af blodkomponenter kan også komme på tale ud fra en konkret individuel vurdering, men generelt anbefales en sammensætning svarende til balanceret komponentterapi, hvis det skønnede behov overstiger 4 blodkomponenter.

 

 1. Kontakt blodbanken på telefon
 2. Bestil SAG-M pakke eller akutpakke
 3. Bestil portør til afhentning i blodbanken - vær opmærksom på tiden for hvornår pakken kan være klar.

   

SAG-M pakke:
4 erytrocytkomponenter pakkes i en kølekasse
Patientdata og blodkomponentdata hæftet uden på kassen. (Ekspeditionstid ca. 5 minutter).

En akutpakke:
4 erytrocytkomponenter, 1 Kryopræcipitatpool, 1 trombocytpool pakkes i 2 kasser + plasticpose.
Patientdata og blodkomponentdata hæftes uden på kasserne. (Ekspeditionstid ca. 10 minutter)

To akutpakker:
8 erytrocytkomponenter, 2 Kryopræcipitatpool (evt. 8 plasma eller en kombination), 2 trombocytkoncentrater pakkes i 3 kasser.
Patientdata og blodkomponentdata hæftes uden på kasserne. (Ekspeditionstid ca. 15-20 minutter).

 

 

Mellem kl. 22.30 og 07.30 på Holbæk, Roskilde og Nykøbing F. sygehus er der tilkaldevagt i blodbanken, og det kan tage op til 30 minutter før vagten er tilstede i blodbanken.

 

Hvis man ikke kan vente på, at blodbanken pakker blodkomponenter til forsendelse, kan 4 SAG-M og en trombocytpool hentes i blodbankens udleveringsskabe. De 4 SAG-M pakkes i en kølekasse og trombocytpoolen i en plasticpose. Kasse og plastikposer findes i udleveringsrummet ved udleveringskøleskabe. I denne situation pakkes der uden køleelementer.

Roskilde: Udlevering ved blodbanken

Holbæk: Udleveringsrum ved OPERATIONS gangen
Nykøbing F.: Udlevering ved OPERATIONS gangen


Det er vigtigt, at der gives besked om afhentningen til blodbanken hurtigst muligt - telefonnummer til blodbanken findes i udleveringsrummet. Der kan ringes hele døgnet.


 
3.2) Pakning og håndtering af blodkomponenter

 

Ved med-sendelse af blodkomponenter ved overflytning af patient til andet sygehus, skal blodkomponenterne pakkes i kølekasser. Pakningen skal så vidt muligt udføres af blodbankens personale uanset tidspunkt på døgnet.
Kan man ikke afvente, at blodbankens personale pakker blodet (i meget akutte tilfælde), kan der hentes 4 SAG-M og en trombocytpool i blodbankens udleveringskøleskabe.

 

Blodbanken pakker kasserne således:

 

 • Erytrocytkomponenter og plasma i to kasser. 

 

 • Trombocytkoncentrat i en separat kasse eller plastikpose. Trombocytkoncentrat må aldrig lægges sammen med kolde blodkomponenter.

Håndtering af kasserne:

 

 • Til transporten anvendes isolerede plastkølekasser med tætsluttende og plomberet låg.

 

 •  Kølekassen er mærket "Ambulance blodkomponenter" hvor det fremgår hvad kassen indeholder og antallet af komponenter.

 • Kassen må ikke åbnes for at kontrollere indholdet - se i stedet på pakkelisten og eventuelle patientdata uden på kassen. Kølekassen er plomberet med henblik på at opretholde temperaturen så længe som muligt.

 • Ved anvendelse af blodkomponenter under transporten, skal kølekassen hurtigst muligt lukkes tæt og holdes lukket efter udtagning af komponenter.

 • Det ledsagende personale skal aflevere kasserne med blodkomponenter til ankomstafdelingen, som sørger for at blodet afleveres i blodbanken lokalt.

 • Blodkomponenter der eventuelt tages med retur til afsenderafdeling, må aldrig tages op af kølekassen og sættes i blodbankens køleskab, men skal uanset tidspunkt på døgnet afleveres i blodbanken.

 


 
3.3) Opsætning af blod under transporten

 

Ved opsætning af blodkomponenter, også kaldet manuel opsætning, kontrolleres opsætningen af to personer. Der læses personidentitet to gange. Der anvendes begreberne sundhedsfaglig person og hjælper. Den sundhedsfaglige person  er den som har ansvaret for opsætningen af blodet og blodets behandling undervejs.

Der kan læses yderligere om manuel opsætning af blodkomponenter i Opsætning af blodkomponenter til transfusion uden brug af elektronisk opsætningskontrol Dok ID 273408


I tilfælde hvor kun én sundhedsperson følger patienten, altså ingen hjælper er tilstede, kan man blive nødt til at se bort fra kravet om dobbeltkontrol af patientidentitet. Dette bør så vidt muligt ungåes men kan blive i aktuelt i ambulance- eller helikopteroverflytninger. Vejledning for dette i afsnit 3.3.2.


 
3.3.2) Opsætning med kun én kontrollant


Bør så vidt muligt undgås. Udføres kun hvis der under transporten opstår akut transfusionsbehov og kun er én sundhedsperson til stede. Nedenstående vejledning skal i så fald følges." 

 

 

 1. Inden blodkomponenten sættes op, blandes indholdet ved at vende posen ca. 10 gange. Transfusionsjournal foldes ud.

 2. Patienten bedes sige sit fulde navn og CPR-nr. Er patienten bevidstløs kontrolleres identitet på  ID-armbånd.

 3. Tjek patient ID og patientens navn på transfusionsjournalen. Hvis blodet er afhentet direkte fra blodbankens udleveringskøleskabet, dvs. ikke pakket af blodbanken, vil der ikke være patientdata på transfusionsjournalen. Tjek da, at blodtypen på komponenten er 0 RhD negativ.

 4. Tjek at komponentens tappenummer stemmer overens med tappenummer på transfusionsjournalen.

 5. Blodtypen på komponenten kan afvige fra patientens egen blodtype - oplysning om dette vil være angivet i venstre side af transfusionsjournalen.

 6. Hvis patientens blodtype ikke var kendt ved bestilling af blodet, vil erytrocytkomponenterne være af blodtypen 0 Rh D negativ og der vil ikke være patient-blodtype på transfusionsjournalen. 

 7. Påfør initialer som ansvarlig for transfusionen på transfusionsjournalen og notèr startidspunktet.

 8. Skriv en bemærkning på transfusionsjournalen, om at blodet er givet i ambulance / helikopter, uden hjælper, og sæt et minus ud for kontrollant. Sæt transfusionsjournalen tilbage på blodkomponenten.

 9. Efter afslutning påføres afslutningstidspunktet på transfusionsjournalen og der udfyldes, hvis der har været komplikationer.

 10. Transfusionsjournalen anbringes i patientens journal eller i transportkassen med blod - for senere at anvendes til dokumentation i SP. Derefter skal journalen sendes til blodbanken.

 
4) Ansvarsforhold

 

Den ansvarlige sundhedspersons  er ansvarlig for transfusionen og at der er foretages korrekt patientidentifikation.

Hjælperen er medansvarlig for korrekt patientidentifikation. 

 

Den ansvarlige sundhedsperson tilkobler blodkomponenten og noterer start og sluttid på transfusionsjournalen, samt udfylder journalens venstre side, i tilfælde af komplikation.

 

Den ansvarlige sundhedsperson har ansvar for, at resterende blodkomponenter afleveres hos modtageafdelingen eller tages retur med ambulancen.

 

Det er blodbankens ansvar, at der pakkes det rigtige blod under korrekte forhold, samt efterfølgende at transfusionsregistrerer i eget IT-system.

 


 
5) Dokumentation

 

Dokumentation for opsætning og personidentitet dokumenteres på transfusionsjournalen

 

Transfusionen skal dokumenteres i patientjournal af hensyn til sent optrædende komplikationer f.eks. tardiv hæmolyse.

 

I blodbanken registreres transfusionen, ud fra transfusionsjournalerne, i IT systemet Prosang og transfusionsjournalerne scannes i Unity Client onbase

 


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Erytrocytter: Blodkomponent som indeholder erytrocytter. Er tilsat et opbevaringsmedium indeholdende Saltvand, Adenin, Glukose og Mannitol (SAGM).

Kryopræcipitat-pool: Blodkomponent som består af koncentrat af koagulationsfaktorer fra fire portioner plasma.

Plasma: Blodkomponent, som indeholder koagulationsfaktorer samt naturlige antikoagulations-proteiner

Trombocytkoncentrat: Blodkomponent som indeholder trombocytter enten som en pool fra flere donorer eller som aferese-trombocytter fra 1 donor.


 
7) Referencer

Referencedokument Dok ID 252338

 

Her i link til Vejledning om blodtransfusion.


 
08.01.2019