Transfusionsinstruktion, Regional. Transfusionsskema, Transfusionsjournal, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Transfusionsskema
3.2) Transfusionsjournal
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er,

 

At give forståelse for, hvad et transfusionsskema er og give retningslinjer for, hvordan det anvendes.

 

At give forståelse for, hvad en transfusionsjournal er, hvilke oplysninger det giver samt give retningslinjer for, hvordan det anvendes. 


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der er beskæftiget med opsætning af blodkomponenter samt patientidentifikation og journalføring i forbindelse hermed.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Transfusionsskema

 

Transfusionsskemaet hører til i patientens journal. Se: Bilag 1.

 

Den behandlende afdeling har pligt til at dokumentere, hvilke blodkomponenter en given patient har modtaget. Dette sker på patientens transfusionsskema. 
Papirjournaler: Hvis der er mere end ét transfusionsskema til en patient i journalen patient clipses de sammen.

 

Elektronisk journal: Transfusionsskemaet kan scannes ind efter endt brug (husk også evt. bagside) 

Hvert skema skal være mærket med patientens data både på for- og bagside, hvis det er et skema, hvor det er muligt at fortsætte på en bagside.

Forud for anvendelsen af transfusionsskemaet kontrolleres det, at skemaet tilhører den rigtige patient.

Hver transfusion/blodkomponent dokumenteres i transfusionsskemaet med angivelse af dato, komponent (evt. komponentkode) og tappenummer samt ansvarlige for identitetssikringen. Eventuelle komplikationer eller bemærkninger  noteres i feltet, hvor tappenummer og produktnummer indklæbes.

 

Andre blodprodukter så som Human Albumin, Intravenøst Anti-D Immunglobulin (RhD profylakse) skal også dokumenteres med angivelse af produkt og lot. nummer. Dette kan ske via OPUS eller i transfusionsskemaet.


 
3.2) Transfusionsjournal

 

Transfusionsjournal (Blodkomponenten) Se: Bilag 2.


 

Transfusionsjournalen, der er anbragt med en elastik eller kabelbinder på blodkomponenten, er patientens transfusionsjournal, hvor patientens aktuelle blodtypeoplysninger er angivet. Der kan der være tilfælde, hvor blodtypen på blodkomponenten afviger fra patientens blodtype på transfusionsjournalen. I de tilfælde vil det være angivet på transfusionsjournalen.

 

Transfusionsjournalen har sammenhæng med blodkomponenten via tappenummer og produktkode i øverste venstre kvadrant.


Den korrekt udfyldte transfusionsjournal returneres til den lokale blodbank lige efter afslutningen af transfusionen og senest 48 timer efter blodkomponenten er transfunderet. Dette er et lovkrav og af yderste vigtighed for sporbarheden af de enkelte blodkomponenter. Transfusionsjournalen skal også returneres, såfremt blodkomponenten af en eller anden årsag ikke er blevet transfunderet, idet der i så fald angives årsag og tydeligt anføres, at blodkomponenten er kasseret i afdelingen.

 

I tilfælde, hvor der opstår komplikationer (inden for 24 timer), efter at transfusionsjournalen er sendt til blodbanken, kan transfusionsjournalen rekvireres fra blodbanken.

 

Inden transfusionsjournalen afsendes til blodbanken, kontrolleres det, at der er påført afhentningsstidspunkt, dato angivet for transfusionen samt udfyldt klokkeslet for påbegyndelse og afslutning af transfusionen.

Det kontrolleres også, at der er underskrifter/signaturerfra den ansvarlige og kontrollanten.

 

I tilfælde, hvor afslutningen af transfusionen sker på en anden afdeling end der, hvor den er påbegyndt, noteres, med underskrift, hvem transfusionen er afsluttet af.


 
4) Ansvarsforhold

 

Den behandlende afdeling har pligt til at dokumentere, hvilke blodkomponenter patienten har modtaget på transfusionsskemaet og opbevare transfusionsskemaet i patientens journal, eller i indscannet form (vær opmærksom på en evt. udfyldt bagside).

 

Blodbanken har pligt til at opbevare fremsendte transfusionsjournaler i 30 år.

Se også: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold.

 


 
5) Dokumentation

 

Transfusion af blodkomponenter skal dokumenteres både i patientjournal og på transfusionsjournal.

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus i 2015 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Blodkomponenter: Erytrocytter-, plasma- og trombocytprodukter der udleveres fra blodbanken,

 

Blodprodukter:  Human Albumin, intravenøst immunglobulin og Anti-D der rekvireres via apoteket


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)

 

Vejledning nr. 9154 af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (Epikrisevejledningen)


 


 

Bilag:
Bilag 2, Transfusionsjournal
Blag 1, Transfusionsskema
27.01.2015