Transfusionsinstruktion, Regional. Blodprøvetagning før blodtransfusion, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generel information
3.2) Prøvemateriale og forsendelse
3.3) Rekvirering af blodtyperologiske analyser
3.4) Mærkning af prøveglas
3.5) Regler for blodprøvetagning
3.6) Blodprøvetagning
3.7) Blodprøvetagning - børn
3.7.1) Børn < 1 måned
3.7.2) Børn fra 1 til 3 måneder
3.7.3) Børn 3 måneder til 6 år
3.8) Prøvetagning i arm hvor der gives iv-væske
3.9) Erstatnings CPR-numre på personer uden dansk CPR-nr. samt uidentificerede personer
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet er at beskrive hvilke blodprøver og analyser der skal udføres før erytrocyt transfusion.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der udtager blodprøver til blodtypeserologiske analyser.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Generel information

 

Forud for blodtransfusion skal der foreligge en blodtypebestemmelse og BAC- eller BF-test på patienten.

Før der bestilles blodprøver kontrolleres i InterInfo, om analyserne findes.


 

Blodtype taget tidligere har ingen udløbsdato, det betyder, at hvis blodtypen er taget ved en tidligere indlæggelse eller fremmøde i ambulatorie, vil den stadig være gyldig.

BAC-test, som er en kombination af blodtype og antistof screentest, er gyldig i 4 døgn. BAC-testen tages for at konfirmere blodtypen og screene for eventuelle irregulære blodtypeantistoffer, som patienten kan have dannet ved tidligere transfusion. Når der foreligger en gyldig BAC-test, kan der i hele gyldighedsperioden udleveres blodkomponenter uden at der skal foretages yderligere analyser / blodprøvetagninger. Ved henvendelse til blodbanken kan udlevering foretages i løbet af få minutter.

BF-test, er en kombination af blodtype og forligelighedsundersøgelse og er gyldig i 4 døgn. BF tages for at konfirmere blodtypen og undersøge for forligelighed mellem udvalgt blod og patientens blod. BF-test skal udføres fordi der hos patienten er konstateret irregulære blodtypeantistoffer, autoantistoffer eller uspecifikke reaktioner.


Find oplysninger i InterInfo:

I SP tastes patient ID og derefter vælges -> Parakliniske systmer -> InterInfo resultater

 

På første side (Patientinformation, fane 1) i InterInfo kan man læse blodtypen og BAC-test / BF-test svarene. Der vil stå "gyldig" eller "ej gyldig" samt en dato for gyldighedsperiode.

 

I Patientinformation ses også, om der allerede ligger blodkomponenter klar til patienten. Ud for blodkomponentens tappenummer vil der stå "Udleveret" hvis der er blod klar til afhentning. Hvis der står "reserveret" er blodet endnu ikke klar, men er under klargøring.

 

Vær dog opmærksom på, at der står "Udleveret" frem til at Elektronisk opsætningskontrol er udført, eller at transfusionsjournalen er registreret i blodbanken. Dvs. blodet kan være afhentet, men endnu ikke rapporteret i blodbankens system.

 

 

Findes i LMV

Yderligere serologiske undersøgelser som kan være aktuelle i forbindelse med eller efter transfusion er Blodtypeantistof bestemmelse, Antistof titerbestemmelse, Direkte Antiglobulin test (DAT), udredning af transfusionskomplikation.

I forbindelse med blødning kan også hæmostase undersøgelsen, tromboelastometri (ROTEM) være aktuel.  


 
3.2) Prøvemateriale og forsendelse

 

For oplysning om prøvemateriale, tidsfrister forsendelse m.m se LMV - Laboratoriemedicinsk vejledning for de enkelte analyser, blodtype, BAC-test og BF-test.


 
3.3) Rekvirering af blodtyperologiske analyser

 

Blodtyperologiske analyser skal bestilles i SP, og skal være foretaget forud for blodprøvetagning. PTB skal udskrives fra BCC.


 
3.4) Mærkning af prøveglas

 

 

Ved uidentificerede patienter, flygtninge og andre udlændinge uden CPR-nr.: se afsnit 3.6.

Alle blodprøver til blodtypeserologiske analyser skal være mærket med:

 • CPR-nr.
 • Navn (fornavne må gerne være forkortet).
 • Prøveglasnummer / Laboratorienummer

 

For nyfødte gælder :

 • CPR-nr.
 • Maters CPR-nr.
 • Efternavn
 • Køn
 • Tvilling A eller B osv.
 • Prøveglasnummer / Laboratorienummer
 
3.5) Regler for blodprøvetagning

 

Fejl som fører til, at en patient transfunderes med forkert blod, kan give livstruende komplikationer, hvorfor man skal udvise særlig omhu i alle faser fra ordination til transfusionen er afsluttet.

 

Blodprøven til blodtypebestemmelse og blodprøven til BAC-/BF-test skal være udtaget uafhængigt af hinanden, dvs. ved to af hinanden uafhængige prøveudtagninger (venepunkturer) og identitetskontroller.

Der kan i specielle situationer, f.eks. ved traumer, afviges fra kravet om to uafhængige venepunkturer. Prøverne kan udtages i samme indstik, men der skal stadig udføres 2 uafhængige identitetskontroller, dvs. af to personer.

Der skal anvendes 2 rekvisitioner (PTB'er). En til blodtypebestemmelsen og en til BAC-/BF-test og to rør, så at blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test tages i hver sit prøverør.

 

Angående blodprøvetagning på børn under 6 år se afsnit 3.7 eller KIA LMV: Blodprøver på børn Dok ID 446649


 
3.6) Blodprøvetagning

 

 1. Anvend en udskreven PTB mærket med patientens navn og CPR-nr. samt en Rover eller PDA.

 2. Kontroller patientens identitet og scan armbånd med Rover eller PDA. Link til anvendelse af Rover BCC Online på Rover-enheden, Kvittering for blodprøvetagning Dok ID 549897

 3. Prøveglasset mærkes med patient-label hvor både navn og CPR-nr. fremgår.

 4. Lige inden indstikket bedes patienten sige sit fulde navn og CPR-nr. Er patienten ikke i stand til det, anvendes ID-armbånd, eller identifikation via pårørende.

 5. Foretag venepunkturen.

 6. Scan alle blodprøverne med Rover eller på PDA, dette er VIGTIGT for at blodbanken kan se blodprøvebestillingen i deres IT system og for at prøvetageres identitet registreres.

 7. Blodprøver, der er utilstrækkeligt, forkert, eller slet ikke mærket, må af sikkerhedsmæssige grunde kasseres i blodbanken, som så udbeder sig nye, korrekt mærkede blodprøver.
 
3.7) Blodprøvetagning - børn

 

Det henstilles til, at der så vidt muligt ikke udtages blodprøver på mindre børn. Kan dette ikke undgås, må følgende udføres.

 

På børn under 6 år må to sundhedspersoner tage blodprøver til typebestemmelse og BAC-test i samme indstik. De skal dog hver især identificere patienten. Der skal anvendes 2 rekvisitioner (PTB'er). En til blodtype bestemmelsen og en til BAC-/BFtest og to rør.


 
3.7.1) Børn < 1 måned

 

Som udgangspunkt skal der Ikke udtages blodprøver på børn mindre end 1 måned.

 

For børn mindre end 1 måned udleveres der erytrocytkomponenter ud fra moderens screentest. Der gives som udgangspunkt 0 RhD negativt blod, således er Blodtypebestemmelse og BAC-test ikke nødvendigt.

 

I tilfælde hvor moderen har irregulære blodtypeantistoffer, skal der udføres BF-test på moderens plasma. Enhver forekomst af irregulære blodtypeantistoffer i barnet vil stamme fra moderen. Derfor udføres BF-test på moderens plasma, og erytrocytkomponenter kan udleveres uden blodprøvetagning på barnet.

 

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at modtage blodprøve fra moderen, skal der udføres blodtype og BAC-test på barnet. Her udtages ½ mL til blodtype og ½ mL til BAC-/BF test.

 

Der henvises til KIA LMV: Blodprøver på børn Dok ID 446649


 
3.7.2) Børn fra 1 til 3 måneder

 

For udtagning af prøvemateriale se KIA LMV, Blodprøver på børn Dok ID 446649

 

BAC-test er gyldig til barnet er 3 måneder gammel, dette er registreret i blodbankens IT system og fremgår i InterInfo.

 

BF-test er gyldige i 4 døgn.


 
3.7.3) Børn 3 måneder til 6 år

 

For blodprøvetagning se KIA LMV, Blodprøver på børn Dok ID 446649

 

BAC- og BF- test er gyldige i 4 døgn.


 
3.8) Prøvetagning i arm hvor der gives iv-væske

 

Der udføres ikke blodtypebestemmelse og BAC-test eller BF-test på blodprøver taget i arm hvor der gives iv-væske (droparm). Fortyndingen af patientens plasma kan medføre, at blodtypeantistoffer ikke vil kunne påvises.

Hvis droppet har været lukket i 5. min. eller mere inden blodprøvetagningen, betragtes prøven ikke som været taget i droparm.

 

Frem til korrekte blodprøver modtages og analyseres, vil blodtransfusion ske ved akutudlevering og med 0 erytrocytter.


 
3.9) Erstatnings CPR-numre på personer uden dansk CPR-nr. samt uidentificerede personer

I forbindelse med indskrivning på sygehuset eller hospital tildeles patienten et erstatningspersonnummer i Sundhedsplatformen, som herefter er gældende i hele Region Sjælland.


Når eller hvis patienten får et dansk CPR-nr. eller identificeres, kræves en ny blodprøvetagning til blodtypebestemmelse og BAC -/BF-test.

 

NB!

Man skal være særlig opmærksom på, at hvis der skiftes CPR-nr. kan der ikke længere udleveres blod på erstatnings CPR-nr.


 
4) Ansvarsforhold

 

Medarbejderen, der foretager blodprøvetagning, har ansvaret for at kende og anvende denne vejledning.


 
5) Dokumentation


Dokumentation (resultater og status) findes i blodbankens IT-system InterInfo som tilgås via Parakliniske systemer i Sundhedsplatformen. BCC-lab giver kun oplysning om en bestilt prøve er taget.


 
6) Definitioner

 

PTB: Prøvetagningsblanket

 

BBC: Laboratorie informationssystemet BCC-LAB

 

ID-bånd: Identifikationsbånd med navn og CPR-nr. som patienten har siddende på sit håndled eller fod

 

BAC-test: Blodtypekontrol, Antistofscreentest, Computerforlig

 

BF-test: Blodtypekontrol, Forligelighedsundersøgelse


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338

 

Sundhedsstyrelsens Vejl. 9808 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet af 13.12.2013


 
28.08.2020