Transfusionsinstruktion, Regional. Blodprøvetagning før blodtransfusion, TI

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Prøvemateriale og forsendelse
3.2) Rekvirering af blodtyperologiske analyser
3.3) Mærkning af prøveglas
3.4) Blodprøvetagning, mærkning og identitetssikring
3.4.1) Børn under 6 år
3.5) Erstatnings CPR-numre på personer uden dansk CPR-nr. samt uidentificerede personer
3.6) Prøvetagning i arm hvor der gives iv-væske
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

Pkt. 3.3. Uddybelse af retningslinier.

 

7.8.2018:

Instruktionen skal læses i sin helhed, da den er gennemgribende revideret i forhold til, at der ikke længere skal medfølge en signeret PTB. Signatur af prøvetager er dokumenteret ved anvendelse af Rover eller PDA.


 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er, at beskrive hvilke blodprøver der kræves før der kan udføres transfusion af blod samt en korrekt mærkning af blodprøveglas.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der udtager blodprøver til blodtypeserologiske analyser.


 
3) Fremgangsmåde

 

Forud for blodtransfusion skal der foreligge en blodtypebestemmelse og BAC eller BF test på patienten. Før der foretages yderligere bør der tjekkes i InterInfo, om der findes blodtypebestemmelse og BAC eller BF test.


 
3.1) Prøvemateriale og forsendelse

 

Se: LMV - Laboratoriemedicinsk vejledning 


 
3.2) Rekvirering af blodtyperologiske analyser

 

Blodtyperologiske analyser skal bestilles i SP, og skal være foretaget forud for blodprøvetagning. PTB skal udskrives fra BCC.


 
3.3) Mærkning af prøveglas

 

Fejl, som fører til, at en patient får forkerte blodkomponenter, kan give livstruende komplikationer hos patienten, hvorfor man skal udvise særlig omhu i alle faser fra ordination til transfusionen er afsluttet.

 

Blodprøven til blodtypebestemmelse og blodprøven til BAC/BF- test skal være udtaget uafhængigt af hinanden, dvs. ved to af hinanden uafhængige prøveudtagninger (venepunkturer) og identitetskontroller. Der kan i specielle situationer -  f.eks. ved akutte traumer - afviges fra kravet om to uafhængige venepunkturer, dvs. prøverne kan udtages i samme indstik, men der skal stadig udføres 2 uafhængige identitetskontroller.

Blodprøver, der udtages til blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test, skal tages i hver sit prøverør.

 

Ved uidentificerede patienter, flygtninge og andre udlændinge uden CPR-nr.: Se afsnit 3.5.

Alle blodprøver til blodtypeserologiske analyser skal være mærket med:

 •  CPR-nr.
 •  Glasset skal være mærket med de i CPR registret gældende navne. (Fornavne må gerne være forkortet).

 

Nyfødte

 • CPR-nr.
 • Maters CPR-nr.
 • Efternavn
 • Køn
 • Tvilling A eller B osv.
 
3.4) Blodprøvetagning, mærkning og identitetssikring

 

 1. Anvend en udskreven PTB mærket med patientens navn og CPR-nr. samt en Rover eller PDA.

 2. Kontroller patientens identitet og scan armbånd med Rover eller PDA. Link til anvendelse af Rover BCC Online på Rover-enheden, Kvittering for blodprøvetagning Dok ID 549897

 3. Prøveglasset mærkes med patient-label (næstøverste i venstre hjørne) samt glasnummerlabel (label i højre side).

 4. Lige inden indstikket bedes patienten sige sit fulde navn og CPR-nr. Er patienten ikke i stand til det, anvendes ID-armbånd, eller identifikation via pårørende eller sundhedspersonale, der kender patienten.

 5. Foretag venepunkturen.

 6. Scan alle blodprøverne med Rover eller på PDA, dette er VIGTIGT for at blodbanken kan se blodprøvebestillingen i deres IT system.

 7. Blodprøver, der er utilstrækkeligt, forkert, eller slet ikke mærket, må af sikkerhedsmæssige grunde kasseres i blodbanken, som så udbeder sig nye, korrekt mærkede blodprøver.
 
3.4.1) Børn under 6 år

 

På børn under 6 år må to sundhedspersoner tage blodprøver til typebestemmelse og BAC-test i samme indstik. De skal hver især identificere patienten.

Der skal anvendes 2 rekvisitioner (PTB). En til blodtypbestemmelsen og en til BAC-testen og to glas.


 
3.5) Erstatnings CPR-numre på personer uden dansk CPR-nr. samt uidentificerede personer

I forbindelse med indskrivning på sygehuset eller hospital tildeles patienten et erstatningspersonnummer i Sundhedsplatformen, som herefter er gældende i hele Region Sjælland.


Når eller hvis patienten får et dansk CPR-nr. eller identificeres, kræves en ny blodprøvetagning til blodtypebestemmelse og BAC/BF test.

 

NB!

Man skal være særlig opmærksom på, at hvis der skiftes CPR-nr. kan der ikke længere udleveres blod på erstatnings CPR-nr.


 
3.6) Prøvetagning i arm hvor der gives iv-væske

 

Blodtypebestemmelse

Der udføres ikke blodtypebestemmelse på blodprøver taget i arm, hvor der er givet iv-væske. Fortyndingen af patientens plasma kan medføre at klinisk betydende blodtypeantistoffer, ikke vil kunne påvises.

BAC-test / BF test

Blodprøver til BAC-test skal så vidt muligt IKKE tages i arm, hvor der gives iv-væske. I tilfælde af at blodprøve tages i droparm, skal blodbanken informeres.

 

Hvis droppet har været lukket i 5. min. eller mere inden blodprøvetagningen, betragtes prøven ikke som værende taget i droparm, men skal behandles som en almindelig blodprøve.


 
4) Ansvarsforhold

 

Medarbejderen, der foretager blodprøvetagning, har ansvaret for at kende og anvende denne vejledning.


 
5) Dokumentation


Dokumentation (resultater og status) findes i blodbankens IT-system InterInfo via Parakliniske systemer i Sundhedsplatforman. BCC-lab giver kun oplysning om en bestilt prøve er taget.

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2018 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

PTB: Prøvetagningsblanket

 

BBC: Laboratorieinformationssystemet BCC-LAB

 

ID-bånd: Identifikationsarmbånd med navn og CPR-nr., som patienten har siddende på sit håndled eller fod

 

BAC-test: Blodtypekontrol, Antistfscreentest, Computerforlig

 

BF-test: Blodtypekontrol, Forligelighedsundersøgelse

 

KBA: Klinisk Biokemisk Afdeling


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338

 

Sundhedsstyrelsens Vejl. 9808 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet af 13.12.2013


 
07.09.2018