Transfusionsinstruktion, Regional. Bivirkninger og komplikationer, TI

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Forholdsregler ved transfusionskomplikationer
3.1.1) Generelt
3.1.2) Fremgangsmåde ved mistanke om transfusionskomplikation
3.2) Komplikationstyper
3.2.1) Febrile reaktioner
3.2.2) Allergiske og anafylaktiske reaktioner
3.2.3) Hæmolytiske reaktioner
3.2.4) Pulmonale reaktioner
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner, forkortelser og søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At beskrive forekomst og håndtering af bivirkninger og komplikationer ved behandling med blodkomponenter.

 


 
2) Anvendelsesområde

 

Sundhedspersonale som ordinerer, observerer, udfører eller herudover har et ansvar for transfusionsbehandling.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Forholdsregler ved transfusionskomplikationer

 
3.1.1) Generelt

 

Transfusionskomplikationer omfatter dels reaktioner, dvs. egentlige bivirkninger til transfusionsbehandling, dels utilsigtede hændelser herunder fejltransfusioner. De fleste opstår under eller umiddelbart efter transfusionen, men der kan også forekomme forsinkede reaktioner i dage, uger eller sjældnere år efter. De er oftest kortvarige og relativt milde, men da der især initialt kan være et betydeligt symptom-overlap med alvorlige og livstruende reaktioner, kræver enhver mistanke om transfusionskomplikation øjeblikkelig handling. Derudover kan identifikationen af en transfusionskomplikation være vanskeliggjort af, at symptomer fra andre tilstande kan have et tilfældigt tidsmæssigt sammenfald med transfusionen.


 
3.1.2) Fremgangsmåde ved mistanke om transfusionskomplikation

 

 1. Afbryd straks transfusionen og hold I.V.-adgangen åben med isotonisk saltvand.  
 2. Mål puls, blodtryk og temperatur og tilkald afdelingens vagthavende/behandlingsansvarlige læge.
 3. Fortsæt monitorering og observation (respiration, bevidsthedsniveau, farver, udslæt, diurese, rødfarvning af urin) med en frekvens afhængigt af symptomernes sværhedsgrad.
 4. Kontakt den lokale Klinisk Immunologiske afdeling (KIA)/blodbank, der formidler kontakt til KIAs vagthavende læge (evt. direkte på tlf. 51 71 40 66).
 5. Øvrige behandling og undersøgelser afhænger af symptomer og specifik komplikations-mistanke (se afsnit 3.2). 

 


 
3.2) Komplikationstyper

 

Nedenfor beskrives kort udredning og behandling for de hyppigst forekommende komplikationstyper. En supplerende beskrivelse af de specifikke komplikationer, herunder komplikationer, som forekommer meget sjældent, findes i bilag 1.


 
3.2.1) Febrile reaktioner

 

I de fleste tilfælde er der tale om febrile non-hæmolytiske transfusionskomplikationer (FNHTR), der er den hyppigst forekommende komplikation (1 ud af hver 400-500 tranfusioner). Reaktionen ses primært efter transfusion af erytrocytter eller trombocytter.  

 

Udredning og behandling:

 

 • Udeluk infektion og hæmolyse som årsag til reaktionen.
 • Ved temperaturstigning over 2 °C efter erytrocyttransfusion bestilles efter aftale med vagthavende KIA-læge: Transfusionskomplikation-undersøgelse  (Transfusionskomplikation, Dok ID 246558).
 • BAC-test/BF-test ugyldiggøres. Transfusionsbehandling genoptages først, når udredningen er færdig og der igen foreligger gyldig BAC-/BF-test, med mindre der er tale om behandling på vital indikation. 
 • Ved temperaturstigning i intervallet 1-2 °C efter erytrocyttransfusion vurderer klinisk læge i samråd med vagthavende KIA-læge, på baggrund af eventuelle ledsagesymptomer, om transfusionskomplikationsundersøgelse skal udføres.
 • Febrile reaktioner efter trombocyt - eller plasmatransfusioner (sjældent) udredes som udgangspunkt ikke, med mindre der er mistanke om transfusion-associeret sepsis (TAS)
 • Ved mistanke om TAS (meget sjældent) afleveres komponent og infusionssæt til blodbanken/KIA mhp dyrkning via Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
 • Behandling: Evt. antipyretika.
 
3.2.2) Allergiske og anafylaktiske reaktioner

 

Hyppigst ses monosymptomatisk urticaria eller andre udslæt (1 pr. 1500-2000 transfusioner), mens angioødem og anafylaktiske reaktioner forekommer relativt sjældent (under 1 pr. 25.000 transfusioner). Plasma-komponenter er hyppigst involveret, men reaktioner på trombocyt- og erytrocytkomponenter ses også.

 

Udredning og behandling:

 

 • Monosymptomatiske udslæt kræver ingen udredning. Behandling: Antihistaminer.  
 • Ved kraftigere reaktioner suppleres med steroid-behandling, og der sikres frie luftveje (obs. angioødem).  

 

Ved mistanke om anafylaksi:

 

 • Behandling efter gældende principper/standarder (adrenalin, antihistamin, steroid, væske, evt. mekanisk ventilation, bronkodilaterende midler, pressorstoffer m.m.)
 • Mål s-tryptase: Prøve (tørglas) udtages senest 3 timer efter reaktionen og sendes til analyse via Klinisk Biokemisk Afdeling. Ny prøve til bestemmelse af basis-niveau tages minimum 1 døgn efter.
 • Undersøg for IgA-mangel. Ved IgA-mangel undersøges for anti-IgA: EDTA-blodprøve sendes efter aftale med KIA-vagtlæge til analyse på Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.
 • Ved påvisning af anti-IgA, skal patienten fremover transfunderes med blodkomponenter fra IgA-mangel donorer.
 • Hvis anti-IgA ikke påvises, skal det overvejes om der fremover skal gives vaskede erytrocytkomponenter.
 
3.2.3) Hæmolytiske reaktioner

 

De alvorligste tilfælde skyldes AB0-major uforligelig erytrocyttransfusion (fejltransfusion), men kan også skyldes irregulære blodtypeantistoffer, der dog oftere giver anledning til mere moderate og ofte forsinkede reaktioner. Sjældnere forekommer akut hæmolyse pga minor uforlig (primært efter transfusion af plasma - eller trombocytkomponenter).

 

 

Udredning og behandling

 • Mistænk akut hæmolytisk reaktion ved: Hæmoglobinuri, feber, lændesmerter, brystsmerter, smerter ved infusionssted, dyspnø og/eller hypotension under eller umiddelbart efter transfusionen.
 • Vær opmærksom på evt. udvikling af nyreinsufficiens, shock og DIC.
 • Opstart forceret diurese.
 • Ved behov for pressorstof-behandling og/eller respiratorisk støtte overflyttes patienten til intensiv-afsnit.
 • Overvej evt. plasmaferese eller hæmodialyse.
 • Bestil transfusionskomplikations-undersøgelse (Transfusionskomplikation, Dok ID 246558).
 • Transfusionsbehandling genoptages først, når udredningen er færdig og der igen foreligger gyldig BAC-/BF-test, med mindre der er tale om vital indikation. 
 • Monitorér hæmolysen (LDH, retikulocytter, bilirubin og haptoglobin).
 • Kontrollér om der kan være sket en forbytning (forkert patient/blodkomponent) - i så fald afleveres blodkomponenten med transfusionssæt til blodbanken.
 • Ved mindre udtalt hæmolyse vil symptomerne være mildere og kan evt. fremkomme forsinket i dage eller op til flere uger efter transfusionen, hvor en mindre temperatur- og/eller bilirubinstigning samt et mindre hæmoglobin-fald kan være de eneste tegn.
 
3.2.4) Pulmonale reaktioner

 

Ved udvikling af svær respirationsinsufficiens under eller indenfor 6 timer efter en transfusion, kan der være tale om en af de to kendte livstruende lungekomplikationer, transfusions-associeret cirkulatorisk overload (TACO) eller transfusion-related lung injury (TRALI). De forekommer ved henholdsvis 1 ud af hver 5.000-10.000 transfusioner (TACO) og ca. 1 ud af hver 100.000 transfusioner (TRALI), men er formentlig begge underrapporterede. Klinisk og radiologisk kan de to tilstande være vanskelige at skelne fra hinanden, trods vidt forskellig årsag og patogenese. Ved TACO er der tale om et hydrostatisk lungeødem, ofte hos hjerteinsuffiente patienter med systolisk dysfunktion, hvorfor diuretika i reglen har god effekt. Ved TRALI  er der tale om en inflammatorisk reaktion, hvor der kan optræde feber. Alle komponenttyper kan udløse TACO, mens risikoen for TRALI er størst ved transfusion af trombocyt - og plasmakomponenter.

 

Udredning og behandling:

 

 • Udeluk andre årsager til akut lungeskade.
 • Røntgen af thorax: Viser typisk bilaterale infiltrater ved både TACO og TRALI. 
 • Evt. ekkokardiografi.
 • Mål evt. pro-brain-natriuretic peptide (pro-BNP), som ofte er forhøjet ved TACO.
 • Ved mistanke om TRALI: Efter aftale med KIA-læge tages 1 EDTA-prøve (7,5 ml) og 1 serumprøve (9 ml), (sendes af KIA  til undersøgelse for anti-HLA/-HNA antistoffer, HLA-typer samt crossmatch, sammen med relevante donorprøver). 
 • Behandling TACO: Diuretika.
 • Behandling TRALI: Udelukkende understøttende (ilt-behandling, respirator-støtte m.m.). Immunosuppressiva og diuretika er uden effekt.

 

 


 
4) Ansvarsforhold

 

 • Den behandlende afdeling har ansvar for at alle bivirkninger og utilsigtede hændelser i forbindelse med blodtransfusion rapporteres til Transfusionscentret/lokale blodbank og dokumenteres i SP.

 

 • Den behandlende afdeling og Transfusionscentret har begge ansvar for at utilsigtede hændelser rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

 

 • Transfusionscentret har ansvar for at rapportere alvorlige bivirkninger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 


 
5) Dokumentation

 

Se under "Ansvarsforhold", pkt. 4.

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus og godkendt af Region Sjællands transfusionsråd. Den er gældende for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner, forkortelser og søgeord


BAC-test: Blodtypekontrol Antistofscreentest Computerforlig. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient, samt screentest for irregulære antistoffer.

 

BF-test: Blodtypekontrol Forligelighedsundersøgelse. Analog til BAC-testen. Anvendes til patienter med irregulære antistoffer. Omfatter bestemmelse af patientens blodtype og kontrol af denne over for en tidligere udført blodtypebestemmelse på samme patient, samt undersøgelse af den serologiske forligelighed mellem patientens plasma og udvalgte donor-erytrocytter.

 

FNHTR: Febril non-hæmolytisk transfusionskomplikation.

 

Major AB0-uforlig: Recipent har anti-A - og/eller anti-B rettet mod donor-erytrocytter.

 

Minor AB0-uforlig: Donorblod indeholder anti-A - og/eller anti-B rettet mod recipient-erytrocytter.

 

Pro-BNP: Pro-brain natriuretisk peptid. Prohormon der frigives fra hjertet som respons på øget stræk af ventrikelmuskulaturen.

 

S-tryptase: Anvendes til at støtte diagnosen anafylaksi, idet forhøjet s-tryptase indikerer systemisk mastcelle-aktivering.

 

TACO: Transfusionsassocieret cirkulatorisk overload.

 

TRALI: Transfusion-related acute lung injury.

 

Transfusionskomplikationsundersøgelse: Blodtypeserologisk undersøgelse, hvor der kontrolleres for eventuelle uoverensstemmelser med tidligere blodtypebestemmelser og forlig, samt for tilstedeværelsen af tidligere ikke-detekterede irregulære antistoffer.

 


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)
 

Bilag:
Bilag 1, Transfusionskomplikationer_supplement
17.02.2021