Transfusionsinstruktion, Regional. Blodbankens organisation, aktiviteter, tilladelser og Transfusionsråd, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Organisation
3.2) Aktiviteter
3.3) Transfusionsråd
3.4) Tilladelser
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At give en kort beskrivelse af blodbankens organisation og aktiviteter samt af Transfusionsrådet sammensætning og rolle, herunder kommissorium.


 
2) Anvendelsesområde

 

Region Sjælland
 


 
3) Fremgangsmåde 
3.1) Organisation

 

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) er en regional afdeling, som varetager al aktivitet relateret til blodbanksdrift

 

KIA er fagligt og administrativt organiseret fra Transfusionscentret i Næstved, med underafdelinger af laboratorier og blodtapning fordelt på følgende geografier:

 

Sjællands Universitetshospital Køge

Sjællands Universitetshospital Roskilde

Næstved Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Slagelse Sygehus

Holbæk Sygehus

 

Oversigt over telefonisk kontakt til KIA findes i Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken Dok ID 273422

 


 
3.2) Aktiviteter

 

KIA udfører blodtypeserologiske og immunologiske analyser, samt udlevering af blod og vævskomponenter. For yderligere oplysning ang. analyser og specialvejledninger inden for transfusionsmedicin, findes dette i LMV Laboratoriemedicinske vejledninger (regionsjaelland.dk)

 

Blodbanken tapper donorer på 6 faste tappesteder og i 2 mobile enheder i Region Sjælland. Fuldblod forarbejdes til blodkomponenter i Transfusionscenteret på Næstved Sygehus. De fremstillede blodkomponenter distribueres til de lokale blodbanker, som varetager opbevaring og udlevering.

 

I Region Sjælland anvendes et fælles it-system, ProSang. Data vedrørende blodtyperologiske og virologiske analyser på patienter og donorer samt alle produktionsrelaterede data er tilgængelige i i hele regionen. Dette inde­bærer, at blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test udført KIA Region Sjælland er gyldig på alle regionens sygehuse/hospitaler.

 

Konkrete oplysninger på analyser kan læses i Sundhedsplatformen (SP) i Laboratoriesvar og transfusionsrelaterede oplysninger, som transfusion- og analysehistorik, kan læses i InterInfo som ligeledes tilgås via SP.

For nærmere oplysning om InterInfo i InterInfo Dok ID 271528


 
3.3) Transfusionsråd

 

I Region Sjælland findes et regionalt Transfusionsråd som har til opgave at rådgive om transfusionsmedicinske forhold. Rådet arbejder efter anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk lovgivning inden for transfusionsmedicin. Målet er at sikre ensartede retningslinjer for og anvendelse af blodprodukter i Region Sjælland.

 

Arbejdet koordineres af formanden, som er direktør for SUH Køge, næstformanden er ledende overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling. Rådet består af udvalgte medlemmer forankret i ledelser i afdelinger der betegnes som blodforbrugende. Transfusionsrådets kommissorium er vedhæftet: bilag 1

 

Rådet har følgende funktioner:

  • Udstikker og debatterer retningslinjer for transfusionsbehandling.
  • Debatterer emner relateret til blødningsvagten og den rådgivende funktion.

 

  • Rådgiver ved indførelse af nyt apparatur så som blodvarmere, filtre og/eller udstyr til peroperativ autolog transfusion.

 

  • Overvåger blodforbrug og ordinationspraksis.

 

  • Indhenter oplysninger f.eks. om uhensigtsmæssige transfusionsforløb og fejl ved transfusion og sikrer nyttiggørelse af sådanne hændelser med henblik på forebyggelse af gentagelser.

 

Kontakt til Transfusionsrådet kan ske ved e-mail til næstformanden på kmhm@regionsjaelland.dk, eller til Transfusionsrådets sekretær på tghv@regionsjaelland.dk


 
3.4) Tilladelser

 

Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til, at Region Sjællands Vævs- og Transfusionscenter foretager tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og fører tilsyn med blodbankernes virksomhed, jf. blodforsyningsloven.


 
4) Ansvarsforhold

 

KIA har ansvar for at opdatere dette dokument.


 
5) Dokumentation

 

Tilladelser til vævs- og blodbank Dok ID 212618


 
6) Definitioner/Søgeord

Ingen
 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338 


 

Bilag:
Bilag 1, Kommissorium
02.07.2021