Transfusionsinstruktion, Regional. Blodbankens organisation, aktiviteter, tilladelser. Transfusionsråd, TI

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Organisation
3.2) Aktiviteter
3.3) Transfusionsråd
3.4) Tilladelser
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

Dokumentet er fornyet for en ny 3 årig periode. Ændringslog (0) tilføjet


 
1) Formål

 

Formålet med denne transfusionsinstruks er at give en kort beskrivelse af blodbankens organisation og aktiviteter samt af Transfusionsrådet sammensætning og rolle. Endvidere omtales de tilladelser, der er givet til at drive vævs- og blodbank.


 
2) Anvendelsesområde

 

Region Sjælland
 


 
3) Fremgangsmåde 
3.1) Organisation

 

Blodbanksaktiviteten i Region Sjælland er samlet i organisationen ”Klinisk Immunologi, Region Sjælland”.

 

De klinsk immunologiske afdelinger/blodbanker på regionens sygehuse er fagligt og adminstrativt organiseret fra Transfusionscentret i Næstved.

 

Laboratorievirksomheden på Køge sygehus er indtil videre adminstrativt organiseret under Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Næstved Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Slagelse Sygehus

Roskilde Sygehus

Køge Sygehus

Holbæk Sygehus

.

 

Se: Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder, hvor oplysninger om på hvilke sygehuse der:

 

  • udføres blodtypeserologiske analyser

 

  • opbevares og udleveres blodkomponenter

 

Yderligere oplysninger om Klinisk Immunologisk Afdeling kan ses på Intanettet.


 
3.2) Aktiviteter

Donorblod tappes på 6 faste tappesteder og i 2 mobile enheder i Region Sjælland og forarbejdes i Transfusionscenteret på Næstved Sygehus. De fremstillede blodkomponenter distribueres til de lokale blodbanker, som varetager opbevaring og udlevering.

 

I Region Sjælland anvendes et fælles edb-system, ProSang. Data vedrørende  blodtyperologiske og virologiske analyser på patienter og donorer samt alle produktionsrelaterede data er tilgængelige i i hele regionen. Dette inde­bærer, at blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test udført i én klinisk immunologisk afdeling/blodbank i Region Sjælland har gyldighed på samtlige sygehuse her.


 
3.3) Transfusionsråd

 

I Region Sjælland findes ét fælles regionalt Transfusionsråd som har til opgave at rådgive om transfusionsmedicinske forhold. Rådet arbejder efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

 

Arbejdet koordineres af formanden, som er direktør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, næstformanden, som er vicedirektør på Roskilde Sygehus og Køge Syghus med den ledende overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling. Rådet er således forankret i sygehusledelserne (se: bilag 1 Transfusionsrådets kommissorium).

 

Rådet har følgende funktioner:

  • Udstikker retningslinjer for transfusionsbehandling og godkender den regionale transfusionsinstruktion

 

  • Rådgiver ved indførelse af nyt apparatur så som blodvarmere, filtre og/eller udstyr til peroperativ autolog transfusion

 

  • Overvåger blodforbrug og ordinationspraksis

 

  • Indhenter oplysninger f.eks. om uhensigtsmæssige transfusionsforløb og fejl ved transfusion og sikrer nyttiggørelse af sådanne hændelser med henblik på forebyggelse af gentagelser

 

Kontakt til Transfusionsrådet kan ske ved e-mail til kmhm@regionsjaelland.dk, som vil videreformidle henvendelsen.


 
3.4) Tilladelser

 

Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til, at Region Sjællands Vævs- og Transfusionscenter foretager tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og fører tilsyn med blodbankernes virksomhed, jf. blodforsyningsloven.


 
4) Ansvarsforhold

 

Se: Transfusionsbehandling - Overordnede ansvarsforhold.
 


 
5) Dokumentation

 

Tilladelser til vævs- og blodbank (Dok ID 212618)

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, i 2016 og godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 


 
6) Definitioner/Søgeord

Ingen
 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338) 


 

Bilag:
bilag 1, Transfusionsrådets kommissorium
05.09.2016