Transfusionsinstruktion, Regional - ELEKTRONISK opsætning af blodkomponenter , TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Før blodtransfusion skal følgende være udført
3.2) Transfusionjournalen - beskrivelse og anvendelse
3.3) Transfusion - opsætning elektronisk
3.4) Observation af patienten
3.5) Afslutning af transfusionen
3.6) Opsætning af 0 RhD neg erytrocytter - fra akutberedskab
3.7) Transfusionssæt, transfusionshastighed og tid
3.8) Overflytning af patienten til anden afdeling under transfusion
3.9) Transfusion under transport i ambulance eller helikopter
3.10) Problemløsninger ved InterInfo
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet er at beskrive elektronisk opsætning af blodkomponenter til transfusion.


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale i Region Sjælland, der udfører blodtransfusion.


 
3) Fremgangsmåde

 

Elektronisk opsætningskontrol foretages på computer med tilkoblet Delfi stregkodescanner. Handlingen udføres via Sundhedsplatformen og InterInfo-bestilling.

 

Bemærk: En Rover kan ikke anvendes, da den ikke kan tilgå InterInfo.

 

Alle komponenttyper (erytrocytter - plasma/kryopræcipitat - trombocytter) kan opsættes elektronisk.

 

Fordele ved elektronisk opsætningskontrol frem for manuel opsætninger er:

 1. Opsætning kan foretages af en person alene, idet blodbankens IT system fungerer som kontrollant, og ID armbåndet er sat på med sikker patientidentifikations metode.

 2. Elektronisk opsatte komponenter kan med det samme ses i InterInfo i transfusionshistorikken, så det er let at få et overblik over, hvor mange komponenter der er transfunderet.

 

Krav:

Patienten har et påsat et ID-armbånd med QR-kode (printet fra SP). Det er ikke tilladt at sætte blodkomponenter op efter et armbånd der ikke er fastsat på patienten. Hvis armbåndet ligger printet ved siden af patienten skal manuel opsætningskontrol udføres.

Blodet skal være reserveret til patienten for at af InterInfo kan genkende blodkomponenten.

Blodkomponenter hentet fra akutkurven kan ikke sættes op elektronisk, her må manuel opsætning udføres.


Transfusionsinstruktion, Regional. MANUEL opsætning af blodkomponenter Dok ID 547861.


 
3.1) Før blodtransfusion skal følgende være udført

 

 1. Alle indlagte patienter og patienter der skal have blodtransfusion skal bære identifikationsarmbånd.

 2. Der skal være givet information til patienten om, hvorfor der påtænkes transfusion. (Folder om blodtransfusion er vedhæftet som bilag).

 3. Informer patienten om bivirkninger i forbindelse med transfusionen f.eks kulderystelser, kvalme eller almen utilpashed.

 4. Inden opsætning af blodkomponenter sikres, at patienten har givet informeret samtykke eller dette er givet af pårørende eller værge. Det skal fremgå af patientdata i SP.

 5. Ordinationen for blodtransfusion skal være dokumenteret i SP.

 6. Tjek at patienten har en passende iv-adgang. Er dette tilfældet, tjek funktion ved at skylle igennem med isotonisk saltvand, og se efter rødme ved indstikssted.

 7. Forud for transfusionen skal der måles temperatur, blodtryk og puls, og dette gøres mellem hver enkelt opsætning.
  Gives der flere transfusioner umiddelbart efter hinanden, eller flere samtidigt, kan man blive nødt til at fravige dette.
  NB! Temperaturforhøjelse er ikke umiddelbart en kontraindikation for transfusion.

 

Kontrol af Blodkomponenten

 

 

 1. Blodets udseende kontrolleres. En normal erytrocytkomponent har en mørk dybrød, ikke gennemskinnelig farve. Plasma og kryopræcipitat er gult til orangegult, men kan have en grønlig eller mere rødlig farve og nogen gange have et mat mælket udseende. Trombocytter har samme farver som plasma.

 2. Er farven på en erytrocytkomponent violet/sort eller er der tegn på hæmolyse (saftevandslignende gennemskinneligt udseende), kan blodet været beskadiget (hæmolyse) og må ikke anvendes. Komponenten afleveres tilbage til blodbanken. endvidere hvis der observeres koagler i erytrocytkomponenten må den ikke anvendes, men afleveres t ilbage til blodbanken.

 
3.2) Transfusionjournalen - beskrivelse og anvendelse

 

 

Til enhver blodkomponent hører en papir-transfusionsjournal. Transfusionsjournalen er placeret på blodkomponenten med en elastik.

Transfusionsjournalen er blodbankens dokumentation for, at der er overensstemmelse mellem blodkomponent og patientidentifikation. Transfusionsjournalen skal blive på blodkomponenten under transfusionen.

 

På transfusionsjournalen kan følgende læses:

 • Tappenummer, som svarer til det der står på blodkomponenten (vigtigt at disse er ens)
 • Patientdata
 • Oplysning om irregulære antistoffer
 • Oplysning om ændret blodtype til transfusion
 • Oplysning om anvendelse af blodvarmer
 • Rubrikker til udfyldelse i tilfælde af transfusionskomplikation
 • Rubrikker til dokumentation af underskrifter ved manuel opsætning af blodkomponenten.


 
3.3) Transfusion - opsætning elektronisk

 

Korrekt identifikation af patienten, som skal modtage blodkomponenten, skal udføres ved patientens side umiddelbart før transfusion af blodkomponenten. Patienten skal altid, når det er muligt, involveres aktivt i identifikationsprocessen.

 

  

 1. Transfusionssæt og dropstativ skal være gjort klar. (Blodvarmer anvendes ved forhøjet kuldeantistof, vil fremgår af transfusionsjournalen).

 2. Inden blodkomponenten sættes op, blandes indholdet ved at vende posen ca. 10 gange.

 3. Der anvendes programmet InterInfo-bestilling som findes i Sundhedsplatformen (SP).


   

  Den som sætter blod op til patienten skal være logget på computeren og SP.

    

   Patienten skal være i kontekst

   

   


   Vælg: Parakliniske systemer

   Vælg: Blodbank: InterInfo-bestilling

   

                 

                     

   

   Vælg din geografi

   

   Tryk OK

   

  Kontrollér på forsiden, at der er en gyldig BAC- eller BF- test.

   

   Vælg "Elektronisk opsætningskontrol"

   

  Vigtig kontrol

   

   Bed patienten sige sit navn og cpr-nr.

   Kontrollér samtidig med armbåndet.

  Skan en af patientens QR- koder fra armbåndet. Patientens cpr-nr. overføres derved til feltet "Patient-ID". 

   

   DEL 1: Skan komponentnummer på blodposen  

   

  DEL 2:

  Skan komponentkode på blodposen

     

  Tryk Enter eller klik på  Udfør opsætningskontrol.

   

   

   

   

  Opsætningskontrollen er gennemført.

   

  NB! Blod må kun gives hvis der er grøn vinge.

   

  Inden blodet tilsluttes patienten. Se næste billede.

   

  Skal der gives flere komponenter samtidig, kan du fortsætte med at at skanne patienten ID og næste komponent.

    

   

  Vigtig kontrol inden transfusion begynder.


  Kontrollér at transfusionsjournal passer til posen

   

      

    

   

   

   

   

   Fejlmeddelelse

   

  Rød tekst fortæller hvad der er galt.

   

  Forkert stregkode er skannet på patientens armbånd. 

  Blodbankens IT system kontrollerer en speciel sikkerhedskode, der er kodet i QR-koden, og som fortæller, at der er scannet fra armbånd.

   

  Løsning:

  Skan fra armbåndets QR-kode 


   

   


   
 4. Blodkomponenten kan nu sættes op. Anbring transfusionsjournal med en elastik på blodkomponenten, idet transfusionsjournalen ikke må fjernes fra patienten og blodet før transfusionen er afsluttet.

 5. Hvis der opstår transfusionskomplikation under eller efter transfusionen kontakt straks blodbanken. Hvis transfusionsjournalen ikke er kasseret, skal denne udfyldes med komplikationsoplysningerne og sendes til blodbanken med det samme.

 6. Hvis der ingen komplikationer har været, kan transfusionsjournal og den tomme pose kasseres.

 7. Hvis blodet efter elektronisk opsætningskontrol er gennemført, alligevel ikke sættes op til patienten, skal information gives til blodbanken. Blodet kan leveres tilbage inden for 30 minutter.

 
3.4) Observation af patienten

 

Patienten skal overvåges under transfusionen. De første 5 minutter observeres patienten konstant, idet alvorlige transfusionsreaktioner ofte viser sig hurtigt. I den resterende tid af transfusionen tilses patienten jævnligt.

I tilfælde af transfusionsreaktion, som kan være kulderystelser, urticaria, dyspnø, tegn på blodtryksfald eller andet, skal dette oplyses til den lokale blodbank så hurtigt som muligt og via telefon. Blodbanken vil da indlede undersøgelser for mulig årsag til transfusionsreaktionen, samt vurdere, om efterfølgende transfusioner skal udføres efter BF-test.

Telefonnumre til blodbankerne er listet i Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken Dok ID 273422

 

For at læse om bivirkninger og komplikationer ved blodtransfusion henvises til Transfusionsinstruksen, Regional Bivirkninger og komplikationer Dok ID 273416


I tilfælde af tvivl angående transfusionreaktion, kan blødningsvagten i blodbanken / Klinisk Immunologiskk afdeling (KIA) kontaktes for vejledning på tlf. 51714066.


 
3.5) Afslutning af transfusionen

 

Når transfusionen er afsluttet, gøres følgende:

 

 1. Luk for transfusionssættet, og afmontér blodkomponenten med transfusionssættet.

 2. Skyl evt. i.v. adgangen med isotonisk saltvand.

 3. Temperaturmåling gentages. Temperaturmåling skal udføres på samme måde og med samme slags termometer som ved måling før transfusion.

 4. Transfusionsjournalen tages af posen og kasseres.
  NB! Dog ved transfusionsreaktion skal transfusionsjournalens rubrik for bivirkninger udfyldes og journalen returneres til blodbanken.
   
 5. En Komplikation skal samtidigt straks rapporteres, via telefon, til den lokale blodbank. Telefonnumre til blodbanken se Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken Dok ID 273422

 6. Den tomme blodpose kasseres. Ved alvorlige akutte transfusionsreaktioner skal restpose sendes til blodbanken.


 
3.6) Opsætning af 0 RhD neg erytrocytter - fra akutberedskab

 

Der henvises til Transfusionsinstruktion, Regional. MANUEL opsætning af blodkomponenter Dok ID 547861, afs. 3.6


 
3.7) Transfusionssæt, transfusionshastighed og tid

 

Transfusionshastighed:
Blodkomponenter gives generelt med en hastighed på 20-120 dråber/minut svarende til 1 – 6 ml/min afhængig af patientens cirkulatoriske tilstand.
Hos patienter med risiko for overbelastning af hjerte-kredsløb eventuelt langsommere.
Hos den blødende patient gives transfusionen med en hastighed efter skønnet behov og kan infunderes under tryk i akutte situationer.
 
Transfusionstid:
Transfusion bør almindeligvis påbegyndes umiddelbart efter afhentning og senest ½ time efter udleveringstidspunktet.
Transfusionen bør almindeligvis være afsluttet inden for 2-2½ time og senest 4 timer efter udlevering.
Hvis blodet mod forventning ikke opsættes til patienten, skal det returneres til blodbanken eller udleveringskøleskab inden for en ½ time fra afhentningstidspunktet. Husk at blodet skal tid-stemples ind, på samme måde som det tid-stemples ud.

 

Transfusionssæt:

Alle blodkomponenter (erytrocytkomponenter, plasma, kryopræcipitatpool og trombocytkoncentrat) skal gives gennem et transfusionssæt med dråbekammer og standard 170 - 200 µm filter.

Et transfusionssæt må anvendes i op til 6 timer, derefter skal det skiftes.

Ved skift til anden AB0-blodtype skiftes transfusionssæt. (Denne regel kan fraviges ved plasmatransfusion i forbindelse med akut transfusionsbehandling).
Medicin og andre væsker må ikke indgives i samme i.v. adgang som pågående transfusion. Gælder dog ikke for Isotonisk NaCl.

 

Holdbarhed på udleverede blodkomponenter udleveret i kølekasse:

Blodkomponenter i kølekasse kan holde en temperatur under 10° C i 4 timer, hvis plomben ikke brydes. For at opretholde den bedste kvalitet på blodet, skal kassen holdes lukket så længe det er muligt, og først åbnes lige inden opstart af transfusion. Blodet skal være indgivet senest 4 timer fra anbrudt plombe og ikke senere end 6 timer efter at kassen er udleveret fra blodbanken. Så længe plomben ikke er brudt og kølekassen leveres tilbage til blodbanken, inden for 6 timer, kan blodet føres tilbage til lager.


 
3.8) Overflytning af patienten til anden afdeling under transfusion

 

Hvis en patient overflyttes til en anden afdeling under transfusionen, skal transfusionsjournalen kontrolleres efter endt transfusion. Hvis der er påsat initialer for MANUEL opsætning, skal transfusionsjournalen sendes retur til blodbanken til transfusionsrapportering og arkivering.


 
3.9) Transfusion under transport i ambulance eller helikopter

 

Der henvises til Transfusionsinstruktion, Regional. Forsendelse af blodkomponenter med patienter Dok ID 273408


 
3.10) Problemløsninger ved InterInfo

 

Det virker ikke.

Jeg kan ikke scanne fra armbåndet. 

Har du scannet en QR-kode på armbåndet?

Ja, men den vil ikke tage stregkoden (patientens cpr-nr) 

Prøv at genstarte PC`en (det bør man i øvrigt gøre dagligt).

 

Det virker stadig ikke 
Prøv med en anden PC og scanner.

Det hjalp heller ikke

 
Kontakt Helpdesk. Det er formentlig noget med scannerne eller det program, der styrer dem.
Kontakt blodbanken, de kan kontrollere om der er problemer med adgangen til Blodbankens IT system.


Kontroller en ekstra gang på blodkomponenten!

Er det den rigtige patient, og den rigtige blodkomponent, du står med: Tjek Patientens navn, cpr-nr. og komponentnummer på transfusionsjournal stemmer overens med komponentnummer på posen.


Opsæt blodet manuelt (find en kontrollant) og husk at sende den udfyldte transfusionsjournal til blodbanken. 


 
4) Ansvarsforhold

 

Koncern IT har ansvaret for, at brugere får adgang til at anvende blodbankens webapplikation (InterInfo), som tilgås fra Sundhedsplatformen.

Fejl i udstyr i forbindelse med anvendelse af Elektronisk opsætningskontrol skal meldes til Helpdesk.

 

Den "ansvarlige sundhedsperson" er ansvarlig for opsætningen af blodkomponenten og at identifikation af patienten er udført bedside. Dokumentation med initialer overføres via InterInfo til blodbankens IT system, men ikke automatisk til SP.

 

"Rekvirerende læge" er ansvarlig for ordination og dette skal fremgå i SP og InterInfo, ved elektronisk blodbestilling.

 

Den "ansvarlige sundhedsperson" er ansvarlig for, at der føres dokumentation for blodtransfusion med specifik komponentidentifikation, i patientens journal.


 
5) Dokumentation

 

Ved anvendelse af elektronisk opsætningskontrol, registreres opsætning tidstro i Blodbankes IT system. Der overføres initialer på opsætter samt dato og tidspunkt for transfusionen. Oplysningernene vil fremgå i InterInfo i fanen "Transfusionshistorik".

Komponenten står i blodbankens system "ProSang" registreret som "transfusionsrapporteret via InterInfo" og "transfunderet uden anmærkninger på afdelingen". 

 

I tilfælde af anmeldt transfusionsreaktion ændrer blodbanken teksten, så det fremgår at der har været en reaktion.

 

Transfusion skal desuden dokumenteres i patientjournalen / SP.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Blodkomponent: Delprodukt af fuldblod (Erytrocyt-, plasma- og trombocytkomponenter

 

InterInfo er et system med direkte adgang til blodbankens IT system

 

QR koder på armbånd indeholder en sikkerhedskode sammen med CPR nummeret, der sikre at der scannes fra et armbånd.


 
7) Referencer

 

Transfusionscentrets Referencedokument Dok ID 252338

 

 


 

Bilag:
Folder til patienten om blodtransfusion
28.08.2020