Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk opsætningskontrol og rapportering af blodkomponenter , TI

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Opsætning i InterInfo via Sunhedsplatformen
3.2) Dokumentation
3.3) Patient flyttes til anden afdeling under transfusionen
3.4) Problemløsning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

Der er foretaget en del ændringer i tekst og billeder i instruktionen som følge af overgang til Sundhedsplatformen.

Nyt afsnit: Problemløsning.

 

Alle ændringer er markeret med gul markering.


 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er, at beskrive elektronisk blodopsætning foretaget "bedside" op mod Blodbankens IT system.

 

Se også: Quick guide bilag 8 version 3. Elektronisk opsætning og samtidig registrering af blodkomponenter (dok ID 273421


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale, der er opsætter blodkomponenter på alle regionens sygehuse.

 

Bemærk: Akut-blod kan IKKE opsættes elektronisk.

Dette skyldes, at blod fra akutkurv ikke er udleveret til patienten i blodbankens IT system.

NB! Instruktionen omhandler både opsætning og rapportering. Blodet skal afhentes på vanlig vis i udleveringsskøleskab (husk tidsstempling), HemoSafe udleveringsskab eller ved personlig betjening af blodbankens personale.

 


 
3) Fremgangsmåde

 

Elektronisk opsætningskontrol kan foretages via Sundhedsplatformen med patient i kontekst. Krævet udstyr er en PC med en stregkodeskanner tilkoblet.

Bemærk: En Rover kan ikke anvendes, da den ikke kan tilgå InterInfo.

 

Alle komponenttyper (erytrocytter - plasma og trombocytter) kan opsættes elektronisk.

 

Krav:

Recipient bærer et ID-armbånd med QR-kode (printet fra Sundhedsplatformen)

Blodet er udleveret af blodbanken/afhentet i udleveringskøleskab/HemoSafe skab (IKKE HENTET FRA AKUTKURVEN).

 

Fordele ved elektronisk opsætningskontrol og rapportering:

 - opsætning kan foretages alene, idet blodbankens IT system fungerer som kontrollant.

 - Anvendte komponenter ses i InterInfo i Transfusionshistorikken, så det er let at få et

   overblik over, hvad der er tilbage, hvis flere er bestilt.

 

Ved akut transfusionsbehov eller manglende patientarmbånd anvendes manuel opsætningskontrol:

Se Blodkomponenter - manuel opsætning og kontrol af Dok-ID 547861.


 
3.1) Opsætning i InterInfo via Sunhedsplatformen

 

 

1.

 

 Husk at sikre dig,
 at du selv er

 logget ind i SP

 

  

 Patienten skal

 være i kontekst i

 SP.


 Vælg i SP Vis journal

 -Parakliniske

 systemer:

 Blodbank: InterInfo

 Bestilling

 

 

               

                   

 

2.

 

 Vælg dit sygehus 1.

 

 Tryk OK 2.

 

 

 

3.

 

 Kontrollér at der er

 en gyldig BAC-/BF-

 test.

 

 Vælg elektronisk

 opsætningskontrol.

 

 

4.

 

 VIGTIG

 KONTROL! 

 

 Bed patienten sige

 sit navn og cpr-nr.

 Kontrollér samtidig

 med armbåndet.

 Skan en af

 patientens QR-

 koder fra arm- 

 båndet. Patientens

 cpr-nr. overføres til

 feltet Patient-ID. 

 

 Skan på  selve 

 blodposen 1.

 Komponentnummer 

 overføres til Del 1.

 

 Skan på selve 

 blodposen 2.

 Komponenttype

 overføres til Del 2.  

 Tryk enter eller

 Udfør

 opsætningskontrol.

 

 

 

 

5.

 

 Opsætningskon-

 trollen er

 gennemført.

 

 Blodet må gives til

 patienten.

 

 NB! Blod må kun

 gives hvis der er

 grøn vinge.

 

 Inden blodet

 tilsluttes

 patienten. Se næste

 billede nr. 6.

 

 Skal der gives flere

 komponenter

 samtidig, kan du

 fortsætte ved at

 at skanne patienten

 igen og næste

 komponent.

  

 

6.

 

 Vigtig kontrol

 inden blodet

 sættes op.

 


 Kontrollér at

 komponentens

 nummer 

 (tappenummer) på

 pose eller transfu-

 sionsjournal er det

 samme, som det

 der står på

 skærmen.

 

    

  

 

 

 

7.

 

 Fejlmeddelelse

 

 Rød tekst fortæller

 hvad der er galt.

 

 Forkert stregkode er

 skannet på

 patientens

 armbånd. 

 Blodbankens IT

 system mangler en

 speciel

 sikkerhedskode, der

 er med i QR-koden.

 

 Skan korrekt

 stregkode

 Skan armbåndets

 QR-kode igen (se
 billede under nr. 4).

 

 

 

Når blodet er løbet ind kan Transfusionsjournal og den tomme pose kasseres.

                                                                  

                                                                              OBS!

Ved transfusionskomplikation under eller efter transfusionen. Ring til blodbanken og udfyld bilag 9 Komplikationsskema: Transfusionsinstruktion Quick guider dok ID 273421

Bilaget sendes til lokal blodbank.

Hvis blodet efter opsætningskontrol er gennemført alligevel ikke sættes op, sendes transfusionsjournal mrk. "Ikke transfunderet" til den lokale blodbank.


 
3.2) Dokumentation

 

I InterInfo vil udført opsætningskontrol og rapportering kunne ses i fanen Transfusionshistorik.

 

 


 
3.3) Patient flyttes til anden afdeling under transfusionen

 

Hvis en patient overflyttes til en anden afdeling under transfusionen, noteres det et sted på  transfusionsjournalen: "Elektronisk opsat" Blodpose og transfusionsjournal kan kasseres efter endt transfusion.


 
3.4) Problemløsning

 

Det virker ikke.

Jeg kan ikke scanne fra armbåndet. 

Har du scannet en QR-kode på armbåndet?

Ja, men den vil ikke tage stregkoden (patientens cpr-nr) 

Prøv at genstarte PC`en (det bør man i øvrigt gøre dagligt).


 

Det virker stadig ikke 
Prøv med en anden PC og scanner.

Det hjalp heller ikke

 
Kontakt Helpdesk. Det er formentlig noget med scannerne eller det program, der styrer dem.


 

Opsæt blodet manuelt (find en kontrollant) og husk at sende den udfyldte
transfusionsjournal til blodbanken. 

Ved problemer er det altid vigtigt, at det er den rigtige patient, og at du har sikret dig, at det er den rigtige blodkomponent, du står med: Patientens navn/cpr-nr. og at komponentnummer på transfusionsjournal stemmer overens med det nummer, der er på posen.

 


Er du i tvivl om andet kontakt din lokale blodbank.


 
4) Ansvarsforhold

 

Det er den kliniske afdelings ansvar at personale, der opsætter blod er oplært til at udføre funktionen.

 

Koncern IT har ansvaret for, at brugere får adgang til at anvende blodbankens webapplikation, som tilgås fra Sundhedsplatformen.

 

Fejl i udstyr i forbindelse med anvendelse af Elektronisk opsætningskontrol skal meldes til Helpdesk.

 

Det er den kliniske afdelings ansvar, at blodet ikke transfunderes efter 4 timer fra afhentningstidspunktet.


 
5) Dokumentation

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, og er godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.

 

Ved anvendelse af elektronisk opsætningskontrol, registreres opsætning tidstro i Blodbankes IT system. Data fremgår: initialer på opsætter, dato og tid.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

InterInfo - Tidligere benævnt Opus Blodbank

 

SP = Sundhedsplatformen

 

Beskrevne QR koder indeholder en sikkerhedskode sammen med CPR nummeret, som er sat som et krav i Blodbankens IT system ved elektronisk blodopsætning.


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)


 
29.11.2017