Transfusionsinstruktion, Regional - Elektronisk rapportering af blod & væv via OPUS, TI

Slettet dokument

 
0) Ændringslog
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Elektronisk rapportering
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Ændringslog

 

1. Oplysning om Quick guide


 
1) Formål

 

Formålet med denne instruktion er, at beskrive elektronisk transfusions- og/eller transplantationsregistrering via "Blodbestillingsfanen" i OPUS Arbejdsplads.

Se også Quick guide bilag 9: Elektronisk transfusionsregistrering (dok ID 273421)


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale i Region Sjælland, der anvender blod og væv (stamceller, knogler og sener).

 


 
3) Fremgangsmåde

 

Transfusioner/transplantationer kan rapporteres direkte i blodbankens IT system som beskrevet i denne instruktion.

 

Er komponenten opsat elektronisk med PDA eller via fanen Elektronisk opsætning i OPUS skal journalerne ikke længere sendes retur i blodbanken efter elektronisk rapportering er foretaget.

Er komponenten ikke opsat elektronisk, skal journalerne stadig returneres til blodbanken, da der er et sporbarhedskrav i lovgivningen i forhold til hvem, der har udført patientidentifikation.

 

Anvendes ikke elektronisk rapportering afhentes som vanligt dvs. transfusionsjournal stemples ved afhentning af blod, og udfyldes med signatur for patientidentifikation, samt noteres tid for transfusion. Denne dokumentation skal sendes retur til blodbanken for registrering af data og indskanning af transfusionsjournal/transplantationsjournal, så 30 års sporbarhedskrav jf. Blodforsyningsloven og Vævsloven overholdes.

 

 Handling udført  Transfusionsjournal retur
 elektronisk opsat + rapportering via OPUS  NEJ
 opsat uden elektronisk kontrol + rapportering via OPUS  JA
 opsat uden elektronisk kontrol og ingen  rapportering via OPUS  JA

 

 

HUSK KUN AT RAPPORTERE HVIS DU SELV TAGER KOMPONENTEN NED DA DU BLIVER LOGGET I BLODBANKENS IT-SYSTEM FOR HANDLINGEN.


 
3.1) Elektronisk rapportering

 

Nødvendigt udstyr: 

PC med OPUS programmet (personligt login kræves) og skanner tilknyttet (ledning eller trådløs). Obs skanner skal være programmeret til skan + tabulator.

Type af komponenter:

Alle blod og stamcellekomponenter, knogler og sener udleveret til et CPR-nummer fra blodbanken kan registreres i denne fane. Registrering må først finde sted efter endt transfusion/transplantation.
AKUTTE udleveringer kan derfor ikke registreres via denne funktion og transfusionsjournaler skal sendes retur til blodbanken. 

 

 

  1. Åbn OPUS med patient i kontekst. Vælg Blodbanken, fane Bestilling af blod fra blodbanken.
  2. Vælg Sygehus
  3. Vælg fane "Rapportere"
     
  4. Vælg underfane: transfusion, transfusion med komplikation, returnering, kassation.

Valg af Transfusion (ingen komplikation):

- Skan tappenummer (del 1) og komponentkode (del 2) - se billede på skærmen.

- Indtast dato og tid for afsluttet transfusion

- Angiv eventuelt ekstra informationer

- Den tomme pose/beholder og transfusions-/ transplantationsjournal kan nu kasseres.

 

Valg af Transfusion med komplikation

- Skan tappenummer (del 1) og komponentkode (del 2) - se billede på skærmen. 

- Indtast dato og tid for afsluttet transfusion

- Angiv ekstra informationer (disse er obligatoriske)

- Kontakt ALTID blodbanken og tag nye prøver  jf. Transfusionsinstruktion regional - Bivirkninger og komplikationer (Dok ID 273416)
- Returnering af pose/beholder aftales ligeledes med blodbanken. Dette kan være relevant, såfremt transfusionen er afbrudt og/eller der er mistanke om akut hæmolytisk transfusionskomplikation eller bakteriel forurening. I så fald returneres pose/beholder med det samme, i øvrige situationer kan pose/beholder kasseres.

 

Valg af Returnering:

- Skan tappenummer (del 1) og komponentkode (del 2) - se billede på skærmen.

- Indtast dato og tid for returnering. BEMÆRK max tid udenfor køl er 30 minutter.

- Angiv ekstra informationer (disse er obligatoriske)

- Komponent og tilhørende dokumentation sendes til blodbanken eller afleveres retur til HemoSafe, hvis komponenten er afhentet fra derfra.

 

Valg af Kassation:

- Skan tappenummer (del 1) og komponentkode (del 2) - se billede på skærmen.

- Indtast dato og tid for kassation

- Angiv ekstra informationer (disse er obligatoriske)

- Komponent og tilhørende dokumentation kan nu kasseres.


 
4) Ansvarsforhold

 

Den regionale IT-afdeling (Helpdesk) har ansvaret for, at Opus programmet er tilgængeligt og give meddelelser via driftinfo, når systemet ikke er tilgængeligt.

Fejl i forbindelse med anvendelse af Elektronisk blodrapportering skal meldes til Helpdesk.


 
5) Dokumentation

 

Alle indskannede data gemmes direkte i Blodbankens IT-system, ProSang.

 

Anvendes denne funktion sammen med elektronisk opsætning skal transfusionsjournaler/transplantationsjournaler ikke længere returneres til blodbanken.

 

Denne instruktion er udarbejdet af Transfusionscentret, Næstved Sygehus, januar 2016 og er godkendt af Region Sjællands regionale transfusionsråd. Den gælder for hele Region Sjælland.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Blodbestillingsfane: del af InterInfo, integreret i OPUS. Tidligere benævnt Web-blod og Prosang


 
7) Referencer

 

Referencedokument (Dok ID 252338)


 
15.09.2016