Transfusionsinstruktion, Regional. MANUEL opsætning af blodkomponenter, TI

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Før blodtransfusion skal følgende udføres
3.2) Transfusionsjournalen - beskrivelse og anvendelse
3.3) Transfusion - opsætning og kontrol
3.4) Observation af patienten
3.5) Afslutning af transfusion
3.6) Opsætning af 0 RhD neg erytrocytter - fra akutberedskab
3.7) Transfusionssæt, transfusionshastighed og tid
3.8) Overflytning af patienten til anden afdeling under transfusion
3.9) Transfusion under transport i ambulance eller helikopter
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet er at beskrive opsætning af blodkomponenter til transfusion uden brug af elektronisk opsætningskontrol

 

Instruktionen anvendes, når det ikke er muligt at udføre elektronisk opsætning, eksempelvis ved akutudleverede blodkomponenter, hvor der ikke er udført BAC-test eller i områder hvor det ikke er tilgang til elektronisk opsætning, som i ambulance eller helikopter.

 


 
2) Anvendelsesområde

 

Instruktionen henvender sig til sundhedspersonale i Region Sjælland, der udfører blodtransfusion.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Før blodtransfusion skal følgende udføres

 

 1. Alle indlagte patienter og patienter der skal have blodtransfusion skal bære identifikationsarmbånd.

 2. Der skal være givet information til patienten om, hvorfor der påtænkes transfusion. (Folder om blodtransfusion er vedhæftet denne instruks).

 3. Informer patienten om bivirkninger i forbindelse med transfusionen f.eks kulderystelser, kvalme eller almen utilpashed.

 4. Inden opsætning af blodkomponenter sikres, at patienten har givet informeret samtykke eller dette er givet af pårørende eller værge. Det skal fremgå af patientdata i SP.

 5. Ordinationen for blodtransfusion skal være dokumenteret i SP.

 6. Tjek at patienten har en passende iv-adgang. Er dette tilfældet, tjek funktion ved at skylle igennem med isotonisk saltvand, og se efter rødme ved indstikssted.

 7. Forud for transfusionen skal der måles temperatur, blodtryk og puls, og dette gøres mellem hver enkelt opsætning.
  Gives der flere transfusioner umiddelbart efter hinanden, eller flere samtidigt, kan man blive nødt til at fravige dette.
  NB! Temperaturforhøjelse er i sig selv ikke en kontraindikation for transfusion.

 

Kontrol af Blodkomponenten

 

 1. Blodets udseende kontrolleres. En normal erytrocytkomponent har en mørk dybrød, ikke gennemskinnelig farve. Plasma og kryopræcipitat er gult til orangegult, men kan have en grønlig eller mere rødlig farve og nogen gange have et mat mælket udseende. Trombocytter har samme farve som plasma.

 2. Er farven på en erytrocytkomponent violet/sort eller er der tegn på hæmolyse (saftevandslignende gennemskinneligt udseende), kan blodet været beskadiget (hæmolyse) og må ikke anvendes. Komponenten afleveres tilbage til blodbanken. Det samme gælder, hvis der observeres koagler i komponenten.

 
3.2) Transfusionsjournalen - beskrivelse og anvendelse

 

Til enhver blodkomponent hører en papir-transfusionsjournal. Transfusionsjournalen er placeret på blodkomponenten med en elastik.

Transfusionsjournalen er blodbankens dokumentation for, at der er overensstemmelse mellem blodkomponent og patientidentifikation. Transfusionsjournalen skal blive på blodkomponenten under transfusionen.

 

På transfusionsjournalen kan følgende læses:

 • Tappenummer, som svarer til det der står på blodkomponenten (vigtigt at disse er ens)
 • Patientdata
 • Oplysning om irregulære antistoffer
 • Oplysning om ændret blodtype til transfusion
 • Oplysning om anvendelse af blodvarmer
 • Rubrikker til udfyldelse i tilfælde af transfusionskomplikation
 • Rubrikker til dokumentation af underskrifter ved manuel opsætning af blodkomponenten.
 
3.3) Transfusion - opsætning og kontrol

 

 

To personer skal være tilstede ved opsætning af blodkomponent, når dette udføres manuelt, dvs uden elektronisk opsætningskontrol.

Korrekt identifikation af patienten, som skal modtage blodkomponenten, skal udføres ved patientens side umiddelbart før transfusion af blodkomponenten. Patienten skal altid, når det er muligt, involveres aktivt i identifikationsprocessen.

 

1. person = den ansvarlige sundhedsperson

2. person = hjælperen


  

  1. Transfusionssæt og dropstativ skal være gjort klar. Blodvarmer anvendes ved forhøjet kuldeantistof, (vil fremgår af transfusionsjournalen).

  2. Inden blodkomponenten sættes op, blandes indholdet ved at vende posen ca. 10 gange.

  3. Den ansvarlige sundhedsperson noterer starttidspunkt for transfusion på transfusionsjournalen.

  4. Den ansvarlige sundhedsperson har blodkomponenten med tilhørende transfusionsjournal i hånden, og hjælperen kontrollerer på patientens ID-armbånd.

  5. Patienten bedes sige sit fulde navn og CPR-nr.

  6. Den ansvarlige sundhedsperson og hjælperen lytter og kontrollerer patientens navn og CPR-nr.på henholdsvis transfusionsjournalen og armbåndet. 

  7. Er patienten ude af stand til selv at oplyse navn og cpr nr., læser hjælperen oplysninger højt fra ID-armbånd, mens den ansvarlige sundhedsperson kontrollerer oplysningerne på transfusionsjournalen.

  8. Derefter læser den ansvarlige sundhedsperson navn og CPR-nr. fra transfusionsjournalen og hjælperen kontrollerer disse oplysninger med armbåndet.

  9. Herefter kontrollerer den ansvarlige sundhedsperson, at komponentens tappenummer stemmer overens med tappenummer på transfusionsjournalen.

  10. Blodtypen kan afvige fra patientens egen blodtype - oplysning om dette vil være angivet i venstre side af transfusionsjournalen.

  11. Som dokumentation for identitetssikringen er udført korrekt, underskriver den ansvarlige sundhedsperson på transfusionsjournalen som ansvarlig for transfusion og hjælperen underskriver som kontrollant.

  12. Blodkomponenten kan nu sættes op. Anbring transfusionsjournal med en elastik på blodkomponenten, idet transfusionsjournalen ikke må fjernes fra patienten og blodet før transfusionen er afsluttet.
  13. Efter afslutning påføres afslutningstidspunktet på transfusionsjournalen og der udfyldes, hvis der har været komplikationer.

  14. Transfusionsjournalen anbringes i patientens journal - for senere at anvendes til dokumentation i SP og derefter skal den sendes til blodbanken.

 


 
3.4) Observation af patienten


Patienten skal overvåges under transfusionen. De første 5 minutter observeres patienten konstant, idet alvorlige transfusionsreaktioner ofte viser sig hurtigt. I den resterende tid af transfusionen tilses patienten jævnligt.

I tilfælde af transfusionsreaktion, som kan være kulderystelser, urticaria, dyspnø, tegn på blodtryksfald eller andet, skal dette oplyses til den lokale blodbank så hurtigt som muligt og via telefon. Blodbanken vil da indlede undersøgelser for mulig årsag til transfusionsreaktionen, samt vurdere, om efterfølgende transfusioner skal udføres efter BF-test.

Telefonnumre til blodbankerne er listet i Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken Dok ID 273422

 

For at læse om bivirkninger og komplikationer ved blodtransfusion henvises til Transfusionsinstruksen, Regional Bivirkninger og komplikationer Dok ID 273416


I tvivlstilfælde kan vagthavende læge i blodbanken / Klinisk Immunologiskk afdeling (KIA) kontaktes for vejledning på tlf. 51714066.


 
3.5) Afslutning af transfusion

 

Når transfusionen er afsluttet, gøres følgende:

 

 1. Luk for transfusionssættet, og afmontér blodkomponenten med transfusionssættet.

 2. Skyl evt. i.v. adgangen med isotonisk saltvand.

 3. Temperaturmåling gentages. Temperaturmåling skal udføres på samme måde og med samme slags termometer som ved måling før transfusion.

 4. Transfusionsjournalen tages af posen og påføres oplysninger om:
  -  Tidspunkt for afslutning af transfusionen
  -  Ved transfusionskomplikation udfyldes rubrikken for dette. Oplysningerne er vigtige for blodbanken og patientens videre behandling.
   
 5. En komplikatione skal straks rapporteres via telefon til den lokale blodbank. Telefonnumre til blodbanken se Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken Dok ID 273422

 6. Den tomme blodpose kasseres. Ved alvorlige akutte transfusionsreaktioner skal restpose dog straks sendes til blodbanken.

 7. Transfusionsjournalen skal returneres til blodbanken snarest, også selv om komponenten ikke er givet helt og senest efter 48 timers efter transfusion.
  (NB! Dette gælder kun for transfusionsjournaler efter MANUEL opsætning af blodkomponenter).

 


 
3.6) Opsætning af 0 RhD neg erytrocytter - fra akutberedskab

 

I tilfælde hvor erytrocytter skal gives pga. en livstruende situation dvs. at der ikke er forudbestilt blod i blodbanken, men hentet 0 RhD neg erytrocytter fra blodbankens akutberedskab /udleveringskøleskab, vil proceduren afvige fra en normal opsætning.

 

Alle indledende procedure med klargøring af patient og komponent udføres som beskrevet i afsnittene ovenfor. Herefter er proceduren følgende:

 

 

 1. Hvis blodet er hentet fra akutkurven i udleveringsskabet, vil der ikke være navn og CPR-nr. på transfusionsjournalen. Her kontrollerer Den ansvarlige sundhedsperson og hjælperen  at blodtypen er 0 RhD negativ. 

 2. Den ansvarlige sundhedsperson noterer navn og cpr. nr. på transfusionsjournalen.

 3. Den ansvarlige sundhedsperson læser navn og cpr nr højt for hjælperen der kontrollerer på armbånd.

 4. Hjælperen læser højt fra armbånd, navn og cpr nr og Den ansvarlige sundhedsperson kontrollerer de noterede data på transfusionsjournalen

 

Link til Transfusionsinstruksen, Regional Akut afhentning af blod Dok ID 621646


 
3.7) Transfusionssæt, transfusionshastighed og tid

 

Transfusionshastighed:
Blodkomponenter gives generelt med en hastighed på 20-120 dråber/minut svarende til 1 – 6 ml/min afhængig af patientens cirkulatoriske tilstand.
Hos patienter med risiko for overbelastning af hjerte-kredsløb eventuelt langsommere.
Hos den blødende patient gives transfusionen med en hastighed efter skønnet behov og kan infunderes under tryk i akutte situationer.

 
Transfusionstid:
Transfusion bør almindeligvis påbegyndes umiddelbart efter afhentning og senest ½ time efter udleveringstidspunktet.
Transfusionen bør almindeligvis være afsluttet inden for 2-2½ time og senest 4 timer efter udlevering.
Hvis blodet mod forventning ikke opsættes til patienten, skal det returneres til blodbanken eller udleveringskøleskab inden for en ½ time fra afhentningstidspunktet. Husk at blodet skal tid-stemples ind, på samme måde som det tid-stemples ud.

 

Transfusionssæt:

Alle blodkomponenter (erytrocytkomponenter, plasma, kryopræcipitatpool og trombocytkoncentrat) skal gives gennem et transfusionssæt med dråbekammer og standard 170 - 200 µm filter.

Et transfusionssæt må anvendes i op til 6 timer, derefter skal det skiftes.

Ved skift til anden AB0-blodtype skiftes transfusionssæt. (Denne regel kan fraviges ved plasmatransfusion i forbindelse med akut transfusionsbehandling).
Medicin og andre væsker må ikke indgives i samme i.v. adgang som pågående transfusion. Gælder dog ikke for Isotonisk NaCl.

 

Holdbarhed på udleverede blodkomponenter udleveret i kølekasse:

Blodkomponenter i kølekasse kan holde en temperatur under 10° C i 4 timer, hvis plomben ikke brydes. For at opretholde den bedste kvalitet på blodet, skal kassen holdes lukket så længe det er muligt, og først åbnes lige inden opstart af transfusion. Blodet skal være indgivet senest 4 timer fra anbrudt plombe og ikke senere end 6 timer efter at kassen er udleveret fra blodbanken. Så længe plomben ikke er brudt og kølekassen leveres tilbage til blodbanken, inden for 6 timer, kan blodet føres tilbage til lager.


 
3.8) Overflytning af patienten til anden afdeling under transfusion

 

Hvis en patient overflyttes til en anden afdeling under transfusionen, skal transfusionsjournalen kontrolleres efter endt transfusion. Hvis der er påsat initialer for MANUEL opsætning, skal transfusionsjournalen sendes retur til blodbanken til transfusionsrapportering og arkivering.


 
3.9) Transfusion under transport i ambulance eller helikopter

Der henvises til Transfusionsinstruktion, Regional. Forsendelse af blodkomponenter med patienter Dok ID 273408


 
4) Ansvarsforhold

Den "ansvarlige sundhedsperson" er den som opsætter og tilkobler blodkomponenten og er ansvarlig for, at identifikation af patienten er udført bedside. Initialerne skal fremgå på transfusionsjournalen.

 

"Kontrollanten" er medansvarlig for kontrollen ved opsætning af blodet og skal fremgå på transfusionsjournalen med initialer.

 

"Rekvirerende læge" er ansvarlig for ordination og dette skal fremgå i SP og InterInfo, ved elektronisk blodbestilling.

 

Den "ansvarlige sundhedsperson" er ansvarlig for, at der føres dokumentation for blodtransfusion med specifik komponentidentifikation, i patientens journal.


 
5) Dokumentation

 

Transfusionsjournalerne med initialer for opsætningen af blod, bliver når de er modtaget i blodbanken,  registreret i blodbankens IT system "Prosang" og det vil fremgå i InterInfo med initialer for rapportering og dato og tidspunkt for opsætning. Dernæst skannes til alle transfusionsjournaler til OnBase og gemmes i 30 år.

 

Transfusion skal desuden dokumenteres i patientjournalen / SP.

Transfusionsskema kan scannes som bilag i SP


 
6) Definitioner

 

Blodkomponent: Delprodukt af fuldblod (Erytrocyt-, plasma- og trombocytkomponenter).

 

Transfusionsjournal: Dokument, som følger med enhver blodkomponent.


Transfusionsskema: Anvendes af klinikerne til registrering af alle relevante oplysninger i forbindelse med blodtransfusionen.


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338

 


 

Bilag:
Folder til patienten om blodtransfusion
Kvikguide i manuel opsætning af blodkomponenter
28.08.2020