Bestilling af HLA-udvalgte trombocytter, TI

 

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Indikation
3.2) Udredning
3.3) Bestilling og plan
4) Ansvarsforhold
5) Definitioner/Søgeord
6) Referencer
 
1) Formål

 

At beskrive indikation og fremgangsmåde ved bestilling af HLA-udvalgte trombocytter.


 
2) Anvendelsesområde

 

Sundhedspersonale som er involveret i bestilling i HLA-udvalgte trombocytter.  


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Indikation

 

Indikationen er HLA-antistof-medieret refraktær trombocytopeni, dvs en insufficient stigning i trombocyttallet efter transfusion af trombocytter i tilfælde, hvor HLA-antistoffer hos recipienten vurderes at være den primære årsag.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på og mistænke andre, hyppigere årsager til refraktær trombocytopeni, først og fremmest: Feber/infektion, blødning, splenomegali, dissemineret intravaskulær koagulation, graft-vesus-host sygdom og farmaka (vancomycin, ciprofloxacin, amphotericin B, heparin m.fl.).

 


 
3.2) Udredning

 

For at afklare om patienten har HLA-medieret refraktær trombocytopeni udføres først:

 

1. Inkrement-test:

 

  1. Mål trombocyttallet umiddelbart inden første trombocyttransfusion (max. 3 timer før). Er der i forvejen givet trombocyttransfusion, skal der være gået mindst 1 time efter afslutning af denne.
  2. Transfundér til en voksen patient 2 eller 3 "random" trombocytkoncentrater afhængig af patientens vægt (3 koncentrater ved vægt over 70 kg). Børn: 10-20 ml/kg. Trombocytkoncentraterne skal være AB0-major forligelige.
  3. Mål trombocyttallet igen 10-60 minutter efter sidste trombocytkoncentrat er givet.

 

 

Beregning:

 

Det "absolutte" inkrement beregnes som:

 

Trombocyttallet efter transfusion minus trombocytallet før transfusion. 

 

Som alternativ kan man beregne det såkaldte corrected count increment, der også tager hensyn til patientens overfladeareal og den indgivne trombocytdosis (se under definitioner/søgeord), men i de fleste tilfælde vil en mere præcis trombocytdosis imidlertid ikke være tilgængelig.

 

Vurdering:

 

Inkrementet vurderes i samråd med vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA). Som udgangspunkt vil et absolut inkrement på under 10 mia/L anses for insufficient. Hvis det vurderes at patienten har refraktær trombocytopeni, bestilles: 

 

 

2. Undersøgelse for HLA-antistoffer:

 

Bestilles som analyse-pakken Refraktær trombocytopeni, Dok ID 460929, der også indeholder HLA klasse I vævstypebestemmelse og undersøgelse for HPA-antistoffer.

 

Patienter der er henvist til allogen knoglemarvstransplantation, vil i langt de fleste tilfælde allerede være undersøgt herfor.

 

Ved fund af HLA klasse I-antistoffer, gentages inkrement-bestemmelsen (se ovenfor) med HLA-udvalgte trombocytter (aftales med vagthavende KIA-læge).

 

Hvis der ikke påvises HLA klasse I-antistoffer, eller hvis inkrementet efter transfusion af HLA-udvalgte trombocytter fortsat er insufficient, må der søges andre forklaringer, først og fremmest ikke-immunologiske (som nævnt under indikation), eller alternativt forekomst af HPA-antistoffer. Endvidere vurderes AB0-antistoffer også for at kunne bidrage til refraktariteten i tilfælde, hvor der er givet major uforligelige trombocytter.

 


 
3.3) Bestilling og plan

 

  1. Ved påvisning af HLA klasse I-antistoffer, kontakter behandlingsansvarlige læge den vagthavende KIA-læge, Region Sjælland, med henblik på bestilling af HLA-udvalgte trombocytter fra Rigshospitalet, og oplyser om skønnet transfusionsbehov og tidshorisont (KIA-læge skal endvidere informeres ved efterfølgende ændringer i transfusionsbehov). Bestillingsseddel (bilag 1) udfyldes og sendes til nae-transfusion@regionsjaelland.dk    
  2. Vagthavende læge KIA, Region Sjælland, kontakter vagthavende læge på KIA, Rigshospitalet, med henblik på fremsøgning af egnede donorer og planlægning af tapninger.
  3. Vagthavende KIA-læge, Region Sjælland, informerer behandlingsansvarlige læge på klinisk afdeling om tappeplan (og har ansvar for at informere om evt. senere ændringer i planen).

 

Når svaret på antistofundersøgelsen foreligger, må der forventes en leveringstid for HLA-udvalgte trombocytter på minimum 3 hverdage.   


 
4) Ansvarsforhold

 

Den kliniske afdeling har ansvaret for:

 

- at udføre inkrement-test
- at rekvirere undersøgelse for HLA-antistoffer
- at sikre, at vævstypebestemmelse på patienten foreligger
- at informere Klinisk Immunologisk Afdeling om skønnet behov og forventet varighed


Klinisk Immunologisk Afdeling har ansvaret for:


- at afklare tappeplan i samarbejde med Rigshospitalet
- at formidle muligheder for fremskaffelse af HLA-udvalgte komponenter til den kliniske afdeling
- at modtage komponenter i lokal blodbank mhp. opbevaring og udlevering til pågældende patient.


 
5) Definitioner/Søgeord

 

AB0-major-forligelige trombocytter: Donor-trombocytter som recipienten ikke har anti-A og/eller anti-B antistoffer rettet mod.

 

Absolut inkrement: Stigningen i trombocyttallet efter trombocyttransfusion beregnet som trombocyttal efter transfusion minus trombocyttal før transfusion.

 

Corrected Count Increment (CCI): Det absolutte inkrement korrigeret for patientens kropsoverfladeareal (A) i m2  og den indgivne (totale) dosis af trombocytter (TD) udtrykt som antal 1011 trombocytter. Beregnes som: CCI = absolutte inkrement x A/TD. CCI under 5 x 109 x m2/L (5.000 m2/µl) anses for insufficient.

 

HLA: Human Leukocyte Antigen

 

HLA klasse I-antistoffer: Antistoffer rettet mod HLA klasse I-antigener (HLA-A, HLA-B, HLA-C). Antistoffer rettet mod HLA-C betragtes almindeligvis som irrelevante ved refraktær trombocytopeni.

 

HLA-udvalgte trombocytter: Trombocytkoncentrater som er udvalgt med hensyn til HLA-type i forhold til recipientens HLA klasse I-antistoffer.

 

HPA: Human Platelet Antigen

 

Random trombocytter: Trombocytkoncentrater som ikke er udvalgt med hensyn til HLA-type.

 

Refraktær trombocytopeni: En insufficient stigning i trombocyttallet efter transfusion af trombocytter.


 
6) Referencer

 

Forest SK, Hod EA. Management of the platelet refractory patient. Hematol Oncol Clin N Am 2016;30:665-677.


 

Bilag:
Bilag 1 Bestillingsseddel
30.03.2021